Komunikaty


ZARZĄDZENIE Nr 35/20 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku w Gminie Wieluń zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej oraz działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji

06‑02‑2020 12:22:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE Nr 34/20 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku w Gminie Wieluń zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

06‑02‑2020 11:54:37
Dokumenty:
Plik pdf Ogloszenie konkursu ofert- zarzadzene 34_20.pdf
06‑02‑2020 11:55:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
564KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Formularz oferty zarządzenie 34_20.odt
06‑02‑2020 11:55:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

06‑02‑2020 11:29:57

NPP.6845.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wieluń, dnia 3 lutego 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 56)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformackiej, SR1W/00029851/6

30 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 33, obręb 13,           m. Wieluń, ul. 3 Maja, SR1W/00012728/3

100 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

1524,00 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 277, obręb 8 Kurów          gm. Wieluń SR1W/00079552/5

1,0600 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

105,43 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 296, obręb 8 Kurów          gm. Wieluń SR1W/00079552/5

1,0200 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

82,73 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 359, obręb 15 Ruda          gm. Wieluń SR1W/00080640/9

204 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele parkingowe

3 lata

204 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 359, obręb 15 Ruda          gm. Wieluń SR1W/00080640/9

40 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

50,80 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                                 BURMISTRZ WIELUNIA                                      (-) Paweł Okrasa

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (07.02.2020 - 28.02.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 149/5, obręb 8 m.Wielunia

17‑01‑2020 14:22:42

Wieluń, dnia 15 stycznia 2020 roku

NPP.6840.17.2020

BURMISTRZ WIELUNIA

  •  

pierwszy ustny przetarg ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat,

stanowiącej własność Gminy Wieluń, położonejw Wieluniu, przy ul. Moniuszki, obręb 8, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 149/5, o powierzchni 0,0492 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00040089/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia zatwierdzonym uchwałą Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 17 sierpnia 2011 roku nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej śródmiejskiej – 01 MW-S oraz parkingu naziemnego – 01 KS. Działka położona jest przy drogach gminnych – ul. Moniuszki i ul. Stodolnianej. W działce zlokalizowana jest infrastruktura podziemna: ciepłociąg 2c x 76/140, wodociąg w32, kabel telefoniczny, kabel elektryczny.

Wyboru formy przetargu dokonano uwzględniając brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Tym samym oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści działek przyległych. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, na wykonanie zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia,
z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej, tj.: biura, finanse, administracja, handel detaliczny, gastronomia, usługi zdrowia, rzemiosło, parking naziemny, zieleń urządzona, urządzenia budowlane, infrastruktura techniczna, mała architektura.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

- termin rozpoczęcia zabudowy, tj. wykonanie fundamentów – rok od zawarcia umowy notarialnej
o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;

- termin zakończenia zabudowy tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym – 3 lata
od dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Cena wywoławcza: 112 000,00 zł (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy)

Wadium: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Termin przetargu: 3 marca 2020 r. – godzina 10.00

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłata roczna
za użytkowanie wieczyste wynosi 3% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu i powinna być uiszczona do 31 marca każdego roku, za dany rok kalendarzowy z góry. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął 17 października 2019 r.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 27 lutego 2020 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

Bank PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 149/5, obręb 8”. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1,

sala nr 11, w ratuszu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu,zamierzające do niego przystąpić, powinny
w terminie do dnia 27 lutego 2020 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pokój nr 1, pisemnego zgłoszenia. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 2 marca 2020 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
    do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów,
    na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający oddaje nieruchomości w użytkowanie wieczyste zgodnie
z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów, ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy inie stanowią wady nieruchomości. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich stanem aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości
po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom infrastruktury podziemnej w przypadku napraw, konserwacji, modernizacji czy kontroli prawidłowego ich funkcjonowania bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem infrastruktury i obciąża całkowicie nabywcę.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a także w  prasie o zasięgu powiatowym.

                           Burmistrz Wielunia

                                                                                                                               (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacje ŁUW w Łodzi
15‑01‑2020 09:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc KOMUNIKAT
11‑12‑2019 13:01:16

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu17 grudnia 2019 roku (wtorek) Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu będzie czynnyw godz. 7.30-15.30

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

13‑11‑2019 12:09:58

Wieluń, dnia 12 listopada 2019 r.

NPP.604.5.2019                                                       

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

        

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od  15 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieluń na lata 2018-2034”.

Z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pok. 39, 40 w godzinach pracy Urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Wieluń mają prawo składać, w wyżej wymienionym terminie wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 101 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2020 14:57:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie