Komunikaty


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne)

03‑03‑2021 13:26:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń

02‑03‑2021 13:34:05
Dokumenty:
Plik pdf 58_21 konsultacje.pdf
02‑03‑2021 13:37:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwaly w sprawie stypendiow sportowych.pdf
02‑03‑2021 13:37:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
384KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Dąbrowa)

24‑02‑2021 13:19:45

Wieluń, dnia 24 lutego 2021 r.

NPP.6733.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci NN napowietrzno-kablowej ze złączem kablowym na działkach nr 930, 820/2, 820/3 obręb Dąbrowa gmina Wieluń oraz na części działki nr 222/41 obręb 4 miasto Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

24‑02‑2021 09:19:58

Wieluń, dnia 24 lutego 2021 roku

 

NPP.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1363 w miejscowości Sieniec oraz na działce 145/2 w miejscowości Starzenic, gmina Wieluń o mocy do 2 MW.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 26.02.2021 r. do 12.03.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

22‑02‑2021 12:29:11

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Urząd Miejski w Wieluniu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje trwają od 19 lutego do 5 marca 2021 roku.

Uwagi do konsultowanego dokumentu można składać:

 1. Poprzez formularz konsultacji dostępny na stronie na stronie ogłoszenia (wersja w pliku doc.),

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca br. do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, pok. nr 1.

W przypadku przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w formie rozmów z przedstawicielami organizacji, spotkanie takie może odbyć się zdalnie za pomocą elektronicznych środków przekazu na udostępnionej przez Urząd Miejski w Wieluniu platformie w dniu 9 marca 2021r., godz. 12.00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 525 obręb 9 m. Wielunia

12‑02‑2021 07:47:01

                                                                                     Wieluń, dnia 9 lutego 2021 roku

NPP.6840.11.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

       Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem działki 525, położona w obrębie 9 miasta Wielunia, przy ul. Księdza Augustyna Kordeckiego, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość oznaczona numerem 525 jest własnością Gminy Wieluń i posiada powierzchnię 0,1025 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00078337/5. Nieruchomość niezabudowana porośnięta roślinnością niską. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość posiada pełny dostęp do mediów; w drodze sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym UchwałąNr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wi elunia działka jest położona na terenach o symbolu I.19.MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w formie wolnostojącej, bliźniaczej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 26 stycznia 2021 r.

Cena wywoławcza: 89 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)

Wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

Termin przetargu: 24 marca 2021 r. – godzina 10 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 17 marca 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 525, obręb 9, przy ul. Kordeckiego w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna ustawa
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów
a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Ogłoszenie będzie publikowane
 na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg
z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej. W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

                                                                                                             Burmistrz Wielunia

                                                                                                               (-) Paweł Okrasa

 

                       

           

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ogranicznym - dz. nr 10 obręb 7 m. Wielunia

11‑02‑2021 15:25:21

                                                                                                           

                                                                                                                         Wieluń, dnia 9 lutego 2021 roku 

 NPP.6840.15.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

       Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem działki 10, położona w obrębie 7 miasta Wielunia, przy ul. Traugutta, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość oznaczona numerem 10 jest własnością Gminy Wieluń i posiada powierzchnię 0,0229 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SR1W/0009467/1. Nieruchomość niezabudowana utwardzona kostką, użytkowana jako parking. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dróg publicznych: ul Traugutta,  ul. Sieradzkiej. W pobliżu nieruchomości przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, ciepłownicza i telefoniczna. W dalszej odległości gazowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Nr X/177/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 maja -2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia działka jest położona na terenach o symbolu 7 U – teren zabudowy usługowej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 26 stycznia 2021 r.

Wyboru formy przetargu dokonano uwzględniając brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Tym samym jej sprzedaż nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko właściciele działek przyległych.

Cena wywoławcza : 44 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące 00/100)

Wadium: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć  tysięcy)

Termin przetargu: 23 marca 2021 r. – godzina 10 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu, zamierzające do niego przystąpić, powinnyw terminie do dnia 17 marca 2021 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pokój nr 1, pisemnego zgłoszenia. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 19  marca 2021 r.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 17 marca 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny ograniczony – działka nr 10, obręb 7, przy ul. Traugutta w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana

 

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018  r.o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

         

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2021 12:20:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive