Komunikaty


Obwieszczenie Małyszyn

18‑06‑2021 09:20:38

Wieluń, dnia 11 czerwca 2021 r.

NPP.6733.6.2021

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej ze złączem na działkach nr 145, 147, 148 obręb Małyszyn gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

17‑06‑2021 13:15:47

NPP.6840.3.2021, NPP.6840.6.1.2020, NPP.6840.2.2021, NPP.6840.1.2021, NPP.6840.6.2021, NPP.6840.8.2021, NPP.6840.9.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm) Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Pow.
w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodaro-wania

Termin zagospo-rowania nierucho-mości

Cena

nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie zbycia

 

 Numer  działki

Obręb

 

SR1W/00038106/5

281/2

obręb 7

m. Wieluń

gmina Wieluń

1641

zabudowana nieruchomość gruntowa sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

zabudowa usługowa

-

168 000,00 zł * 1

-

cena płatna
w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo
na rzecz użytkownika wieczystego

 

SR1W/00074101/4

2496/3

obręb Wierzchlas

gmina Wierzchlas

208

zabudowana nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-zagrodowa
 i zagrodowa

-

47 000,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

SR1W/00116875/7

125/6

obręb 8

m. Wieluń

gmina Wieluń

316

niezabudowana nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa

śródmiejska

-

92 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości
 23 %

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

SR1W/00040089/6

149/5

obręb 8

m. Wieluń

gmina Wieluń

492

niezabudowana nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

-

124 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości
 23 %

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

przetarg nieograniczony

 

SR1W/00034494/3

750

obręb Ruda

gmina Wieluń

22500

nieruchomość rolna

tereny rolne

-

51 000,00 zł

sprzedaż zwolniona  z  podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

przetarg nieograniczony

 

SR1W/00036081/9

4

obręb 6

m. Wieluń

gmina Wieluń

38429

ogrody działkowe

zieleń urządzona w postaci ogrodów działkowych

-

248 000,00 zł

z 98 % bonifikatą

tj. 4 960,00 zł

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

bezprzetargowo

 

SR1W/00034226/4

14

obręb 16

m. Wieluń

gmina Wieluń

25191

ogrody działkowe

zieleń urządzona w postaci ogrodów działkowych

-

163 000,00 zł
 z 98 % bonifikatą

tj. 3 260,00 zł

 

 

-

bezprzetargowo

 

SW1D/00036944/2

 

 

185/32

Łagiewniki,
ul. Wrocławska

gmina Łagiewniki

województwo dolnośląskie

3846

udział 1/6
cz. zabudowanej nieruchomości gruntowej

zabudowa mieszkaniowa

-

13 550,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

*

 

SW1D/00036936/3

 

51,61

udział  1/6
cz. lokalu mieszkalnego

 

SW1D/00038947/7

185/77

Łagiewniki,

gmina Łagiewniki

województwo dolnośląskie

237

udział 1/6 cz. nieruchomości gruntowej stanowiącej ogród działkowy

sady i ogrody przydomowe

-

173,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

*

 

SW1D/00036945/9

185/21

Łagiewniki,
 ul. Wrocławska

gmina Łagiewniki

województwo dolnośląskie

39

udział 1/6 cz.
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem

zabudowa mieszkaniowa

-

245,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

*

 

Wieluń, dnia 17 czerwca 2021 r.     

 

   * - sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie:

a) bezprzetargowym, jeśli jeden ze współwłaścicieli do końca okresu wywieszenia wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Gminy Wieluń lub jeśli współwłaściciele wystąpią o nabycie udziału łącznie;

b) przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, którzy w okresie, o którym mowa w lit. a, złożą wniosek o nabycie udziału Gminy Wieluń;

c) przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy o nabycie udziału w okresie, o którym mowa w lit. a, nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.

 

 * 1 – Gmina Wieluń wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku VAT.

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 18.06.2021 r. do 12.07.2021  r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz na stronach internetowych urzędu www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Burmistrz Wielunia

(-)Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑06‑2021 13:46:16

Wieluń, dnia 15 czerwca 2021 roku

NPP.6220.7.2020

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

           

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2021 roku zostało wszczęte ponownie postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci ORANGE na dachu nieruchomości przy
ul. Kopernika 14, na działce nr 552/1 obręb 7 w Wieluniu.

Ponowne wszczęcie postępowania podyktowane jest decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  znak: SKO.4161.51.20 jak również Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – Wydział II, Sygn. akt II SA/ŁD 734/20    i wytycznymi zawartymi w tych dokumentach.

W zawiązku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem i całą dokumentacja sprawy oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.15.2020

10‑06‑2021 13:04:36

Wieluń, dnia 10 czerwca 2021 roku

 

NPP.6220.15.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej napełniania pojemników szklanych zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/23 w  Wieluniu przy ul. Fabrycznej 10, województwo łódzkie został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.  

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 18.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730 – 1530) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne i garaż)

09‑06‑2021 13:14:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6845.9.2021

08‑06‑2021 12:54:05

NPP.6845.9.2021

Wieluń, dnia 8 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

76,80 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 9/41, obręb 9, m. Wieluń,
ul. 18 Stodolniana, SR1W/00013746/2

421 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

46,31 zł netto +VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

                                                                                                                                                                                                                                         

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (11.06.2021 - 02.07.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.10.2021

08‑06‑2021 12:52:16

Wieluń, dnia 7 czerwca 2021 roku

 

NPP.6220.10.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 284, poz. 784), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Inwestora FVEP 14 Spółka z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „FVE Kurów ” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Kurów, na działkach o numerze ewid. 578, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.9.2021

08‑06‑2021 12:48:41

Wieluń, dnia 7 czerwca 2021 roku

 

NPP.6220.9.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 284, poz. 784), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Inwestora FVEP 14 Spółka z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „FVE Kurów 2” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Kurów, na działkach o numerach ewid. 576/1, 576/2, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 159 i 160 przy ul. Kościuszki w Wieluniu

02‑06‑2021 10:59:05

                                                                                                                            Wieluń, dnia 31 maja 2021 roku

NPP.6840.16.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

       Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Wieluniu, przy ul. Kościuszki, obręb 9, składająca się z działki oznaczonej numerem 159 o pow. 0,0203 ha oraz działki oznaczonej numerem 160 o pow. 0,0280 ha . Dla działki  nr 159 prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00040461/8. Dla działki nr 160 prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00034666/0. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Kościuszki, ul. 18 Stycznia, uzbrojonych w linię energetyczną, sieć wodociągową, gazową, telefoniczną oraz kanalizację sanitarną. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona i ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/538/2018 Rady Miejskiejw Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybrany ch terenów w obszarze miasta Wielunia działka jest położona na terenacho symbolu 37U/MN – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 28 maja 2021 r.

Cena wywoławcza : 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

Termin przetargu: 20 lipca 2021 r. – godzina 10 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 14 lipca 2021 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działki nr 159,160, obręb 9, przy
ul. Kościuszki w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP,
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna ustawa
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej. W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

     

                                                                                              Burmistrz Wielunia

                                                                                               (-) Paweł Okrasa

                       

           

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski
 w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2021 09:21:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie