Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
489KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dz. nr 156, obręb 9 m. Wieluń

23‑07‑2019 14:43:37

                                                                                                                            Wieluń, dnia 23 lipca 2019 roku

NPP.6840.11.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym  156, położona w obrębie 9 miasta Wielunia, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Działka posiada powierzchnię 0,0284 ha i jest własnością Gminy Wieluń. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 18 Stycznia
 i ul. Kościuszki Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą SR1W/00040461/8. Działka leży na terenie uzbrojonym w media. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/538/2018 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia działka nr 156 obręb 9, miasta Wielunia położona
jest w jednostce planistycznej 37 U/MN – zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń.

Cena wywoławcza : 40 400,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy czterysta 00/100)

Wadium: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)

Termin przetargu: 28 sierpnia 2019 r. – godzina 11 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 23 sierpnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 156, obręb 9, miasta Wielunia” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

 

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11
w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

                                                                                             

 

                                                                                                          Burmistrz Wielunia

                                                                                                           (-) Paweł Okrasa

                       

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

22‑07‑2019 12:34:24
Dokumenty:
Plik pdf SKAN__20190719_140842.pdf
22‑07‑2019 12:35:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wzró tabeli Wieluń.docx
22‑07‑2019 12:35:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego

10‑04‑2019 09:48:25

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu będzie nieczynny w dniu 12 kwietnia 2019 roku (piątek) w godz. 9.30-14.30.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego

10‑04‑2019 09:35:06
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt „Innowacyjne Miasta”

28‑03‑2019 13:35:53

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Staszów, Gmina Busko-Zdrój, Gmina Miasto Sieradz, Gmina Wieluń.

Tytuł projektu: „Innowacyjne Miasta”

Okres realizacji: 01.09.2018 – 01.06.2020

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 845 080,00 zł.

Wartość projektu: 1 002 710,00 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 157 630,00 zł).

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie (powiat wieluński, sieradzki), woj. świętokrzyskie (powiat buski, staszowski), woj. Lubelskie (powiat biłgorajski), woj. Kujawsko-pomorskie (powiat chełmiński)

 

CEL GŁÓWNY

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Miasto Chełmno, Gminie Miasto Biłgoraj, Gminie Staszów, Gminie Busko-Zdrój, Gminie Miasto Sieradz, Gminie Wieluń oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 10.09.2018 – 01.06.2020.

GRUPA DOCELOWA

 • 6 JST: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Staszów, Gmina Busko-Zdrój, Gmina Miasto Sieradz, Gmina Wieluń. jako beneficjenci przewidzianego w projekcie  wsparcia dotyczącego jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej monitorowania procesu ich świadczenia poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
 • 110 osób (71 K, 39 M) -  pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia  dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują:

 • Wdrożenie system umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej praz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia I przebiegu sprawy dla 5 JST
 • Wdrożenie/modernizacja programów dziedzinowych z obszaru P I OPLOK dla 2 JST
 • Wdrożenie/modernizacja programów dziedzinowych z obszaru ZN dla 3 JST
 • Modernizacja bazy danych w zakresie P I OPLOK dla 1 JST
 • Elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości – razem 60 szt
 • Podniesienie kompetencji kadr dla 6 JST (110 osób: 71K/39M) przez szkolenie z obszarów:
 • Podatków i opłat lokalnych
 • Zarządzania nieruchomościami

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI:

Lp.

Wskaźniki projektu

Zakładana wartość docelowa

1

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

6

2

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami

6

3

Liczba uczestników szkoleń, którzy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

120

4

Liczba JST, które wdrożyły po 10 nowych usług na platformie e-PUAP  w obszarze obsługi podatkowej

4

5

Liczba JST, które wdrożyły po 5 nowych usług na platformie e-PUAP  w obszarze nieruchomości

4

6

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

110

7

Liczba wdrożonych Miejskich Systemów Komunikacji Online

5

8

Liczba uruchomionych Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych

3

9

Liczba wdrożonych programów/modułów dziedzinowych z obszaru zarządzania nieruchomościami

3

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

18‑03‑2019 13:40:41

                                                                                                                    Wieluń, dnia 18 marca 2019 roku

NPP.6845.15.2019

 

ZAPROSZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA DO SKŁADANIA OFERT

NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI PLACU LEGIONÓW POD PROWADZENIE
SEZONOWEGO OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO

 

            Miejsce w zachodniej części Placu Legionów – część nieruchomości gruntowej położonej w Wieluniu przy Placu Legionów, obręb 8, miasta Wielunia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/2
o powierzchni ok. 250 m². Faktyczna powierzchnia zajmowana przez dzierżawcę ogródka gastronomicznego będzie ustalona po ustawieniu ogródka. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00055005/2.

 

Okres dzierżawy: 1 sezon (od 29 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.).

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 35,00 zł netto na 1 m 2 miesięcznie.

UWAGA:

 1. Do kwoty miesięcznej czynszu dzierżawnego osiągniętego po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej
  w dniu wystawienia faktury.
 2. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry za dany miesiąc do 15 – go każdego miesiąca.
 3. Umowa dzierżawy zawarta będzie na ww. okres.

 

            Przed podpisaniem umowy dzierżawca będzie obowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania postanowień umowy.

 1. Pisemne oferty można składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r., do godz. 15.30,
  w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem „Ogródek gastronomiczny – Plac Legionów”,
  w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1 (ratusz).
 2. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony formularz ofertowy,
 2. koncepcję (projekt) zagospodarowania ogródka gastronomicznego
  z uwzględnieniem architektury kiosku gastronomicznego, opisu
  i rozmieszczenia: mebli, ogrodzenia, elementów dekoracyjnych i zieleni, użytych materiałów, kolorystyki obiektu i poszczególnych elementów,
 3. proponowaną ilość i charakter imprez towarzyszących dzierżawie,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 1. Specyfikację do zaproszenia określającą szczegółowo założenia dotyczące wystroju ogródków oraz prowadzenia działalności gastronomicznej można pobrać
  w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
  w Wieluniu, pokój nr 40.
 2. Ogłoszenie wyników przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia 08.04.2019 r.
 3. Wyniki ogłoszone zostaną na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu: http://www.bip.um.wielun.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pokój nr 40 (budynek w parku), tel. 0 43 886 02 06 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wieluniu: www.bip.um.wielun.

 

   BURMISTRZ WIELUNIA                  

       (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2020 12:56:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie