Komunikaty


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

21‑01‑2020 11:52:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 149/5, obręb 8 m.Wielunia

17‑01‑2020 14:22:42

Wieluń, dnia 15 stycznia 2020 roku

NPP.6840.17.2020

BURMISTRZ WIELUNIA

  •  

pierwszy ustny przetarg ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat,

stanowiącej własność Gminy Wieluń, położonejw Wieluniu, przy ul. Moniuszki, obręb 8, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 149/5, o powierzchni 0,0492 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00040089/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia zatwierdzonym uchwałą Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 17 sierpnia 2011 roku nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej śródmiejskiej – 01 MW-S oraz parkingu naziemnego – 01 KS. Działka położona jest przy drogach gminnych – ul. Moniuszki i ul. Stodolnianej. W działce zlokalizowana jest infrastruktura podziemna: ciepłociąg 2c x 76/140, wodociąg w32, kabel telefoniczny, kabel elektryczny.

Wyboru formy przetargu dokonano uwzględniając brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Tym samym oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści działek przyległych. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, na wykonanie zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia,
z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej, tj.: biura, finanse, administracja, handel detaliczny, gastronomia, usługi zdrowia, rzemiosło, parking naziemny, zieleń urządzona, urządzenia budowlane, infrastruktura techniczna, mała architektura.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

- termin rozpoczęcia zabudowy, tj. wykonanie fundamentów – rok od zawarcia umowy notarialnej
o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;

- termin zakończenia zabudowy tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 3 lata
od dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Cena wywoławcza: 112 000,00 zł (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy)

Wadium: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Termin przetargu: 3 marca 2020 r. – godzina 10.00

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłata roczna
za użytkowanie wieczyste wynosi 3% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i powinna być uiszczona do 31 marca każdego roku, za dany rok kalendarzowy z góry. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął 17 października 2019 r.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 27 lutego 2020 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

Bank PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 149/5, obręb 8”. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1,

sala nr 11, w ratuszu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu,zamierzające do niego przystąpić, powinny
w terminie do dnia 27 lutego 2020 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pokój nr 1, pisemnego zgłoszenia. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 2 marca 2020 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
    do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów,
    na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający oddaje nieruchomości w użytkowanie wieczyste zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów, ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy inie stanowią wady nieruchomości. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich stanem aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości
po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom infrastruktury podziemnej w przypadku napraw, konserwacji, modernizacji czy kontroli prawidłowego ich funkcjonowania bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem infrastruktury i obciąża całkowicie nabywcę.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a także w  prasie o zasięgu powiatowym.

                           Burmistrz Wielunia

                                                                                                                               (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑01‑2020 08:06:06

Wieluń, dnia 9 stycznia 2020 r.

NPP.6733.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia terenu składającego się z budowy słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi, budowy linii kablowej nN oświetleniowej i linii kablowej nN elektroenergetycznej oraz budowy skrzynki oświetleniowej SO na działce nr 454 obręb Ruda, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

17‑01‑2020 07:46:52

Wieluń, dnia 9 stycznia 2020 r.

NPP.6733.17.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN na działce nr 563, 562/30, 562/32 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacje ŁUW w Łodzi
15‑01‑2020 09:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 107/7 i 354/3 obręb 15, dz. nr 602 i 603, obręb Masłowice

09‑01‑2020 11:01:14

NPP.6840.9.2019

NPP.6840.10.2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

SR1W/00030507/0

 

107/7

 

15

Wieluń

 

293

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Sadowej
 w Wieluniu

zabudowa usługowa, symbol
 w planie zagospodarowania przestrzennego  1 U

 

 

          -

cena wywoławcza 72 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/00032482/2

353/4

15

Wieluń

1680

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Sadowej
 w Wieluniu

zabudowa usługowa, symbol
 w planie zagospodarowania przestrzennego 1 U

 

 

-

cena wywoławcza 353 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/00012212/3

602

Masłowice

878

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Masłowicach

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, symbol
w studium zagospodarowania przestrzennego RM

 

 

-

cena wywoławcza 22 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/00012213/0

603

Masłowice

888

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Masłowicach

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, symbol
 w studium zagospodarowania przestrzennego RM

 

 

-

cena wywoławcza 23 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 10.01.2020 r. do 31.01.2020 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości,  w terminie
do dnia 21 lutego 2020 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

30‑12‑2019 07:53:46

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2020 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

PKO BP 81 1020 2212 0000 5802 0404 8708

z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc KOMUNIKAT
11‑12‑2019 13:01:16

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu17 grudnia 2019 roku (wtorek) Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu będzie czynnyw godz. 7.30-15.30

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2020 11:57:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie