Komunikaty


Obwieszczenie

29‑05‑2020 12:39:20

NPP.6845.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wieluń, dnia 29 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 39, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 39, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 39, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego      dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 34/9, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Sieradzkiej, SR1W/00001884/4

61/9 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

237,70 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

46 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

176,64 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

46 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

176,64 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                    BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                                  (-) Paweł Okrasa

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (01.06.2020 - 22.06.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Widoradz)

29‑05‑2020 08:58:56

Wieluń, dnia 26 maja 2020 r.

NPP.6733.5.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 194, 239 obręb Widoradz, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

29‑05‑2020 08:29:06

Wieluń, dnia 19 maja 2020 r.

NPP.6733.19.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr 298/1, 751/7, 751/17, 751/18, 751/19, 752, 807 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

29‑05‑2020 07:28:16

                                   Wieluń, dnia 26 maja 2020 roku

 

NPP.6220.2.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.256), stosownie do art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo o cenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz.1501),

zawiadamiam strony postępowania oraz społeczeństwo

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do wszystkich zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym raportu oraz opinii organów pomocniczych dotyczących planowanej inwestycji polegającej na: Rozbudowie istniejącego gospodarstwa o trzy kurniki do chowu brojlera kurzego (o łącznej obsadzie 732,24 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sieniec, gmina Wieluń. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1610 oraz 1989, obręb 0017 Sieniec, gm. Wieluń.

            W związku z tym, iż planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2, w związku z § 2 ust. 1
pkt 51, oraz § 3 ust. 1, pkt 37, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami) inwestor złożył raport oddziaływania inwestycji na środowisko, a następnie Burmistrz Wielunia przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, iż w terminie od dnia 29.05.2020 roku do dnia 30.06.2020 r. można zapoznać się z dokumentacją sprawy,
w tym z opiniami organów pomocniczych i raportem oraz składać uwagi i zastrzeżenia.

 

                                                                                                               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

29‑05‑2020 07:15:15

                                                                                                                       Wieluń, dnia 26 maja 2020 roku

NPP.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

           

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 26 marca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w związku wnioskiem Inwestora ORANGE POLSKA S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na dachu nieruchomości na działce nr 552/1, ob. 0007, ul. Mikołaja Kopernika 14 Wieluń, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

                                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

27‑05‑2020 08:17:37

                                                                                                                      Wieluń, dnia 26 maja 2020 roku

NPP.6220.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

           

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w związku wnioskiem Inwestora 4K Energy Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1520 w miejscowości Sieniec, gmina Wieluń, powiat Wieluń, woj. łódzkie, o mocy do 1 MW.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

                                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                               (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

26‑05‑2020 13:46:02

   

 

                                                                                                                        Wieluń, dnia 26 maja 2020 roku

NPP.6840.17.2020

BURMISTRZ WIELUNIA

 

drugi ustny przetarg ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat,

stanowiącej własność Gminy Wieluń, położonejw Wieluniu, przy ul. Moniuszki, obręb 8, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 149/5, o powierzchni 0,0492 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00040089/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia zatwierdzonym uchwałą Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 17 sierpnia 2011 roku nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej śródmiejskiej – 01 MW-S oraz parkingu naziemnego – 01 KS. Działka położona jest przy drogach gminnych – ul. Moniuszki i ul. Stodolnianej. W działce zlokalizowana jest infrastruktura podziemna: ciepłociąg 2c x 76/140, wodociąg w32, kabel telefoniczny, kabel elektryczny.

Wyboru formy przetargu dokonano uwzględniając brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Tym samym oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści działek przyległych. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w celu zagospodarowania zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia, z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej, tj.: biura, finanse, administracja, handel detaliczny, gastronomia, usługi zdrowia, rzemiosło, parking naziemny, zieleń urządzona, urządzenia budowlane, infrastruktura techniczna, mała architektura.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
termin zakończenia zabudowy tj. w przypadku obiektów kubaturowych wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, a w przypadku obiektów niekubaturowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 3 lata od dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Cena wywoławcza: 112 000,00 zł (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy)

Wadium: 10 000,00 zł ( słownie złotych: dziesieć tysięcy złotych)

Termin przetargu: 7 lipca 2020 r. – godzina 10.00

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłata roczna
za użytkowanie wieczyste wynosi 3% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i powinna być uiszczona do 31 marca każdego roku, za dany rok kalendarzowy z góry. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65
ze zm.) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął 17 października 2019 r.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 2 lipca 2020 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

Bank PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 149/5, obręb 8”. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1,

sala nr 11, w ratuszu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu,zamierzające do niego przystąpić, powinny
w terminie do dnia 2 lipca 2020 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie
w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pokój nr 1, pisemnego zgłoszenia. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 3 lipca 2020 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
    do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów,
    na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz na własny koszt ustala granice nieruchomości. Gmina Wieluń oddaje nieruchomości w użytkowanie wieczyste zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów.Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy inie stanowią wady nieruchomości. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich stanem aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości
po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom infrastruktury podziemnej w przypadku napraw, konserwacji, modernizacji czy kontroli prawidłowego ich funkcjonowania bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem infrastruktury i obciąża całkowicie nabywcę.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a także w  prasie o zasięgu powiatowym.

 

       

                                                                                                                                             Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

obwieszczenie Gaszyn (plan)

21‑05‑2020 14:28:53

Wieluń, dnia 19 maja 2020 r.

NPP.6722.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XXV/389/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Gaszyn, których granice określono na załączniku graficznym do uchwały.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z ww. planu.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

          Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Masłowice)

21‑05‑2020 14:10:11

Wieluń, dnia 19 maja 2020 r.

NPP.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym na działce nr 733, 727/2, 728/9 obręb Masłowice, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 108 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2020 12:41:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie