Komunikaty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 1/2 obręb 2 Wieluń

28‑09‑2023 11:50:53

                                                                                                      Wieluń, dnia 26 września 2023 roku

NPP.6840.4.2023

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

       Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem działki 1/2, położona w obrębie 2 m. Wielunia, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Gminy Wieluń i posiada powierzchnię 5,0749 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00040975/4. Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, z nierównościami terenu i skarpami, porośnięta roślinnością. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, do której przylega – ul. Jagiełły.
W  drodze (ul. Jagiełły) przebiega sieć wodociągowa i energetyczna a sieć gazowa w pobliskiej
ul. Długosza. Na działce znajdują się słupy energetyczne, a przez działkę przebiegają napowietrzne linie średniego napięcia oraz kanalizacja deszczowa, które posiadają wyznaczone strefy ochronne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działce znajduje się również sieć wodociągowa. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia na rzecz gestorów sieci  dostępu do infrastruktury w razie czynności związanych z konserwacją, remontem itp. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą  XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Wieluniu działka jest położona na terenach o symbolu  2P-U – zabudowa przemysłowo-usługowa i częściowo symbolem 1ZN – zieleń naturalna (23 %) oraz
1 KD-Z 1/2 - droga publiczna (3,5%). Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

       Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął
22 września 2023 r.

Cena wywoławcza : 1 373 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100)

Wadium: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy)

Termin przetargu: 5 grudnia 2023 r. – godzina 10 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 1 grudnia 2023 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie:

83 9256 0004 0723 5034 2000 0100

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 1/2, obręb 2
m. Wielunia” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP,
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna ustawa
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

     

 

Burmistrz Wielunia

(-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl
w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie NPP.6733.8.2023 (Dąbrowa)

27‑09‑2023 13:18:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania NPP.6220.16.2023

13‑09‑2023 13:00:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania NPP.6220.15.2023

12‑09‑2023 08:23:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieluń na lata 2024-2030

07‑09‑2023 14:48:05

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wieluń,
Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieluń na lata 2024-2030. Dokument ten będzie określał kierunki dalszych działań oraz cele strategiczne w obszarze zintegrowanej polityki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych na najbliższe lata. Państwa opinia będzie pomocna w opracowaniu tego dokumentu.  

http://badania.corigo.pl/ankieta/981431/wielun-2023-badania-mieszkancy-diagnoza-do-strategii.html4
 
Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa  

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 81 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2023 11:58:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie