Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (plan)

17‑07‑2019 13:07:50
Wieluń, dnia 16 lipca 2019 r. 

NPP.6722.5.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uchwały Nr LVII/552/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, zmienionej uchwałą Nr III/31/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 24 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym - dz. nr 35/2, obręb 2 m. Wielunia

16‑07‑2019 14:50:35

                                                                                                                          

                                                                                                                          Wieluń, dnia 15 lipca 2019 roku

BURMISTRZ WIELUNIA

pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej w Wieluniu przy ul. Długosza, obręb 2, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 35/2, o powierzchni 0,5387 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/000103108/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarownaia miasta Wielunia, zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/306/16 Rady Miejskiej w Wieluniu  z dnia 9 grudnia 2016 r., nieruchomośc położona jest na terenach zabudowy przemysłowej, usługowej, oznacoznych symbolem planu 1 P-U.

 

Wyboru formy przetargu dokonano uwzględniając brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Tym samym jej sprzedaż nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko właściciele działek przyległych.

 

Cena wywoławcza działki: 67 100,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto)

Wadium: 5 000,00 zł  (słownie złotych: pięć tysięcy)

Termin przetargu: 20 sierpnia 2019 r. - godzina 10.00

 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 z poz. 2174 ze zm.)

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 14 sierpnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

Bank PKO B.P.S.A, ul. Barycz 3, 98-300 Wieluń

96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 32/5 , obręb 2 m. Wieluń”

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1,

sala nr 11, w ratuszu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu,zamierzające do niego przystąpić, powinny
w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pokój nr 1, pisemnego zgłoszenia. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 19 sierpnia 2019 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

osoby fizyczne – dokument tożsamości,

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów,
na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a także w  prasie o zasięgu powiatowym.

                                                                 Burmistrz Wielunia

                                                                   (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 34/1 i 34/2, obręb 2 m. Wielunia

16‑07‑2019 14:02:17

                                                                                                                            Wieluń, dnia 15 lipca 2019 roku

NPP.6840.3.1.2018

NPP.6840.3.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerem 34/1 i 34/2, położona w obrębie 2 miasta Wielunia, przy ul. Przejazd,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Gminy Wieluń. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00037552/9. Działka oznaczona numerem 34/1 posiada powierzchnię 0,1139 ha, działka oznaczona numerem 34/2 posiada powierzchnię 0,1339 ha. Powierzchnia łączną 0,2478 ha. Działki nie posiadają obecnie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i są nieuzbrojone. Prawnie obsługa komunikacyjna jest zapewniona przez drogę wewnętrzną oznaczoną numerem działki 35/2.Teren działki jest porośnięty roślinnością. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/306/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów przy ul. Baranowskiego, przy ul. Ciepłowniczej oraz przy ul. 18 Stycznia w Wieluniu działki nr 34/1, 34/2 obręb 2, miasta Wielunia położone są w jednostce planistycznej 1P-U – zabudowa produkcyjno-usługowa. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń
i obciążeń.

Cena wywoławcza : 50 700,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy siedemset 00/100)

Wadium: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)

Termin przetargu: 20 sierpnia 2019 r. – godzina 11 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 14 sierpnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działki nr 34/1, 34/2, obręb 2, przy ul. Przejazd w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP,
na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

03‑07‑2019 14:40:01

NPP.6845.7.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wieluń, dnia 1 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 135/8, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

76,80 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 601, obręb 9,           m. Wieluń, ul. 18-rgo Stycznia, SR1W/00078337/5

725 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

79,75 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 435/10, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego, SR1W/00002049/6

140 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

ogród przydomowy

3 lata

15,40 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 582/2, obręb 5,  Gaszyn, gm. Wieluń, SR1W/00040790/3

11,05 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele usługowe

3 lata

19,89 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 665/5, obręb 13, Olewin, gm. Wieluń, SR1W/000033582/0

39,30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

zaplecze sanitarne boiska sportowego

3 lata

78,60 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 61/3, obręb 2,
m. Wieluń,

SR1W/00037552/9

0,1033 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

10 lat

113,63 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

 

                                                                          BURMISTRZ WIELUNIA

      (-)Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (03.07.2019 - 24.07.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

26‑06‑2019 07:48:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 96 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2019 11:18:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie