Komunikaty


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 2496/6 obręb Wierzchlas

14‑05‑2021 11:30:23

                                                                                                             Wieluń, dnia 14 maja 2021 roku

NPP.6840.6.1.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

       Nieruchomość oznaczona numerem działki 2496/6, położona w miejscowości Wierzchlas, przy
 ul. Polnej, gmina Wierzchlas
, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość oznaczona numerem 2496/6 jest własnością Gminy Wieluń i posiada powierzchnię 0,5971 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00074101/4. Nieruchomość użytkowana rolniczo, posiada dostęp do dróg publicznych, w których znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna. Na działce znajduje się słup energetyczny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wierzchlas Nr XIX/141/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Wierzchlas działka jest położona na terenach o symbolu 16 RMU – tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo usługowej, zagrodowej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 7 sierpnia 2020 r.

Cena wywoławcza : 82 200,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście 00/100)

Wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

Termin przetargu: 22 czerwca 2021 r. – godzina 10 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 17 czerwca 2021 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 2496/6
w Wierzchlesie” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP,
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości;
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

 

                                                                                   Burmistrz Wielunia

                                                                                     (-) Paweł Okrasa

                                              

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Wyłożenie Studium)

13‑05‑2021 08:08:16
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
381KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

11‑05‑2021 08:47:52

Wieluń, dnia 11 maja 2021 roku

 

NPP.6220.5.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 5 maja 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Inwestora PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 26/1, 26/2, 27 w miejscowości Małyszyn, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz Biuro Projektów „IVIA” zapraszają do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedstawionych przebiegów projektowanej obwodnicy Wielunia na tle ortofotomapy w związku z realizacją dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45”

10‑05‑2021 15:05:47

Materiały w wersji elektronicznej dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://obwodnicawielunia.pl

Materiały w wersji papierowej udostępnione zostały do wglądu między innymi w siedzibie Urzędu Miejskiego Wieluń plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, w Sali 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 oraz Wieluńskiego Domu Kultury  ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń w godzinach 8.00-16.00, szczegóły w załączonej ulotce.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

07‑05‑2021 09:52:11

NPP.6845.8.2021

Wieluń, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 4/2, obręb 8, m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/9

32 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb

9 m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

18 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

69,12 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 254, obręb 15,m. Wieluń,
ul. 18 Stycznia , SR1W/00032482/2

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele handlowe

3 lata

304,80 zł netto +VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 33/2, obręb 13,m. Wieluń, ul. Szpitalna, SR1W/00031981/3

131 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele handlowe

3 lata

1 996,44 zł netto +VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 380/1, obręb 7,m. Wieluń, ul. Kopernika, SR1W/00013279/7

0,0407 ha

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele handlowo-usługowe

3 lata

411,07 zł netto +VAT miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 13,67,103,347, obręb 8,Kurów, SR1W/00037810/6, SR1W/00080699/7, działka 391/1, obręb 4 Dąbrowa, SR1W/00045022/4, gm. Wieluń

4,46 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

369,73 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 275, obręb 8,gm. Kurów, gm. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00078654/3

2,52 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolne

3 lata

326,97 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 14,16,68,104,106,281 obręb 8,m. Kurów, gm. Wieluń SR1W/00036107/8, SR1W/00080699/7

4,64 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 cele rolne

3 lata

448,26zł netto +VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

                                                                                                                                                                                                                                         

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (07.05.2021 - 28.05.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan Wieluń tekst)

30‑04‑2021 11:34:24

Wieluń, dnia 30 kwietnia 2021 r.

NPP.6722.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XLIV/590/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia. Zmiana dotyczy wybranych ustaleń tekstowych odnoszących się do obszaru objętego planem zatwierdzonym uchwałą Nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia, poza terenami objętymi uchwałą Nr XLIV/589/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia. Zmiana nie będzie dotyczyć rysunku planu.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, w terminie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan Wieluń fragmenty)

30‑04‑2021 11:10:31

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XLIV/589/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, którego granice określono na załącznikach graficznych do uchwały.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, w terminie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Wieluń

29‑04‑2021 11:37:16
Dokumenty:
Plik pdf 99_21.pdf
29‑04‑2021 11:38:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 99_21z1i2.pdf
29‑04‑2021 11:38:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 99_21z3i4.pdf
29‑04‑2021 11:38:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 94 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2021 11:32:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive