Komunikaty


Komunikat z załącznikami

17‑10‑2017 08:38:31

Wieluń, dnia 13 października 2017 r.

GPR.6733.17.2017                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 6 września 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odejściami do posesji w ulicy Spacerowej i Podlasie w Gaszynie na działkach nr 184, 187, 190, 192/1, 192/2, 195, 409, 412/1, 412/2, 413/1, 416/3, 442, 443/1, obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

13‑10‑2017 14:24:14

                                                                                                           Wieluń, dnia 12 października 2017 roku

GPR.6220.5.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 9 października 2017 roku zostało wydane postanowienie
o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 89128/96353 WSR Wieluń Częstochowska 35. Stacja bazowa telefonii komórkowej przewidziana jest do realizacji
w Wieluniu woj. łódzkie, przy ul. Częstochowskiej 35 na dachu budynku Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na części hotelowej
oraz ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ww. ustawy.

Mając na uwadze postanowienie Burmistrza Wielunia z dnia 11 października 2017 roku, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesił w dniu 12 października 2017 roku postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Wielunia zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony postepowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem, postanowieniem Burmistrza Wielunia oraz całą dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania
(pn.-pt. 730-1530) oraz możliwości złożenia zażalenia od wydanego postanowienia w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

                                                                                                               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                    (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Małyszyn)

10‑10‑2017 10:23:48

Wieluń, dnia 9 października 2017 r.

GPR.6733.18.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 września 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4,
”WIE 3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 27 w obrębie Małyszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

Z up. Burmistrza

 

(-) Magdalena Majkowska

SEKRETARZ MIASTA

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

10‑10‑2017 10:17:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

09‑10‑2017 10:06:44

                                                                                                           Wieluń, dnia 10 października 2017 roku

GPR.6220.6.2017

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 105 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że
w dniu 3 października 2017 roku wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek Inwestora Pana Rafała Kowal
o umorzenie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji – zespołu trzech kurników do chowu brojlera kurzego o łącznej obsadzie 732,24 DJP, planowanej we wsi Sieniec, gmina Wieluń na działce oznaczonej nr 1520, obręb 17 Sieniec..

W związku ze złożonym wnioskiem, zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne
z interesem społecznym.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 10.10.2017 r. do dnia 24.10.2017 r., strony tego postępowania mogą zająć pisemnie stanowisko
w powyższej sprawie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu
w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530). Brak informacji
w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako wyrażenie zgody na umorzenie prowadzonego postępowania.

  

           

                              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

09‑10‑2017 10:01:37

                                                                                                           Wieluń, dnia 10 października 2017 roku

GPR.6220.6.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 105 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1,
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że
w dniu 3 października 2017 roku wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek Inwestora Pana Rafała Kowal
o umorzenie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji – zespołu trzech kurników do chowu brojlera kurzego o łącznej obsadzie 732,24 DJP, planowanej we wsi Sieniec, gmina Wieluń na działce oznaczonej nr 1520, obręb 17 Sieniec..

W związku ze złożonym wnioskiem, zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne
z interesem społecznym.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 10.10.2017 r. do dnia 24.10.2017 r., strony tego postępowania mogą zająć pisemnie stanowisko
w powyższej sprawie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu
w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530). Brak informacji
w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako wyrażenie zgody na umorzenie prowadzonego postępowania.

  

           

                              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑10‑2017 12:33:03

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz. U. z 2017 poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595)

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 

  1. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Jana Długosza, obręb 2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 62/1 o powierzchni 2100 m2
    z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

                                                                                            BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑10‑2017 12:24:38

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz. U. z 2017 poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595)

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 

  1. nieruchomość położoną w Wieluniu przy ul. Traugutta, obręb 7, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
    nr 8 o powierzchni 597 m2 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

                                                                                           BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

06‑10‑2017 12:09:22

                              Wieluń, dnia 29 września 2017 roku

 

GPR.6220.26.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stosownie do art. 33 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2016 roku na wniosek Inwestora MC RECYKLING Marcin Gurazda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku w budowie dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów, położonego na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 30 i 115 obręb 4, położonych przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu. 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu.

Organ prowadzący sprawę po analizie całej dokumentacji w tym opinii organów pomocniczych wydał w dniu 13 kwietnia 2017 roku postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia
i zawiesił w tym dniu postępowanie do czasu złożenia przez Inwestora raportu. W dniu 15 września 2017 roku Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym postępowanie zostało ponownie podjęte.

Mając na uwadze iż organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu a Inwestor raport sporządził przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy w tym złożonym wnioskiem i raportem oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w terminie 30 dni  tj. od dnia 06.10.2017 r. do dnia 06.11.2017 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku), w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730-1530).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wielunia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

                              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan)

03‑10‑2017 07:43:06

Wieluń, dnia 2 października 2017 r.

GPR.6722.11.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XLI/414/17 z dnia 26 września 2017 roku zmieniającej uchwałę Nr XXI/228/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia i wybranej części obszaru Gminy Wieluń, obejmującej obręb Dąbrowa, której granice określono na załącznikach graficznych do uchwały.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 3 października 2017 r. do dnia 25 października 2017 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 159 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2017 08:40:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie