Komunikaty


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 602 i 603, obręb Masłowice, dz. nr 181/12, obręb 12 Wieluń

21‑02‑2020 09:13:28

NPP.6840.10.2019

NPP.6840.18.2018

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.65)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

SR1W/00013175/8

 

181/12

 

12

Wieluń

 

103

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Łąkowej
 w Wieluniu

zabudowa mieszkaniowa, symbol
 w planie zagospodarowania przestrzennego  M.10.MN2

 

 

          -

cena wywoławcza 18 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

SR1W/00012212/3

602

Masłowice

878

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Masłowicach

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, symbol
w studium zagospodarowania przestrzennego RM

 

 

-

cena wywoławcza 32 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/00012213/0

603

Masłowice

888

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Masłowicach

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, symbol
 w studium zagospodarowania przestrzennego RM

 

 

-

cena wywoławcza 33 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 21.02.2020 r. do 13.03.2020 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości,  w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 roku.

                                                                                                                                             Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Ruda)

21‑02‑2020 07:48:35

Wieluń, dnia 17 lutego 2020 r.

NPP.6733.20.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN i nN przebudowie słupa SN, rozbiórce i budowie słupa nN oraz budowie przyłącza napowietrznego nN, stacji transformatorowej i złącza kablowo-pomiarowego na działkach nr 236, 240, 269/2, 1087, 1117 obręb Ruda, gmina Wieluń.

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

18‑02‑2020 13:17:06

 

                                  Wieluń, dnia 14 lutego 2020 roku

 

NPP.6220.16.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz.1133), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501, poz. 1589, poz. 1712, poz. 1851, poz. 1924) zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrz zakładowych w Wieluniu, nr działki 105/7,  jednostka ewidencyjna Wieluń, obręb 4, ul. Głowackiego 34, 98-300 Wieluń.

Inwestor: Circle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynekw parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 21.02.2020 r. do 06.03.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

17‑02‑2020 14:58:25

                                 Wieluń, dnia 18 lutego 2020 roku

 

NPP.6220.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz.1133), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501, poz. 1589, poz. 1712, poz. 1851, poz. 1924) zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 10 MW w Wieluniu, na działce o numerze ewidencyjnym 218/83 obręb 4 miasto Wieluń.
Inwestor: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu 98-300, przy ul. Ciepłowniczej 26.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 21.02.2020 r. do 06.03.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

                                                                                                                     BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                           (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

13‑02‑2020 08:53:13

                                                                                                                    Wieluń, dnia 14 lutego 2020 roku

NPP.6220.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

           

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z  2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133), art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Inwestora Pan Mirosława Makielaka
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża skał wapienno-krzemionkowych i kruszywa naturalnego „MASŁOWICE” IX” na gruntach wsi Masłowice, gmina Wieluń, w obrębie działek ewidencyjnych nr 886, 867.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję, że można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania  na środowisko, § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po dokonaniu uzgodnień z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu,

- Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

 

 

 

                                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

                                                                                                        

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

12‑02‑2020 15:04:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

12‑02‑2020 08:18:33

                               Wieluń, dnia 11 lutego 2020 roku

 

NPP.6220.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz.1133), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501, poz. 1589, poz. 1712, poz. 1851, poz. 1924) zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltanicznej „Wieluń II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Gaszyn, gmina Wieluń, powiat Wieluński, województwo łódzkie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działce nr 649 obręb ewidencyjny Gaszyn, Gmina Wieluń.

Inwestor: Energy Solar 24 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek
w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 14.02.2020 r. do 28.02.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

11‑02‑2020 12:21:28

NPP.6845.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wieluń, dnia 11 lutego 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 56)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformackiej, SR1W/00029851/6

30 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 33, obręb 13,           m. Wieluń, ul. 3 Maja, SR1W/00012728/3

100 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

1524,00 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 277, obręb 8 Kurów          gm. Wieluń SR1W/00079552/5

1,0600 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

105,43 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 296, obręb 8 Kurów          gm. Wieluń SR1W/00079552/5

1,0200 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

82,73 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 359, obręb 15 Ruda          gm. Wieluń SR1W/00080640/9

204 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele parkingowe

3 lata

204 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 359, obręb 15 Ruda          gm. Wieluń SR1W/00080640/9

40 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

50,80 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                             BURMISRZ WIELUNIA                                   (-) Paweł Okrasa

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (14.02.2020 - 06.03.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 101 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2020 14:57:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie