Komunikaty


OBWIESZCZENIE

30‑01‑2019 08:56:12

NPP.6845.4.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wieluń, dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

122 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 572/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Różana, SR1W/00023112/2

34 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

130,56 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 158, obręb 6,           m. Wieluń, ul. Młodzieżowa,

KW 9889

12 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

46,08 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 9/1, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Stodolniana, SR1W/00013746/2

438 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

48,18 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 218/23, obręb 4,           m. Wieluń, ul. Ciepłownicza SR1W/00023112/2

259 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

28,49 zł netto + VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działki nr 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, obręb 15, m. Wieluń,
ul. 18-go Stycznia SR1W/00030090/3

1,9815 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolnicze

3 lata

346,89 zł roczne

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 113, obręb 12, m. Wieluń,           SR1W/00072050/7

1,6736 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy
 i miejsce rekreacyjne

10 lat

167,44 zł netto +VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 5/2, obręb 13, m. Wieluń, ul. Joanny Żubr SR1W/00023112/2

280 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele magazynowe

nieoznaczony

4 267,20 zł netto + VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 672, obręb 10

Masłowice, gm. Wieluń,

SR1W/00108526/7

380 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele usługowe

3 lata

456,00 zł netto + VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 834/1, obręb 8

Kurów, gm. Wieluń,

SR1W/00076913/3

0,1535 ha

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele usługowe              i statutowe

nieoznaczony

331,12 zł netto + VAT     roczne

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 BURMISTRZ WIELUNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (30.01.2019 - 20.02.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 68, obręb 18 m. Wieluń.

30‑01‑2019 08:00:32

                                                                                                                Wieluń, dnia 30 stycznia 2019 roku

 

BURMISTRZ WIELUNIA

ogłasza

pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej  w Wieluniu, przy ul. Żołnierzy Niezłomnych, obręb 18, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 68, o powierzchni 0,1356 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00023112/2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/306/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 roku nieruchomość położona jest w terenach zabudowy przemysłowej, usługowej oznaczonych symbolem planu 1 P-U.

Wyboru formy przetargu dokonano uwzględniając brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Tym samym jej sprzedaż nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko właściciele bądź użytkownicy wieczyści działek przyległych. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległych,
do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

 

Cena wywoławcza działki: 36 300,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy trzysta)

Wadium: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych)

Termin przetargu: 5 marca 2019 roku

 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 z poz. 2174 ze zm.)

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

Bank PKO B.P.S.A, ul. Barycz 3, 98-300 Wieluń

96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 68, obręb 18 m. Wieluń”

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1,

sala nr 11, w ratuszu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu,zamierzające do niego przystąpić, powinny
w terminie do dnia 1 marca 2019 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pokój nr 1, pisemnego zgłoszenia. Lista osób zakwalifikowanych
do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 4 marca 2018 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
    do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów,
    na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a także w  prasie o zasięgu powiatowym.

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                           (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Proponowany porządek zebrań Osiedli Mieszkaniowych

11‑01‑2019 12:38:56
Dokumenty:
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 2.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 3.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 4.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 5.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 6.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 7.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Porządek zebrania Os Nr 8.pdf
11‑01‑2019 12:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

08‑01‑2019 11:31:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Pliki do pobrania
04‑01‑2019 08:19:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
442KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 91 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2019 14:48:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie