Komunikaty


OBWIESZCZENIE

20‑03‑2018 11:03:49

                                                                                                                    Wieluń, dnia 19 marca 2018 roku

GPR.6220.5.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), stosownie do art. 74 ust.3ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że po złożeniu przez Inwestora Orange Polska S.A. zażalenia na postanowienie Burmis trza Wielunia z dnia 11 października 2017 znak GPR.6220.5.2017 co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 89128/96353 WSR Wieluń Częstochowska 35 (stacja bazowa telefonii komórkowej przewidziana jest do realizacji w Wieluniu woj. łódzkie, przy ul. Częstochowskiej 35 na dachu budynku Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na części hotelowej) oraz po otrzymaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2017 roku znak SKO.4161/60/17 uchylającego zaskarżone postanowienie w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, Organ prowadzący postępowanie po ponownym zbadaniu całego materiału dowodowego, jego uzupełnieniu i dokładnej analizie wydał w dniu 16 marca 2018 roku decyzję o umorzeniu postępowania znak GPR.6220.5.2017.

            Ponadto informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi
i zastrzeżenia.

            W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony mogą je wnosić w terminie
od 20.02.2018 r do 03.04.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

          

                                                                                                               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                      (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia (Masłowice)

20‑03‑2018 10:48:29

Wieluń, dnia 12 marca 2018 r.

GPR.6733.5.2018                                                    

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej na działkach nr 659, 537, 534 obręb Masłowice, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Małyszyn)

20‑03‑2018 10:15:31

Wieluń, dnia 12 marca 2017 r.

GPR.6733.18.2017                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu znak: SKO.4120/219/17 z dnia 11 stycznia 2018 r. sporządzono nowy projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”WIE 3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 27 w obrębie Małyszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

20‑03‑2018 09:59:04

Wieluń, dnia 14 marca 2018 r.

GPR.6733.2.2018                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63mm, PN 0,5MPa na działkach nr 443/1, 442, 300, 357/6 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

20‑03‑2018 09:31:00

Wieluń, dnia 14 marca 2018 r.

GPR.6733.1.2018                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63mm, PN 0,5MPa na działkach nr 443/1, 551, 298/1, 751/7 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

20‑03‑2018 09:22:19

Wieluń, dnia 12 marca 2018 r.

GPR.6733.6.2018                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej na działkach
nr 562/14, 562/16, 562/17, 562/12, 562/13 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obieszczenie Burmistrza Wielunia

19‑03‑2018 14:04:14

GPR.604.4.2018                                                                                               Wieluń, dn. 19.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

    W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
    Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej opłaty środowiskowej z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 art. 269 ust. 1 pkt 1).
    W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej
3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń, o podanie informacji nt.:
1)    Całkowitej powierzchni nieruchomości [wyrażonej w m2];
2)    Powierzchni zabudowy, w skład której wchodzą zabudowania wraz z powierzchnią dachu, magazyny wraz z powierzchnią dachu, parkingi, chodniki i inne wchodzące w skład nieruchomości [wyrażonej w m2];
3)    Powierzchni biologicznie czynnej tj. tereny zielone [wyrażonej w m2];
4)    Powierzchni urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych [wyrażonej w m2].
         Niniejszą informację należy przedłożyć osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń (budynek ratusza, parter, pokój nr 1), w dniach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 17.00, w formie oświadczenia w terminie
do 29 marca 2018 roku. Druki oświadczenia dostępne są na stornie http://www.bip.um.wielun.pl (zakładka Urząd Miejski, wnioski – druki) oraz w budynku ratusza - pokój nr 1.
                                                                                                             BURMISTRZ WIELUNIA
                                                                                                                  (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

15‑03‑2018 12:27:37
Dokumenty:
Plik pdf 114.pdf
15‑03‑2018 12:34:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 115.pdf
15‑03‑2018 12:34:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Gaszyn)

13‑03‑2018 10:07:37

Wieluń, dnia 8 marca 2018 r.

GPR.6733.4.2018                                                    

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 907 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 139 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2018 11:06:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie