Komunikaty


OGŁOSZENIE BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wieluń

27‑11‑2020 17:59:57

Burmistrz Wielunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumenty pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wieluń”, którego opracowanie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Celem konsultacji jest zebranie od uwagi i propozycji dotyczących projektu dokumentu

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

Uwagi na temat zmian do projektu uchwały należy przesłać poprzez elektroniczny formularz konsultacyjny:

https://forms.gle/trWEg96kvz3b2yFM8

 

Badanie ankietowe ma charakter anonimowy

Załącznik:

1) projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wieluń;

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE Nr 169/20 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Pisemne opinie o projekcie można składać na adres Urząd Miejski w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.

23‑11‑2020 18:12:15
Dokumenty:
Plik pdf konsultacje.pdf
23‑11‑2020 18:16:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwaly - program wspolpracy 2021.pdf
25‑11‑2020 13:29:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne)

19‑11‑2020 12:12:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

18‑11‑2020 08:13:28

NPP.6845.9.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wieluń, dnia 18 listopada 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782, poz. 1709)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wynajęcia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

 

część budynku strażnicy   znajdującego się  na działce nr 600/2, obręb 0004 Dąbrowa,           gm. Wieluń, SR1W/00108268/0

220,37 m2

część budynku

cele usługowe

3 lata

264,44 zł netto +VAT     miesięcznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       najemcy

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                       BURMISTRZ WIELUNIA                                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (20.11.2020 - 11.12.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
528KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (wyłożenie MPZP Gaszyn)

29‑10‑2020 09:23:54

Wielun, dnia 30 października 2020 r.

NPP.6722.5.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Gaszyn wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), a także uchwały Nr XXV/389/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Gaszyn, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 9 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. od godz. 13:00 do godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania na odległość dostępnych pod adresem https://panel.isesja.pl/b/mar-jyj-rwm

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 95 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2020 23:19:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie