Komunikaty


Obwieszczenie (Dąbrowa)

02‑12‑2019 08:35:48

Wieluń, dnia 22 listopada 2019 r.

NPP.6733.12.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 640/5, 640/9, 640/10 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

02‑12‑2019 08:04:22

Wieluń, dnia 22 listopada 2019 r.

NPP.6733.11.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 października 2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka linii kablowej nN z istniejącego słupa energetycznego na działce nr 630 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

28‑11‑2019 10:44:47

                             Wieluń, dnia 19 listopada 2019 roku

 

NPP.6220.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz.1133), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 1712) zawiadamiam, że w dniu 28 października 2019 roku została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltanicznej „Wieluń I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Gaszyn, gmina Wieluń, powiat Wieluński, województwo łódzkie na działce o numerze ewidencyjnym 665. Inwestor: Energy Solar 24 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek
w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 22.11.2019 r. do 06.12.2019 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

28‑11‑2019 08:04:41

                             Wieluń, dnia 19 listopada 2019 roku

 

NPP.6220.2.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133), stosownie do art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 1712),

zawiadamiam strony postępowania oraz społeczeństwo

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do wszystkich zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym raportu oraz opinii organów pomocniczych dotyczących planowanej inwestycji polegającej na: Rozbudowie istniejącego gospodarstwa o trzy kurniki do chowu brojlera kurzego
(o łącznej obsadzie 732,24 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sieniec, gmina Wieluń. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1610 oraz 1989, obręb 0017 Sieniec, gm. Wieluń.

            W związku z tym, iż planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2, w związku z § 2 ust. 1
pkt 51, oraz § 3 ust. 1, pkt 37, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami) inwestor złożył raport oddziaływania inwestycji na środowisko, a następnie Burmistrz Wielunia przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym opinii organów pomocniczych i raportu do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w terminie od dnia 22.11.2019 r do dnia 24.12.2019 r. w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku), w godzinach urzędowania
(pn.-pt. 730-1530). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wielunia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

                                                                                                               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

13‑11‑2019 12:09:58

Wieluń, dnia 12 listopada 2019 r.

NPP.604.5.2019                                                       

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

        

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od  15 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieluń na lata 2018-2034”.

Z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pok. 39, 40 w godzinach pracy Urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Wieluń mają prawo składać, w wyżej wymienionym terminie wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

29‑10‑2019 14:08:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiagnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Wieluń

26‑09‑2019 10:08:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

17‑09‑2019 12:07:16
Dokumenty:
Plik pdf 20190917_120411.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_120243.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_120226.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
489KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 105 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2019 12:12:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie