Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

12‑12‑2017 08:03:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia (studium)

12‑12‑2017 07:54:54

Wieluń, dnia 11 grudnia 2017 r.

GPR.6720.4.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art.39 ust.1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566) oraz uchwały XIV/155/15 z dnia 27 października 2015 r. Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń, zmienionej uchwałami: Nr XXI/225/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz Nr XXII/236/16 z dnia 24 maja 2016 r., w związku z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2017 r. znak: PNIK-I.4131.10.2017 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXX/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń w części dotyczącej terenu położonego w sołectwie Dąbrowa oznaczonego na rysunku zmiany Studium (załącznik nr 3) symbolem P-U wraz ze wszystkimi ustaleniami dla ww. terenu zawartymi w tekście zmiany Studium (załącznik nr 1) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części graficznej jest rysunek zmiany Studium, na którym część objęta wyłożeniem stanowi teren, którego granice zaznaczono kolorem niebieskim. Pozostała treść rysunku zmiany Studium nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części tekstowej jest tekst zaznaczony czcionką koloru niebieskiego. Pozostała treść tekstu zmiany Studium nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbywać się będzie w dniach od 19 grudnia 2017 r. do 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 13.00 do godz. 15.30

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.wielun.pl.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Ruda)

12‑12‑2017 07:50:48

Wieluń, dnia 11 grudnia 2017 r.

GPR.6733.20.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej niskiego i  średniego napięcia na działkach nr 250, 252, 184, 183, 191, 173/2 obręb Ruda, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Masłowice)

12‑12‑2017 07:47:17

Wieluń, dnia 11 grudnia 2017 r.

GPR.6733.19.2017                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2017 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii nN wraz ze złączem kablowym na działkach nr 589/3, 594, 613, obręb Masłowice, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

11‑12‑2017 11:01:48

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz. U. z 2017 poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595)

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

  1. nieruchomość położoną w Sieńcu, obręb 17, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1457
    o powierzchni 1,1464 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.

 

                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                               (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

11‑12‑2017 10:56:02

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz. U. z 2017 poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595)

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 

  1. 724/1000 część nieruchomości zbudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowejpołożonej w Turowie, obręb 20, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 574/1 z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Samotnej Matki z Dziećmi.

 

                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

11‑12‑2017 10:50:02

                                Wieluń, dnia 11 grudnia 2017 roku

 

GPR.6220.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2017 roku została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie odnawialnego źródła energii w gminie Wieluń”, zlokalizowanego
w gminie Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, obręb 1 Wieluń, którego inwestorem jest spółka z o.o. TeroPower2 z siedzibą
w Warszawie 00-124, przy ul. Rondo ONZ 1/10 piętro.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania
(pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

            W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony mogą je wnosić w terminie
14 dni dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 12.12.2017 r do 27.12.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

          

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                        (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 158 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2017 09:15:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie