Komunikaty


Projekt „Innowacyjne Miasta”

28‑03‑2019 13:35:53

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Staszów, Gmina Busko-Zdrój, Gmina Miasto Sieradz, Gmina Wieluń.

Tytuł projektu: „Innowacyjne Miasta”

Okres realizacji: 01.09.2018 – 01.06.2020

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 845 080,00 zł.

Wartość projektu: 1 002 710,00 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 157 630,00 zł).

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie (powiat wieluński, sieradzki), woj. świętokrzyskie (powiat buski, staszowski), woj. Lubelskie (powiat biłgorajski), woj. Kujawsko-pomorskie (powiat chełmiński)

 

CEL GŁÓWNY

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Miasto Chełmno, Gminie Miasto Biłgoraj, Gminie Staszów, Gminie Busko-Zdrój, Gminie Miasto Sieradz, Gminie Wieluń oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 10.09.2018 – 01.06.2020.

GRUPA DOCELOWA

 • 6 JST: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Staszów, Gmina Busko-Zdrój, Gmina Miasto Sieradz, Gmina Wieluń. jako beneficjenci przewidzianego w projekcie  wsparcia dotyczącego jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej monitorowania procesu ich świadczenia poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
 • 110 osób (71 K, 39 M) -  pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia  dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują:

 • Wdrożenie system umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej praz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia I przebiegu sprawy dla 5 JST
 • Wdrożenie/modernizacja programów dziedzinowych z obszaru P I OPLOK dla 2 JST
 • Wdrożenie/modernizacja programów dziedzinowych z obszaru ZN dla 3 JST
 • Modernizacja bazy danych w zakresie P I OPLOK dla 1 JST
 • Elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości – razem 60 szt
 • Podniesienie kompetencji kadr dla 6 JST (110 osób: 71K/39M) przez szkolenie z obszarów:
 • Podatków i opłat lokalnych
 • Zarządzania nieruchomościami

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI:

Lp.

Wskaźniki projektu

Zakładana wartość docelowa

1

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

6

2

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami

6

3

Liczba uczestników szkoleń, którzy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

120

4

Liczba JST, które wdrożyły po 10 nowych usług na platformie e-PUAP  w obszarze obsługi podatkowej

4

5

Liczba JST, które wdrożyły po 5 nowych usług na platformie e-PUAP  w obszarze nieruchomości

4

6

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

110

7

Liczba wdrożonych Miejskich Systemów Komunikacji Online

5

8

Liczba uruchomionych Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych

3

9

Liczba wdrożonych programów/modułów dziedzinowych z obszaru zarządzania nieruchomościami

3

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

18‑03‑2019 13:40:41

                                                                                                                    Wieluń, dnia 18 marca 2019 roku

NPP.6845.15.2019

 

ZAPROSZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA DO SKŁADANIA OFERT

NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI PLACU LEGIONÓW POD PROWADZENIE
SEZONOWEGO OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO

 

            Miejsce w zachodniej części Placu Legionów – część nieruchomości gruntowej położonej w Wieluniu przy Placu Legionów, obręb 8, miasta Wielunia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/2
o powierzchni ok. 250 m². Faktyczna powierzchnia zajmowana przez dzierżawcę ogródka gastronomicznego będzie ustalona po ustawieniu ogródka. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00055005/2.

 

Okres dzierżawy: 1 sezon (od 29 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.).

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 35,00 zł netto na 1 m 2 miesięcznie.

UWAGA:

 1. Do kwoty miesięcznej czynszu dzierżawnego osiągniętego po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej
  w dniu wystawienia faktury.
 2. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry za dany miesiąc do 15 – go każdego miesiąca.
 3. Umowa dzierżawy zawarta będzie na ww. okres.

 

            Przed podpisaniem umowy dzierżawca będzie obowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania postanowień umowy.

 1. Pisemne oferty można składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r., do godz. 15.30,
  w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem „Ogródek gastronomiczny – Plac Legionów”,
  w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1 (ratusz).
 2. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony formularz ofertowy,
 2. koncepcję (projekt) zagospodarowania ogródka gastronomicznego
  z uwzględnieniem architektury kiosku gastronomicznego, opisu
  i rozmieszczenia: mebli, ogrodzenia, elementów dekoracyjnych i zieleni, użytych materiałów, kolorystyki obiektu i poszczególnych elementów,
 3. proponowaną ilość i charakter imprez towarzyszących dzierżawie,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 1. Specyfikację do zaproszenia określającą szczegółowo założenia dotyczące wystroju ogródków oraz prowadzenia działalności gastronomicznej można pobrać
  w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
  w Wieluniu, pokój nr 40.
 2. Ogłoszenie wyników przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia 08.04.2019 r.
 3. Wyniki ogłoszone zostaną na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu: http://www.bip.um.wielun.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pokój nr 40 (budynek w parku), tel. 0 43 886 02 06 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wieluniu: www.bip.um.wielun.

 

   BURMISTRZ WIELUNIA                  

       (-) Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik odt Pliki do pobrania
04‑01‑2019 08:19:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

20‑09‑2018 10:30:58
Dokumenty:
Plik pdf Czyste_powietrze_ulotka.pdf
20‑09‑2018 10:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
767KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGOSZENIE O NABORZE.pdf
20‑09‑2018 10:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
739KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
944KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
944KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 2  3  4  5  6  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2020 15:43:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie