Komunikaty


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o powierzchni 115,06 m2 położonego w Wieluniu przy ul. Narutowicza 9

16‑04‑2021 08:52:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 159 i 160 obręb 9 m. Wielunia

14‑04‑2021 08:10:04

NPP.6840.16.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990  z póżn. zm.)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Opis

nieruchomości

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

SR1W/00040461/8

 

159

 

9

Wieluń

 

203

zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

symbol w planie zagospodarowania przestrzennego
37U/MN

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy al. Kościuszki
 w Wieluniu

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy al. Kościuszki
 w Wieluniu

 

 

          -

 

 

-

cena wywoławcza

 150  000,00 zł plus podatek VAT
 w wysokości 23 %

 

 

-

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

 

SR1W/00034666/0

 

160

 

9

Wieluń

 

280

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 16.04.2021 r. do 7.05.2021 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie do dnia 28 maja 2021 roku.

Burmistrz Wielunia

(-) Paweł Okrasa

                

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne)

31‑03‑2021 16:01:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie ( MPZP Wieluń)

10‑03‑2021 15:04:43

Wieluń, dnia 12 marca 2021 r.

NPP.6722.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XXV/390/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia, którego granice określono na załączniku graficznym do uchwały.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z ww. planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 12 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

03‑02‑2021 10:42:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
528KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 91 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2021 12:54:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie