Komunikaty


Komunikat z załącznikami

28‑03‑2019 12:14:44

                                  Wieluń, dnia 27 marca 2019 roku

 

NPP.604.11.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. 60)), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że przystąpiono do opracowywania dokumentu pn.: „Program Ochrony środowiska dla Gminy Wieluń na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um.wielun@um.wielun.pl)
w terminie od 29.03.2019 roku do dnia 19.04.2019 roku w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2,
98-300 Wieluń, w pokoju nr 40 (budynek w parku), w godzinach urzędowania
(pn.-pt. 730-1530).

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia.

 

 

                BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                       (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny)

27‑03‑2019 12:42:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan)

26‑03‑2019 13:21:35

Wieluń, dnia 26 marca 2019 r.

NPP.6722.3.2018

NPP.6722.7.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego:

- dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia

- dla wybranego terenu w obszarze obrębu Ruda i Rychłowice

wraz ze sporządzonymi dla ich potrzeb prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uchwały Nr LIV/515/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia oraz uchwały Nr LVII/553/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Ruda i Rychłowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach: od 3 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekty przedmiotowych planów wraz z prognozami w ww. terminie są udostępnione
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP
i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach przedmiotowych miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 maja 2019 r., a do prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

18‑03‑2019 12:59:37

                                                                                                                    Wieluń, dnia 13 marca 2019 roku

NPP.6220.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 13 marca 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Pana Rafała Kowala Sieniec 3, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącego gospodarstwa o trzy kurniki do chowu brojlera kurzego (o łącznej obsadzie 732,24 DJP) wraz
z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Sieniec, gmina Wieluń. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1610, 1989, obręb 0017 Sieniec.

 

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Wielunia zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Marszałek Województwa Łódzkiego,

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieluniu,

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

            Jednocześnie zawiadamiam społeczeństwo o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem
i raportem oddziaływania na środowisko oraz całą dokumentacją sprawy skład\ania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 20.03.2019 r do dnia 19.04.2019 r. w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania
(pn.- pt. 730- 1530). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wielunia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

                                                                                                               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan)

27‑02‑2019 07:54:45
Wieluń, dnia 25 lutego 2019 r. 
NPP.6722.14.2015
 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia,

przy ulicach: Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej
wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uchwały Nr XIV/161/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, przy ulicach: Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej, zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 11 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP
i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 kwietnia 2019 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 
 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

26‑02‑2019 14:12:54

Komunikat

 

Urząd Miejski w Wieluniu Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego uprzejmie informuje, że w związku z planowanym wdrożeniem systemu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną w dniu 1 marca 2019 roku (piątek) w godz. 11.00-15.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że w tych godzinach nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosku o dowód osobisty oraz wydania nowego dowodu osobistego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 62/8, obręb 2 m. Wieluń

19‑02‑2019 12:48:51

                                                                                                                         Wieluń, dnia 19 lutego 2019 roku

NPP.6840.6.7.1.2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej.

 

       Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona  numerem 62/8, położona
w Wieluniu w obrębie 2, przy ul. Długosza,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, a Gmina Wieluń jest użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem naniesień znajdujących się na niej, stanowiących odrębny przedmiot własności. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00103108/6. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada powierzchnię  7,9521 ha Działka, na niewielkim odcinku przylega
do drogi publicznej, ul. Długosza, w której przebiega sieć uzbrojenia w postaci energii elektrycznej
i wodociągu oraz do drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 62/5. Działka przylega
do bocznicy kolejowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/336/17 Rady Miejskiej  w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Długosza
i ul. Jagiełły w Wieluniu działka gruntu nr 62/8, obręb 2, miasto Wieluń położona jest w jednostce planistycznej 6P-U, dla którego zostały ustalone następujące przeznaczenia:

- zabudowa produkcyjna, magazyny, składy, obsługa transportowa, usługi ( z wykluczeniem oświaty, zdrowia) jako podstawowe przeznaczenie terenu;

- obiekty administracyjne, socjalne związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;

- urządzenia obsługi komunikacji samochodowej ( w tym stacji paliw), jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;

- urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW,
z wyłączeniem turbin wiatrowych, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

- place manewrowe, składowe, parkingi, dojazdy, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

- zieleń, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.

Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od ul. Długosza znajduje się strefa zieleni izolacyjnej. Cześć działki położona jest w zasięgu, oznaczonym na rysunku planu, Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 325 – Zbiornik Częstochowa. Ze względu na wcześniejszy sposób użytkowania części terenu w formie zbiorników wodnych wykorzystywanych w procesie technologicznym dawnej cukrowni - sytuowanie i posadowienie zabudowy winno być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem warunków gruntowych.

Zabudowę nieruchomości stanowi budynek portierni nr ewidencyjny 38 o powierzchni zabudowy 71,00 m², budynek gospodarczy nr ewidencyjny nr 52 o powierzchni zabudowy 5,00 m², żelbetowa płyta magazynowa o powierzchni 5 200 m².

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Wieluń, Kompleks 5. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości. W związku z tym z nabywcą prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na niej naniesień budowlanych, wyłonionym
w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych. Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), minął 18 lipca 2018 r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej
z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %.  Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Przy dokonywaniu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stosuje się tryb postępowania określony w art. 78-81 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.

Termin pierwszego przetargu: 27 września 2018 r.

 

Cena wywoławcza :  3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony 00/100)

Wadium: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy)

Termin drugiego przetargu: 25 kwietnia 2019 r. – godzina 10 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT, na podstawie art. 43, ust 1. pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.z 2018 r. poz. 2174).

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 18 kwietnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

Bank PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 62/8, obręb 2, przy
 ul. Długosza w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg zostanie opublikowany w codziennej prasie ogólnokrajowej.

                                                                                             

                                                                                              Burmistrz Wielunia

                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Pliki do pobrania
04‑01‑2019 08:19:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2019 10:11:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie