Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KOMUNIKAT

20‑01‑2022 10:26:02

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2022 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2022 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu  20 9256 0004 0723 5034 2000 0070 ,

z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie art. 10 NPP.6220.12.2021

18‑01‑2022 13:05:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydanej decyzji NPP.6220.8.2021

18‑01‑2022 12:19:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 62/9, 62/10, 32/4, 57 w obrębie 2 oraz nr 2 w obrębie 5 m . Wielunia

10‑01‑2022 13:33:24

                                                                                                            Wieluń, dnia 5 stycznia 2022 roku

NPP.6840.15.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

drugi (II) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej.

       Nieruchomość składa z zabudowanych działek oznaczonych numerem 62/9, 57, 32/4 położonych w obrębie 2, działki nr 2 w obrębie 5 oraz niezabudowanej działki oznaczonej numerem 62/10 położonej w obrębie 2 w Wieluniu, przy ul. Długosza, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, a Gmina Wieluń jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem naniesień znajdujących się na niej, stanowiących odrębny przedmiot własności. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00103108/6. Przez nieruchomość przebiegają dwie drogi publiczne – ul. Długosza i ul. Jagiełły.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada powierzchnię 5, 5158 ha, w tym:

- działka nr 62/10 – 2,5474 ha

- działka nr 32/4 - 0,7969 ha;

- działka nr 57 - 0,0702 ha;

- działka nr 62/9 - 0,6935 ha;

- działka nr 2 – 1,4078 ha.

Na działkach o numerach  62/9, 57, 32/4 i 2 znajduje się linia  kolejowa o długości 2 045 mb.

 Lokalizacja dwóch budynków niemieszkalnych:

- działka nr 32/4, pow. zabudowy 10 m²,  rok budowy: 1926 r.;

- działka nr 57, pow. zabudowy 11 m², rok budowy: 1941 r.

       Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr XXXIV/336/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy
ul. Długosza i ul. Jagiełły w Wieluniu  działki nr 62/9 i 62/10, obręb 2, m. Wieluń położone są
w jednostce planistycznej 6P-U – zabudowa przemysłowo-usługowa.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr IX/93/2011 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia:

 • działka nr 57, obręb 2, m. Wieluń znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu G.22.MN 1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie: wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej.
 • działka nr 32/4, obręb 2, m. Wieluń znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu G.18 KK - urządzenia obsługi komunikacji kolejowej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr XXXIII/462/20 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, przy ulicach: Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej, działka nr 2, obręb 5 m. Wieluń znajduje się na terenachoznaczonych symbolem planu 12 KK i 13 KK - urządzenia obsługi komunikacji kolejowej.

Działki nr 62/9 i 62/10 położone w obrębie 2 m. Wielunia znajdują się na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Wieluń, Kompleks 5. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 z późn. zm.) zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości. W związku z tym z nabywcą prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na niej naniesień budowlanych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), upłynął 13 sierpnia 2021 r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodne jz przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ww. gruntu wynosi 16 679,16 zł.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Przy dokonywaniu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stosuje się tryb postępowania określony w art. 78-81 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.

Cena wywoławcza : 3 500 000,00 zł (słownie złotych:  trzy miliony pięćset tysięcy)

Wadium: 500 000,00 zł (słownie złotych:  pięćset tysięcy)

Termin przetargu: 15 marca 2022 r. – godzina 10 00

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości działki nr 62/10 zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT, natomiast sprzedaż działek zabudowanych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będzie zwolniona z podatku VAT. 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 9 marca 2022 r.
 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu

83 9256 0004 0723 5034 2000 0100

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 62/9, 62/10, 57, 32/4, obręb 2, dz. nr 2 obręb 5 w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy
 i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyrażaon zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanymw zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

       Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu a także na stronach internetowych urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg zostanie opublikowanyw codziennej prasie ogólnokrajowej.

                                                                                                                             Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                (-) Paweł Okrasa

 

W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 103 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2022 13:36:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie