Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

24‑07‑2020 14:05:46

                                    Wieluń, dnia 22 lipca 2020 roku

 

NPP.6220.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża skał wapienno-krzemionkowych i kruszywa naturalnego „MASŁOWICE” IX” na gruntach wsi Masłowice, gmina Wieluń, w obrębie działek ewidencyjnych nr 886, 867.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek
w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                        (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑07‑2020 11:52:14

                                    Wieluń, dnia 22 lipca 2020 roku

 

NPP.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2020 roku została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na dachu nieruchomości na działce nr 552/1, ob. 0007, ul. Mikołaja Kopernika 14 Wieluń, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek
w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                       (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑07‑2020 11:35:44

                                    Wieluń, dnia 21 lipca 2020 roku

 

NPP.6220.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Przetwórstwa, Utylizacji i Recyklingu”. Lokalizacja Przedsięwzięcia: Wieluń 98-300, ul. Fabryczna, działka o numerze ewidencyjnym 4/9, obręb 5

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 24.07.2020 r. do 07.08.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

                                                                                                      (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Jodłowiec)

24‑07‑2020 08:57:02

Wieluń, dnia 21 lipca 2020 r.

NPP.6733.8.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka linii kablowej oświetlenia placu zabaw na działkach nr 158/1, 200 obręb Jodłowiec, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Kurów)

24‑07‑2020 08:13:43

Wieluń, dnia 21 lipca 2020 r.

NPP.6733.9.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 640, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1004/1, 1005 obręb Kurów gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

24‑07‑2020 07:55:59

Wieluń, dnia 21 lipca 2020 r.

NPP.6733.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 lipca 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym na działkach nr 262, 233, 230/3 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - zamiana z COBORU, z Lasami Państwowymi

23‑07‑2020 15:10:07

NPP.6823.4.2019, NPP.6840.12.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powierz-chnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

SR1W/00033587/5

819/3

obręb Masłowice, gmina Wieluń

3714

niezabudowana nieruchomość gruntowa

Studium: R - grunty rolne

-

54 000,00 zł

zwolnienie z podatku VAT  (art. 43 ust. 1 pkt.9)

-

różnica w cenie w wysokości 4 000,00 zł płatna przez Gminę Wieluń

-

zamiana z Centralnym Ośrodkiem Oceny Odmian Roślin Uprawnych
 zs. w Słupi Wielkiej

SR1W/00037267/4

2

obręb 11  Wieluń

43625

niezabudowana

nieruchomość

gruntowa - las

Plan: M.2 ZL- teren lasów i zalesień

-

554 670,00 zł

zwolnienie z podatku VAT  (art. 43 ust. 1 pkt.9)

-

różnica w cenie w wysokości 230 735,32 zł

płatna przez Gminę Wieluń

-

Zamiana z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń

SR1W/00108852/1

38/1

obręb Jodłowiec,

gmina Wieluń

42202

niezabudowana

nieruchomość

gruntowa - las

Studium: ZL – tereny zielone- lasy

-

126 030,00 zł

zwolnienie z podatku VAT  (art. 43 ust. 1 pkt.9)

-

-

SR1W/00108852/1

49/3

obręb Jodłowiec,

gmina Wieluń

16387

niezabudowana

nieruchomość

gruntowa - las

Studium: ZL – tereny zielone- lasy

-

127 550,00 zł

zwolnienie z podatku VAT  (art. 43 ust. 1 pkt.9)

-

-

SR1W/00055028/9

60/3

obręb Sieniec gmina Wieluń

49689

niezabudowana

nieruchomość

gruntowa -

Studium: ZL d – tereny zielone - dolesienia

-

75 830,00 zł zwolnienie z podatku VAT  (art. 43 ust. 1 pkt.9)

 

-

-

Wieluń, dnia 22 lipca 2020 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 24.07.2020 r. do 14.08. 2020  r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz na stronach internetowych urzędu: www.wielun.pl, www.bip.um.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomościw terminie do dnia 4 września 2020 roku.

Burmistrz Wielunia

 

   (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

22‑07‑2020 11:28:19

                                    Wieluń, dnia 21 lipca 2020 roku

 

NPP.6220.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącego gospodarstwa o trzy kurniki do chowu brojlera kurzego (o łącznej obsadzie 732,24 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sieniec, gmina Wieluń. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1610 oraz 1989, obręb 0017 Sieniec, gm. Wieluń.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 24.07.2020 r. do 07.08.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 122 obręb 8 m. Wieluń

21‑07‑2020 14:09:18

                                                                                                                  Wieluń, dnia 21 lipca 2020 roku

NPP.6840.3.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

       Nieruchomość oznaczona numerem działki 122, położona w obrębie 8 miasta Wielunia, przy
 ul. Chopina, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość oznaczona numerem 122 jest własnością Gminy Wieluń i posiada powierzchnię 0,1004 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00039108/6. Nieruchomość niezabudowana porośnięta roślinnością niską. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez nieruchomość przebiega podziemny rurociąg kanalizacji sanitarnej ks 800. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą  Nr XVII/267/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 października
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
działka jest położona na terenach o symbolu 9 MŚ – teren zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął
26 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza : 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

Wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

Termin przetargu: 3 września 2020 r. – godzina 10 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 27 sierpnia 2020 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 122, obręb 8, przy
ul. Chopina w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP,
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

           

 

                                              

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski
 w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 101 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2020 14:58:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie