Komunikaty


Zbycie pojazdów będących właśnością Gminy Wieluń

19‑10‑2021 09:47:00
Dokumenty:
Plik pdf 183_21.pdf
19‑10‑2021 09:48:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 183_21z1i2.pdf
19‑10‑2021 09:48:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 183_21z3i4.pdf
19‑10‑2021 09:48:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zbycie pojazdu będącego własnością Gminy Wieluń

07‑10‑2021 13:16:30
Dokumenty:
Plik pdf 175_21.pdf
07‑10‑2021 13:16:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 175_21z1i2.pdf
07‑10‑2021 13:16:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie dot. zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 2 w Wieluniu

07‑10‑2021 13:13:49

Zarząd Osiedla zaprasza na zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 2 w Wieluniu, które odbędzie się 12 października 2021 r.(wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej    nr 5 w Wieluniu ul. Traugutta 38. W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców, drugi termin zebrania 17,15.

Zebranie zwołane w sprawie:

  1. Przedłożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla nr 2 w Wieluniu za okres od 6 października 2020r. do 12 października 2021 r.
  2. Omówienie realizacji wniosków z zebrania Ogólnego Mieszkańcówz 2020r.
  3. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo – modernizacyjnych zgłoszonych do budżetu na 2021r.
  4. Przedłożenie propozycji zadań inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych do budżetu na rok 2022.
  5. Ustalenie planu rzeczowo – finansowego na rok 2022r.
  6. Dyskusja, uwagi i wolne wnioski.

 

W imieniu Zarządu

Bożena Żurek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania NPP.6220.13.2021

07‑10‑2021 10:30:58

Wieluń, dnia 7 października 2021 roku

 

NPP.6220.13.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 284, poz. 784), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora BP EUROPA SE oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie 31-154, przy ul. Pawia 9, złożonym za pośrednictwem pełnomocnika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa stacji paliw i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami – Wieluń rejon ul. Sieradzkiej (część działki o numerze ewidencyjnym 783/6 – obręb ewidencyjny Wieluń).” W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne)

07‑10‑2021 10:18:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.7.2020

06‑10‑2021 11:56:02

Wieluń, dnia 4 października 2021 roku

 

NPP.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 roku została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na o budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na dachu nieruchomości przy ul. Kopernika 14, na działce o nr ewid. 552/1, ob. 0007 w Wieluniu, woj. łódzkie.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 15.10.2021 r. do 29.10.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.11.2021

05‑10‑2021 10:22:48

Wieluń, dnia 5 października 2021 roku

 

NPP.622011.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 października 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie hali magazynowej części zamiennych na działkach nr 53, 54, 55 obręb 18 miasto Wieluń, działkach nr 32/5, 34/1, 34/2 obręb 2 miasto Wieluń, województwo łódzkie”

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 08.10.2021 r. do 22.10.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami NPP.604.28.2021

04‑10‑2021 14:09:45

Wieluń, dnia 4 października 2021 roku

NPP.604.28.2021

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Wielunia, działając  na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

 

zawiadamia

 

że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieluń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieluń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 8 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 40., w godzinach urzędowania lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Wieluń https://www.um.wielun.pl

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Wielunia od 8 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres janikm@um.wielun.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

 

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6845.14.2021

04‑10‑2021 12:21:43

NPP.6845.14.2021

Wieluń, dnia 4 października 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 1551, poz. 1561)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

10 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

38,41 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 34/9, obręb 4,m. Wieluń, ul. Sieradzka, SR1W/00033488/1

61,9 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

237,70 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

5 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

budowa balkonu

3 lata

121,95 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

5 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

budowa balkonu

3 lata

121,95 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 179/14, obręb 3,m. Wieluń, ul. Traugutta, SR1W/00030359/7

286 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

42,46 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 55/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Plac Legionów, SR1W/000006640/7

2 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele reklamowe

3 lata

603,60 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 170, obręb 8,m. Wieluń, ul. Popiełuszki 2, SR1W/00029851/6

10 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele reklamowe

3 lata

301,80 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działki nr 154/26, nr 133/5, obręb 4, m. Wieluń  SR1W/00034222/6

1064 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele magazynowe

3 lata

6 384,00 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Działka nr 259/2, obręb 13, m. Wieluń, ul. 3 Maja SR1W/00004306/8

225 m2

nieruchomość gruntowa zabudowana

cele handlowe

3 lata

326,00 zł netto + Vat miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 417, 15 Ruda gm. Wieluń, SR1W/00036777/8

60 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele handlowe

10 lat

914,40 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 17/1, obręb 8,m. Wieluń, SR1W/00027698/1

80 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele usługowe

10 lat

710,40 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 13, obręb 18,m. Wieluń, ul. Powstańców Wielkopolskich, SR1W/00081102/3

1,0085 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolnicze

3 lata

251,31 zł rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 307 obręb 20 Turów gm. Wieluń  SR1W/00043076/3

0,6500 ha

nieruchomość gruntowa niezabudowana

cele rolnicze

3 lata

102,81 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka 63/2, obręb 9, m. Wieluń, ul. P.O.W. SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 netto  + Vat rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 34/9, obręb 4,m. Wieluń, ul. Sieradzka, SR1W/00033488/1

61,9 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

237,70 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 39, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 158, obręb 6,m. Wieluń, ul. Młodzieżowa, KW 9889

12 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

46,08 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 318, obręb 8 Kurów, gm. Wieluń, SR1W/00079552/5

0,33 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolnicze

3 lata

16,50 zł rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 281, obręb 8 Kurów, gm. Wieluń, SR1W/00080699/7

0,91 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele rolnicze

3 lata

75,73 zł rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz nowego dzierżawcy

                                                                                                                                                                                                                                         

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (08.10.2021 - 29.10.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2021 09:48:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive