Komunikaty


Informacja

03‑02‑2021 15:09:15
GKM.6230.1.2021                                                                                                Wieluń, dnia 03.02.2021 r.
 

INFORMACJA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2021- 2032”    

Burmistrz Wielunia opracowując projekt ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2021- 2032” zgodnie z posiadanymi kompetencjami dokonał analizy zapisów projektu dokumentu i wskazał, że przywołany dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie może być uznany za dokument, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś w związku z czym brak jest konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2021- 2032”. 

Organ opracowujący projekt dokumentu ma obowiązek i kompetencje do analizy treści projektowanego dokumentu pod kątem zapisów art. 46 i 47 ustawy ooś, a następnie podjęcia decyzji w zakresie jego kwalifikacji lub braku kwalifikacji do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jedynie w przypadku, gdy organ lub podmiot opracowujący projekt dokumentu zakwalifikuje projekt dokumentu do dokumentów opisanych w art. 47 przywołanej wyżej ustawy dodatkowo uzgadnia wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W pozostałych przypadkach dotyczących kwalifikacji projektu dokumentu do dokumentów określonych w art. 46 ustawy ooś organ lub podmiot opracowujący projekt dokumentu samodzielnie go kwalifikuje lub nie kwalifikuje do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pozostałe opracowywane dokumenty, które nie spełniają przesłanek opisanych w art. 46 i 47 ustawy ooś nie wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i w konsekwencji nie są poddawane opiniowaniu i uzgadnianiu w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Przedmiotowy dokument obejmuje obszar Gminy Wieluń. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem wskazują, że realizacja zadań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. W Programie przyjęto zasadę realizacji zadań, które służą zmniejszeniu ilości występowania azbestu i wyrobów azbestowych oraz służą zmniejszeniu narażenia zdrowia ludzi na pył azbestowy. Jest to kierunek działań zgodny z wymogami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej wyżej ustawy brak jest przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2021- 2032”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieluń oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.                                                                             

                                                                                                              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                    Paweł Okrasa

                            

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
383KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dz. nr 261/2 obręb 8 m. Wieluń

02‑02‑2021 10:39:02

NPP.6840.25.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospo-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

SR1W/000034600/0

261/2

obręb 8

Wieluń

298

niezabudowana

nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa

śródmiejska

-

cena wywoławcza:
89 000,00 zł

plus podatek VAT 23 %

-

cena płatna
w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo
na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wieluń, dnia 2 lutego 2021 r.      

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 05.02.2021 r. do 26.02.2021 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz na stronach internetowych urzędu www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19 marca 2021 roku.

Burmistrz Wielunia

  (-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
528KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
528KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2021 12:20:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie