Komunikaty


Obwieszczenie (Wyłożenie MPZP fragm miasta)

22‑09‑2021 10:09:26

NPP.6722.6.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia - część A - wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 8c, 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także uchwał: Nr XLIV/589/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia oraz Nr XLVIII/628/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca
2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 4 października 2021 r. do 25 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z uzasadnieniem i prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium, a także w Systemie Informacji Przestrzennej - sip.gison.pl/wielun

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. od godziny 10.30-11.00 za pomocą środków porozumiewania na odległość dostępnych pod adresem https://panel.isesja.pl/b/mar-jyj-rwm

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, lub poprzez formularz dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2021 r. a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2021 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

Z-CA BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Joanna Skotnicka - Fiuk

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Wyłożenie MPZP zmiany tekstowe)

22‑09‑2021 09:46:42

NPP.6722.2.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia wraz ze sporządzoną dla jej potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 8c, 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.)
oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), a także uchwały Nr XLIV/590/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 4 października 2021 r. do 25 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium, a także w Systemie Informacji Przestrzennej - sip.gison.pl/wielun

Przedmiotem wyłożenia są zmiany w zakresie części tekstowej planu. Część graficzna stanowiąca rysunek planu pozostaje bez zmiany i nie jest przedmiotem wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowej zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. od godziny 10.00-10.30 za pomocą środków porozumiewania na odległość dostępnych pod adresem https://panel.isesja.pl/b/mar-jyj-rwm

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, lub poprzez formularz dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2021 r. a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2021 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

Z-CA BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Joanna Skotnicka - Fiuk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6845.13.2021

20‑09‑2021 13:30:43

NPP.6845.13.2021

Wieluń, dnia 20 września 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 1551, poz. 1561)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Termin składania podań

Informacje o przeznaczeniu do oddania

w dzierżawę

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 1 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 2 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 3 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 4 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 5 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 6 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 7 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 484, obręb 8,m. Wieluń, ul. 3 Maja  SR1W/00080641/6

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 8 położone w strefie 1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. Szpitalna, SR1W/000012728/3

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 9 położone w strefie 2.1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. Szpitalna, SR1W/000012728/3

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 10 położone w strefie 2.1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. Szpitalna, SR1W/000012728/3

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 11 położone w strefie 2.1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. Szpitalna, SR1W/000012728/3

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 12 położone w strefie 2.1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. Szpitalna, SR1W/000012728/3

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 13 położone w strefie 2.1

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. 3 Maja,  SR1W/00043060/8

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 14 położone w strefie 2.2

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. 3 Maja,  SR1W/00043060/8

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 15 położone w strefie 2.2

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. 3 Maja,  SR1W/00043060/8

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 16 położone w strefie 2.2

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. 3 Maja,  SR1W/00043060/8

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 17 położone w strefie 2.2

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. 3 Maja,  SR1W/00043060/8

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 18 położone w strefie 2.2

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. 3 Maja,  SR1W/00043060/8

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 19 położone w strefie 2.2

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. 3 Maja,  SR1W/00043060/8

10,5 m2

stanowisko handlowe nr 20 położone w strefie 2.2

cele handlowe

3 dni w okresie     od 30.10.2021 r.   do 01.11.2021 r.

157,50 zł netto +VAT

  do dnia 28 października 2021 r.

do 22 października 2021 r.

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Wnioski o zawarcie umowy dzierżawy terenu przeznaczonego pod okolicznościową działalność handlową (okres 1 listopada 2021 roku) należy składać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu                 (Pl. Kazimierza Wielkiego 1 pokój nr 1) do dnia 22 października 2021 roku do godziny 15.30. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Każdemu z wnioskodawców przysługuje prawo do złożenia jednego wniosku o zawarcie umowy dzierżawy terenu przeznaczonego pod okolicznościową działalność handlową, którego przedmiotem może być tylko jedno stanowisko handlowe. Z lokalizacją poszczególnych stanowisk handlowych można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości i planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (Pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 40).

Przydział poszczególnych stanowiska handlowych osób, które nie mają miejsca z roku 2020 nastąpi zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Brak przydziału poszczególnych stanowisk handlowych będzie skutkować przydzieleniem dla niego pierwszego wolnego stanowiska z wykazu wolnych nieruchomości do wydzierżawienia.

 

 

ZA-CA BURMISTRZA WIELUNIA

(-) Joanna Skotnicka-Fiuk

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (24.09.2021 - 15.10.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.11.2021

16‑09‑2021 08:36:24

Wieluń, dnia 17 września 2021 roku

 

NPP.6220.11.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie hali magazynowej części zamiennych na działkach nr 53, 54, 55 obręb 18 miasto Wieluń, działkach nr 32/5, 34/1, 34/2 obręb 2 miasto Wieluń, województwo łódzkie” został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 24.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730 – 1530) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.7.2021

15‑09‑2021 10:02:27

Wieluń, dnia 17 września 2021 roku

 

NPP.6220.7.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 września 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Kwiatowej oraz ul. Dobrej”.

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na:

- działkach numer ewidencyjny 222/2, 222/45, 222/15, 222/53, 227/4, 222/23, 222/24, 222/25, 222/41, obręb 4, miasto Wieluń, gmina Wieluń;

- działkach numer ewidencyjny 827/1, 826/1, 826/4, 824/2, 824/1, 823, 825/1, 564/3, 825/3, 821, 564/4, 606/1, 601, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 24.09.2021 r. do 08.10.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Borowiec

13‑09‑2021 14:32:25

NPP.6733.14.2021

 

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego od istniejącej linii kablowej niskiego napięcia na działce nr 50 obręb Borowiec gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6845.12.2021

09‑09‑2021 15:00:46

NPP.6845.12.2021

Wieluń, dnia 9 września 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Nieruchomość gruntową przeznaczoną do użyczenia

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości gruntowej

przeznaczona do użyczenia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jego zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu użyczenia

nieruchomość gruntowa położona  w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 16, na działce o numerze ew. 297, obręb 8, SR1W/00001622/0

0,0696 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

uporządkowanie terenu wokół budynku położonego na działce nr 296, obręb 8

czas nieokreślony

nie dotyczy

                                                                                                                                                                                                                                         

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (17.09.2021 – 08.10.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zbycie pojazdu będącego własnością Gminy Wieluń

09‑09‑2021 09:17:10
Dokumenty:
Plik pdf 162_21.pdf
09‑09‑2021 09:18:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 162_21z1i2.pdf
09‑09‑2021 09:18:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

03‑09‑2021 08:50:51

                                                                                                            Wieluń, dnia 31 sierpnia 2021 roku

NPP.6840.15.2021

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej.

       Nieruchomość składa z zabudowanych działek oznaczonych numerem 62/9, 57, 32/4 położonych w obrębie 2, działki nr 2 w obrębie 5 oraz niezabudowanej działki oznaczonej numerem 62/10 położonej w obrębie 2 w Wieluniu, przy ul. Długosza, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, a Gmina Wieluń jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem naniesień znajdujących się na niej, stanowiących odrębny przedmiot własności. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00103108/6. Przez nieruchomość przebiegają dwie drogi publiczne – ul. Długosza i ul. Jagiełły.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada powierzchnię 5, 5158 ha, w tym:

- działka nr 62/10 – 2,5474 ha

- działka nr 32/4 - 0,7969 ha;

- działka nr 57 - 0,0702 ha;

- działka nr 62/9 - 0,6935 ha;

- działka nr 2 – 1,4078 ha.

Na działkach o numerach  62/9, 57, 32/4 i 2 znajduje się linia  kolejowa o długości 2 045 mb.

 Lokalizacja dwóch budynków niemieszkalnych:

- działka nr 32/4, pow. zabudowy 10 m²,  rok budowy: 1926 r.;

- działka nr 57, pow. zabudowy 11 m², rok budowy: 1941 r.

       Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr XXXIV/336/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy
ul. Długosza i ul. Jagiełły w Wieluniu  działki nr 62/9 i 62/10, obręb 2, m. Wieluń położone są
w jednostce planistycznej 6P-U – zabudowa przemysłowo-usługowa.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr IX/93/2011 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia:

 • działka nr 57, obręb 2, m. Wieluń znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu G.22.MN 1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie: wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej.
 • działka nr 32/4, obręb 2, m. Wieluń znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu G.18 K.K.- urządzenia obsługi komunikacji kolejowej.
 • działka nr 2, obręb 5 m. Wieluń znajduje się na terenach  oznaczonych symbolem planu
  F.5 K.K. - urządzenia obsługi komunikacji kolejowej.

Działki nr 62/9 i 62/10 położone w obrębie 2 m. Wielunia znajdują się na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Wieluń, Kompleks 5. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 z późn. zm.) zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości. W związku z tym z nabywcą prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na niej naniesień budowlanych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), upłynął 13 sierpnia 2021 r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej
z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %. Opłata roczna
z tytułu użytkowania wieczystego ww. gruntu wynosi 16 679,16 zł.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Przy dokonywaniu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stosuje się tryb postępowania określony w art. 78-81 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.

Cena wywoławcza : 6 672 500,00 zł (słownie złotych:  sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset)

Wadium: 500 000,00 zł (słownie złotych:  pięćset tysięcy)

Termin przetargu: 9 listopada 2021 r. – godzina 10 00

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości działki nr 62/10 zostanie doliczony 23 % podatek VAT, natomiast sprzedaż działek zabudowanych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będzie zwolniona z podatku VAT. 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 4 listopada 2021 r.
 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu

83 9256 0004 0723 5034 2000 0100

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 62/9, 62/10, 57, 32/4, obręb 2, dz. nr 2 obręb 5 w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy
 i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

       Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg zostanie opublikowany w codziennej prasie ogólnokrajowej.

 

                                                                                               

                                                                                       Burmistrz Wielunia

                                                                                        (-) Paweł Okrasa

 

 

W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 94 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2021 10:19:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie