Komunikaty


OBWIESZCZENIE

18‑03‑2019 13:40:41

                                                                                                                    Wieluń, dnia 18 marca 2019 roku

NPP.6845.15.2019

 

ZAPROSZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA DO SKŁADANIA OFERT

NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI PLACU LEGIONÓW POD PROWADZENIE
SEZONOWEGO OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO

 

            Miejsce w zachodniej części Placu Legionów – część nieruchomości gruntowej położonej w Wieluniu przy Placu Legionów, obręb 8, miasta Wielunia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/2
o powierzchni ok. 250 m². Faktyczna powierzchnia zajmowana przez dzierżawcę ogródka gastronomicznego będzie ustalona po ustawieniu ogródka. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00055005/2.

 

Okres dzierżawy: 1 sezon (od 29 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.).

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 35,00 zł netto na 1 m 2 miesięcznie.

UWAGA:

 1. Do kwoty miesięcznej czynszu dzierżawnego osiągniętego po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej
  w dniu wystawienia faktury.
 2. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry za dany miesiąc do 15 – go każdego miesiąca.
 3. Umowa dzierżawy zawarta będzie na ww. okres.

 

            Przed podpisaniem umowy dzierżawca będzie obowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania postanowień umowy.

 1. Pisemne oferty można składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r., do godz. 15.30,
  w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem „Ogródek gastronomiczny – Plac Legionów”,
  w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1 (ratusz).
 2. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony formularz ofertowy,
 2. koncepcję (projekt) zagospodarowania ogródka gastronomicznego
  z uwzględnieniem architektury kiosku gastronomicznego, opisu
  i rozmieszczenia: mebli, ogrodzenia, elementów dekoracyjnych i zieleni, użytych materiałów, kolorystyki obiektu i poszczególnych elementów,
 3. proponowaną ilość i charakter imprez towarzyszących dzierżawie,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 1. Specyfikację do zaproszenia określającą szczegółowo założenia dotyczące wystroju ogródków oraz prowadzenia działalności gastronomicznej można pobrać
  w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
  w Wieluniu, pokój nr 40.
 2. Ogłoszenie wyników przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia 08.04.2019 r.
 3. Wyniki ogłoszone zostaną na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu: http://www.bip.um.wielun.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pokój nr 40 (budynek w parku), tel. 0 43 886 02 06 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wieluniu: www.bip.um.wielun.

 

   BURMISTRZ WIELUNIA                  

       (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

26‑02‑2019 14:12:54

Komunikat

 

Urząd Miejski w Wieluniu Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego uprzejmie informuje, że w związku z planowanym wdrożeniem systemu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną w dniu 1 marca 2019 roku (piątek) w godz. 11.00-15.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że w tych godzinach nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosku o dowód osobisty oraz wydania nowego dowodu osobistego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Pliki do pobrania
04‑01‑2019 08:19:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
442KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2019 08:32:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie