Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
528KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KOMUNIKAT

12‑01‑2021 11:27:02

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2021 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2021 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

PKO BP 81 1020 2212 0000 5802 0404 8708

z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

08‑01‑2021 15:16:36

GKM.6230.1.4.2020                                                                                                                        Wieluń, dnia 08.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 

Burmistrz Wielunia działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

informuje 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2020 – 2032”.

 

            Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2, oraz projekty zmiany takiego dokumentu - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

            Wobec powyższego Burmistrz Wielunia pismami z dnia 30 listopada 2020 r. znak: GKM.6230.1.2.2020 i GKM.6230.1.3.2020 zwrócił się odpowiednio do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2020- 2032”.

Pismem znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.173.2020.AB z dnia 16 grudnia 2020 r. (data wpływu 29 grudnia 2020 r.) Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił bez zastrzeżeń odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2020- 2032”.

Pismem znak: WSI.410.14.2020.AK z dnia 23 grudnia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek kwalifikujący Program do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko       (art. 46 i 47 ustawy ooś) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi nie mógł zająć stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Biorąc pod uwagę fakt, że dokument odnosi się jedynie do obszaru jednej gminy i nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Burmistrz Wielunia odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji przedmiotowego programu.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

                                                                                                            w z. BURMISTRZA

                                                                                                         Joanna Skotnicka- Fiuk

                                                                                                      Zastępca Burmistrza Wielunia

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

08‑01‑2021 09:21:20

Wieluń, dnia 28 grudnia 2020 r.

NPP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2020 r. wydano decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN15kV wraz z dwoma słupami SN oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN15kV na działkach nr 817/2 obręb Dąbrowa gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑01‑2021 11:41:35

NPP.6845.1.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wieluń, dnia 5 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 39, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej      Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 39, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej      Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 34/9, obręb 4,           m. Wieluń, ul. Sieradzka, SR1W/00033488/1

61,9 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

237,70 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 179/2, obręb 3,           m. Wieluń, ul. Traugutta, SR1W/00030359/7

144 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

15,84 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działki nr 81/4, 82/1, 82/4, obręb 5, m. Wieluń, ul. Błońska SR1W/00030359/7

1,0588 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

105,38 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

                                                                                                                                                        

                                                                                                                             BURMISTRZ       WIELUNIA                                                                                                                           (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (08.01.2021 - 29.01.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (nieruchomości gruntowe nr 1209/4, 1209/5, 1209/7 Ruda, 263 obręb 8 Wieluń)

30‑12‑2020 08:54:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

22‑12‑2020 13:56:29

NPP.6845.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wieluń, dnia 22 grudnia 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wynajęcia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

 

część nieruchomości        znajdującej się  na działce   nr 4/2, obręb 8, m. Wieluń,           ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość  gruntowa zabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ   WIELUNIA

                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (31.12.2020 - 21.01.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne)

16‑12‑2020 10:32:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 96 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2021 10:15:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie