Komunikaty


Komunikat z załącznikami

17‑01‑2020 08:06:06

Wieluń, dnia 9 stycznia 2020 r.

NPP.6733.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia terenu składającego się z budowy słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi, budowy linii kablowej nN oświetleniowej i linii kablowej nN elektroenergetycznej oraz budowy skrzynki oświetleniowej SO na działce nr 454 obręb Ruda, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

17‑01‑2020 07:46:52

Wieluń, dnia 9 stycznia 2020 r.

NPP.6733.17.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN na działce nr 563, 562/30, 562/32 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacje ŁUW w Łodzi
15‑01‑2020 09:41:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Kurów)

10‑01‑2020 08:40:55

Wieluń, dnia 31 grudnia 2019 r.

NPP.6733.16.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN na działce nr 640, 614/1, 1004/1 obręb Kurów, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Masłowice)

10‑01‑2020 07:52:27

Wieluń, dnia 31 grudnia 2019 r.

NPP.6733.15.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV – linii kablowej średniego napięcia (SN) 15 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV- dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV w ramach projektu pn. „ Budowa linii kablowej SN 15 kV relacji: Stanowisko Słupowe SN nr 36 Gromadzice gm. Czarnożyły do Stanowisko słupowe SN nr 43 Masłowice gm. Wieluń” na działkach nr 718, 719 obręb Masłowice, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 107/7 i 354/3 obręb 15, dz. nr 602 i 603, obręb Masłowice

09‑01‑2020 11:01:14

NPP.6840.9.2019

NPP.6840.10.2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

SR1W/00030507/0

 

107/7

 

15

Wieluń

 

293

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Sadowej
 w Wieluniu

zabudowa usługowa, symbol
 w planie zagospodarowania przestrzennego  1 U

 

 

          -

cena wywoławcza 72 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/00032482/2

353/4

15

Wieluń

1680

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Sadowej
 w Wieluniu

zabudowa usługowa, symbol
 w planie zagospodarowania przestrzennego 1 U

 

 

-

cena wywoławcza 353 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/00012212/3

602

Masłowice

878

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Masłowicach

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, symbol
w studium zagospodarowania przestrzennego RM

 

 

-

cena wywoławcza 22 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/00012213/0

603

Masłowice

888

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Masłowicach

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, symbol
 w studium zagospodarowania przestrzennego RM

 

 

-

cena wywoławcza 23 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 10.01.2020 r. do 31.01.2020 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości,  w terminie
do dnia 21 lutego 2020 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Małyszyn)

07‑01‑2020 08:31:00

Wieluń, dnia 31 grudnia 2019 r.

NPP.6733.14.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2019 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN i złącza kablowego na działce nr 136/4, 145, 148 obręb Małyszyn, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

30‑12‑2019 07:53:46

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2020 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

PKO BP 81 1020 2212 0000 5802 0404 8708

z adnotacją, że jest to wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 94 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2020 11:57:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive