Komunikaty


Obwieszczenie (plan)

18‑09‑2019 09:05:16

Wieluń, dnia 16 września 2019 r.

NPP.6722.3.2019

NPP.6722.4.2019

NPP.6722.5.2019

NPP.6722.6.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwał:

 1. Nr X/178/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu
  w obrębie Masłowice,
 2. Nr X/179/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
  w obrębach Urbanice i Małyszyn,
 3. Nr XI/217/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Wieluń, obejmującego obręb Gaszyn,
 4. Nr XI/216/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Wieluń, obejmującego obręb Turów,

których granice określono na załącznikach graficznych do uchwał.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko każdego z ww. planów.

          Zainteresowani mogą ponownie składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko.

          Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (studium)

18‑09‑2019 08:49:22

Wieluń, dnia 16 września 2019 r.

NPP.6720.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku

 

          Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XI/223/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, której granice określono na załączniku graficznym do uchwały.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany Studium.

          Ponowne wnioski do ww. zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie i decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju

17‑09‑2019 12:48:47
Dokumenty:
Plik pdf 20190917_122953.pdf
17‑09‑2019 12:52:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_122852.pdf
17‑09‑2019 12:52:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

17‑09‑2019 12:07:16
Dokumenty:
Plik pdf 20190917_120411.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_120243.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_120226.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Centrum OPUS zapraszają do wzięcia udziału w nowym konkursie grantowym p.n. Mikrogranty Łódzkie na plus 2019

12‑09‑2019 10:25:43

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Centrum OPUS zapraszają do wzięcia udziału w nowym konkursie grantowym p.n. Mikrogranty Łódzkie na plus 2019

 1. Celem głównym programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego oraz lokalne organizacje pozarządowe w formie projektów.
 2.  Projekty powinny obejmować działania wspierające realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców województwa łódzkiego m.in.:
  1. mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności za zgodą właściciela terenu ogólnodostępne dla mieszkańców województwa ,
  2. projekty kulturalnych (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa,
  3. projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne)
  4. projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).
 3. Ideą mikrograntów jest włączenie mieszkańców na każdym etapie planowania i realizacji projektów, nie tylko jako odbiorców działań ale głównie jako inicjatorów.
 4. Projekty będzie można realizować w okresie: 1 listopada  - 8 grudnia 2019.

 

II. PODMIOTY UPRAWNIONE

 

 1. Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
  1. lokalne organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców
  2. grupy nieformalne lub samopomocowe (min. 3 osoby pełnoletnie) działające na terenie województwa łódzkiego lub na rzecz jego mieszkańców, przy czym grupy te mogą stanowić maksymalnie 25% wszystkich podmiotów wspartych w trakcie realizacji zadania.

Grupa będzie mogła otrzymać wsparcie składając wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. Patrona. Zadaniem Patrona jest udzielenie formalnej osobowości dla projektów grup nieformalnych mieszkańców.

III. NABÓR WNIOSKÓW

1.     Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia konkursu (po 23 września) do 14 października 2019 r.

 1. Wnioskodawcy składają wniosek za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy. Wnioski, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone inną drogą niż za pośrednictwem generatora na stronie www.opus.org.pl nie będą rozpatrywane.

WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy składać Operatorowi żadnych załączników.

 

IV. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ MIKRODOTACJI

 1. Kwota mikrodotacji może wynieść od 2000 do 5000 zł.
 2. Wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany..
 3. Środki przeznaczone na konkurs „Mikrogranty Łódzkie na plus 2019” r. wynosić będą do 850000,00 zł.

Spotkania informacyjne nt. nowego konkursu Mikrogranty Łódzkie na plus 2019

dla powiatów wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego odbędą się:

24.09. 2019r.- godz. 16.00 Starostwo Powiatowe w Wieluniu

25.09.2019r.- godz. 10.00 Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

25.09.2019r.- godz. 16.00 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT

11‑09‑2019 11:54:44

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje,  że 30 września 2019 roku upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2019 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

81 1020 2212 0000 5802 0404 8708  -UWAGA zmiana nr konta

z adnotacją, że jest to wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. nr 11/2 obręb 2 m. Wielunia

04‑09‑2019 08:00:52

NPP.6840.10.1.2017

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

 

Oznaczenie

nieruchomości

wg ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej

Powierzchnia

 nieruchomości w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodaro-wania nieruchomości

Cena

nieruchomości

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktuali-zacji opłat

Informacja
o formie

zbycia

L.p.

1.

Wieluń

ul. Żołnierzy Niezłomnych

obręb 2

działka nr 11/2

KW: SR1W/00023112/2

1632

nieruchomość gruntowa

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach zabudowy przemysłowej
 i usługowej,

symbol w planie 1 P-U

-

115 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości
 23 %

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

zbycie nierucho-mości
 w trybie bezprze-targowym

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 04.09.2019 r.  do 26.09.2019  r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 17 października 2019 roku.

 

                                                                                                                                 Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                  (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - dz. nr 145/9, obręb 8 m. Wieluń

04‑09‑2019 07:56:58

NPP.6840.17.2019

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nieruchomości

Cena wywoławcza

 nieruchomości

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

 

SR1W/00040089/6

 

 

149/5

 

8

Wieluń

 

 

492

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy
ul. Moniuszki
 w Wieluniu

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna śródmiejska, symbol
 w planie
 01 MW-S

 

 

-


 111 300,00 zł plus podatek VAT w wysokości

23 %

oddanie nieruchomości
 w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat,
w drodze przetargu ograniczonego

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny nieruchomości. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 % ceny nieruchomości.
 Do opłat zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, polega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 04.09.2019 r. do 26.09.2019 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie
do dnia 17.10.2019 roku.

                                                                                                                         

                                                                                                                       Burmistrz Wielunia

                                                                                                                        (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
489KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 98 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2019 09:07:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie