Komunikaty


Obwieszczenie plan

25‑04‑2017 09:58:07

Wieluń, dnia 18 kwietnia 2017 r. 

GPR.6722.12.2015

GPR.6722.9.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- dla wybranych terenu przy ul. Sadowej w Wieluniu

- dla wybranych terenów w obszarze miasta  Wielunia

wraz ze sporządzonymi dla ich potrzeb prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także uchwały Nr XIV/159/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Sadowej w Wieluniu; oraz uchwały Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
w dniach: od 4 maja 2017 r. do 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekty przedmiotowych planów wraz z prognozami w ww. terminie są udostępnione
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP
i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach przedmiotowych miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu
23 maja 2017 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 10 do godz. 11:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 czerwca 2017 r., a do prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑04‑2017 14:49:09

                               Wieluń, dnia 24 kwietnia 2017 roku

 

GPR.6220.27.2016/17

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z późniejszymi zmianami), stosownie do art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową drogi gminnej Nr 117207E
w miejscowości Widoradz Dolny, gmina Wieluń.
Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowana na działkach nr:

dz. nr ewid. 209/1, obręb 10 m. Wieluń, gm. Wieluń,

dz. nr ewid. 5, obręb 15 Ruda, gm. Wieluń,

dz. nr ewid. 69, 70, 72, 73, 74, 92, 157, 194, 239, obręb 22 Widoradz Górny i Dolny,

gm. Wieluń,

dz. nr ewid. 778, obręb 13 Olewin, gm. Wieluń.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

            W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony mogą je wnosić w terminie
od 25.04.2017 r do 09.05.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

           BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                   (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑04‑2017 13:40:27

                               Wieluń, dnia 24 kwietnia 2017 roku

 

GPR.6220.25.2016/17

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków produkcyjnych z częścią biurowo-socjalną na działce o nr ewid. 147, obręb 21 Urbanice, gmina Wieluń.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania
(pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                        (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresieupowszechniania kultury fizycznej i sportu

21‑04‑2017 15:06:34
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ogłoszenie

14‑04‑2017 12:54:21

                                                                                                                  Wieluń, dnia 14 kwietnia 2017 roku

GPR.6845.21.2017

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Wielunia do składania ofert na dzierżawę części Placu Legionów pod prowadzenie sezonowego ogródka gastronomicznego wpłynęła jedna oferta Firmy Handlowo-Usługowej Robert Krajewski z siedzibą Wydrzyn 58d, 98-310 Czarnożyły.

Z ww. oferentem została zawarta umowa dzierżawy w dniu 10 kwietnia 2017 roku na okres
od dnia  20.04.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                       (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf
1492158926000 ad:Fri Apr 14 10:37:29 CEST 2017
Tryb szacowania szkód w płodach i uprawach rolnych na terenie obwodu łowieckiego 263
14‑04‑2017 10:35:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie plan

10‑04‑2017 15:21:13

Wieluń, dnia 7 kwietnia 2017 r.

GPR.6722.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XXXIV/340/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 11 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie plan

10‑04‑2017 15:17:18

Wieluń, dnia 7 kwietnia 2017 r.

GPR.6722.10.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XXXIV/339/17 z dnia 15 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIV/255/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
ww. planu.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 11 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 152 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Wójcik , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2017 10:06:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie