Komunikaty


Zdjęcie tabliczka o dofinansowanie Gaszyn boisko.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – ulotka

15‑11‑2016 14:53:30

Stan na 3 października 2016 r.

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą?

Należy podjąć decyzję w jakiej formie:

 1. chcesz pracować indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej? Będziesz osobą fizyczną.
 2. planujesz być uczestnikiem większego zespołu? Będziesz osobą prawną.

Poznaj parę definicji, które będą Cię dotyczyły.

Działalność gospodarcza określa wszelkie czynności wykonywane w sposób ciągły                  i zorganizowany, które pozwalają na zarobek. Takie czynności wymagają zarejestrowania się jako przedsiębiorca.

Przedsiębiorca jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, którą wykonuje       we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółek cywilnych.

SPÓŁKA CYWILNA /s.c./

 1. jest prowadzona przez co najmniej 2 przedsiębiorców na podstawie umowy spółki;
 2. polega na wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej aby osiągnąć wspólnycel w biznesie;
 3. w ciągu 14 dni od podpisania umowy s.c. należy ją zgłosić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (podatek od czynności cywilnoprawnych);
 4. wspólnicy spółki powinni wystąpić do właściwego urzędu statystycznego o nadanie odrębnego numeru REGON oraz urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP(na podstawie umowy).

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej – wspólnicy odpowiadają osobiście                i solidarnie za zobowiązania spółki.

Jeżeli twoja praca polega na uprawie roli, chowie i hodowli zwierząt, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie czy rybactwie, jesteś rolnikiem wynajmującym pokoje                     i świadczącym pozostałe usługi związane z pobytem turystów – nie jesteś przedsiębiorca i nie podlegasz rejestracji w gminie.

 

 

Informacje szczegółowe:

 1. BĘDĘ OSOBĄ FIZYCZNĄ

Od dnia 01.01.2012 r. działa ogólnopolska baza podmiotów gospodarczych prowadzona aktualnie przez Ministra Rozwoju.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gminy pełnią rolę „organów terenowych” CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG (jak również zmianę, wznowienie czy zgłoszenie zaprzestania działalności) możesz złożyć:

 1. osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski (urzędnik dopełni za Ciebie formalności podpisując wniosek CEIDG swoim podpisem elektronicznym)
 2. listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza
 3. online – jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Ważne

 1. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
 2. Twoim numerem identyfikacji w CEIDG jest NIP.
 3. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności musisz zgłosić się do ZUS, celem zgłoszenia odpowiedniego ubezpieczenia.
 4. Wszystkie zmiany i wykreślenie z działalności zgłaszasz w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych faktów.
 5. Jeżeli nie zatrudniasz pracowników możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (luty 28/29) do 24 miesięcy. Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy – zostanie z urzędu wszczęte postępowanie w sprawie wykreślenia wpisu.
 6. Wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy (nic nie dzieje się automatycznie).
 7. Jeżeli będziesz podatnikiem podatku VAT to przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłoś się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 8. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl .

 

PAMIĘTAJ:

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy – dowód osobisty/paszport jest więc obowiązkowy w Urzędzie.

Opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 1. Zgłoszenie dokonania wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie, wznowieniei wykreśleniez ewidencji działalności gospodarczej -zwolnione z opłat;
 2. Duplikat decyzji (z dawnej ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Wielunia) – 5 zł;
 3. Wydanie zaświadczenia o figurowaniu przedsiębiorcy w dawnej ewidencji działalności gospodarczej/ podmiotów wykreślonych/ prowadzonej przez Burmistrza Wielunia – 17 zł.
 1. BĘDĘ OSOBA PRAWNĄ
 1. Wpisu dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 2. W KRS wpisuje się m.in.:

1) spółki handlowe;

   europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

   spółki europejskie;

2) spółdzielnie;

3) spółdzielnie europejskie;

4) przedsiębiorstwa państwowe;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

6) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;

7) oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

8) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej(tj. Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.),
 2. 2) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze Sądowym(t.j. Dz. U. 2016 poz. 687 z późn. zm.).

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Wieluniu

Wydział Inwestycji i Rozwoju

pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

tel. 43 88 60 217

Informacje o funkcjonowaniu CEIDG oraz udostępnianiu danych o przedsiębiorcach dostępne są na stronie : www.ceidg.gov.pl

XX Wydział Gospodarczy -Krajowego rejestru Sądowego

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

Adres do korespondencji:

90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109

tel. 42 66 46 235-237

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
210KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat

29‑04‑2016 15:29:05

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje, że od dnia
28 kwietnia 2016 r. administratorem cmentarza komunalnego
w Wieluniu przy ulicy Roosevelta jest pan Sławomir Nowak – usługi transportowe Sławomir Nowak.

Telefony kontaktowe do administratora:

tel.: 600 803 408

tel.: 600 803 396

Biuro administratora cmentarza komunalnego w Wieluniu
mieści się przy ul. Roosevelta, budynek przy cmentarzu komunalnym – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 9.00 do godziny 10.00. oraz przy ul. A. Struga 1 – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 7.30 – 8.45 oraz od 10.15 – 15.30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Troska Gminy Wieluń o własną historię i tradycję, nie pozostaje bez wpływu na zainteresowanie rodzin oraz indywidualnych osób swoimi przodkami. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Burmistrz Wielunia podaje niezbędne informacje, w celu wsparcia w poszukiwaniach...

11‑02‑2016 13:34:30

Troska Gminy Wieluń o własną historię i tradycję, nie pozostaje bez wpływu
na zainteresowanie rodzin oraz indywidualnych osób swoimi przodkami.  Wychodząc naprzeciw
ich oczekiwaniom Burmistrz Wielunia podaje niezbędne informacje, w celu wsparcia
w poszukiwaniach:

1) Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu przechowuje księgi stanu cywilnego zawierające
akty urodzenia przez 100 lat, a księgi stanu cywilnego zawierające akty małżeństwa
i akty zgonu przez 80 lat. Po tym czasie księgi stanu cywilnego przekazywane są
do właściwego archiwum państwowego, do Archiwum Państwowego w Łodzi, pl. Wolności 1, 91-415 Łódź, tel. (42) 632-62-01, fax. (42) 632 02 11, mail : kancelaria@lodz.ap.gov.pl, strona internetowa : www.lodz.ap.gov.pl
Z aktów stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i odpisy skrócone. Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W przypadku naszej Gminy składamy go do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Wieluniu, osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 14, albo drogą pocztową lub na adres mailowy: skupiena@um.wielun.pl.           

Podajemy dla Państwa również numery telefonów kontaktowych: (43) 886-02-21, (43) 886-02-11.           
Za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego wnosi się opłatę skarbową:
22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny, na konto Urzędu Miejskiego w Wieluniu,  pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, w ESBANK Bank Spółdzielczy z/s w Radomsku, numer konta: 90 8980 0009 2023 0026 4415 0001.  
Opłaty można dokonać w siedzibie ESBANK w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego 2, w punkcie kasowym ESBANK znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, w innym banku, na poczcie lub dokonując przelewu elektronicznie. Oryginał potwierdzenia wpłaty dołącza się do wniosku.

      2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu w swoich zasobach posiada ponad tysiąc dokumentów związanych z historią miasta i regionu, w tym odnoszących się bezpośrednio do wielunian. Są to m.in. dokumenty związane z historią szkolnictwa, rzemiosła, straży pożarnych i innych organizacji społecznych, a także legitymacje organizacyjne, zaświadczenia urzędowe, świadectwa szkolne. Pewna część archiwaliów dokumentuje udział mieszkańców ziemi wieluńskiej w II wojnie światowej. Zasoby nie stanowią jednak zespołów archiwalnych. Akta zwarte m.in.. szkół, zakładów pracy, organizacji, itp. obligatoryjnie przekazywane są do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu. Przy Muzeum działa biblioteka naukowa (ponad 9 tys. voluminów), w zasobach której istotną część stanowią publikacje poświęcone ziemi wieluńskiej. Kontakt z Muzeum Ziemi Wieluńskiej: ul. G. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń, tel. 43-8434334 lub 601929303, adres e-mailowy: mzw@poczta.onet.pl, strona: www.muzeum.wielun.pl.      

     3) W Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu istnieje możliwość korespondencji także w języku angielskim, a w Urzędzie Miejskim w Wieluniu także w języku niemieckim.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

19‑11‑2015 09:11:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Potockiego, 3 Maja, Graniczna” zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

13‑10‑2015 10:32:36

 

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Potockiego, 3 Maja, Graniczna” zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 89 Numer strony: 3  4  5  6  7  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2019 12:52:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie