Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
728KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

28‑08‑2017 10:10:03

                                                                                                                Wieluń, dnia 28 sierpnia 2017 roku

GPR.6220.22.2016

 

 

                                                                          OBWIESZCZENIE

                                                                   BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 105 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Wielunia

                                                                zawiadamia Strony
 

o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2017 roku decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: „nr 89128/96353 WSR Wieluń Częstochowska 35”. Stacja bazowa telefonii komórkowej przewidziana była do realizacji w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35 na dachu budynku (część hotelowa) Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

            Odwołania od niniejszej decyzji strony mogą wnosić w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 29 sierpnia 2017 roku do 12 września 2017 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

  

                                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                             (-)Magdalena Majkowska

                                                                                                               SEKRETARZ MIASTA

                                                                                                               

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Śląskiej w Wieluniu

21‑08‑2017 09:13:51

                                                                                                                 Wieluń, dnia 22 sierpnia 2017 roku

 

BURMISTRZ WIELUNIA

ogłasza

pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

 

położonej w Wieluniu, przy ul. Śląskiej, obręb 8, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 79/3, o powierzchni 0,0060 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00006283/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/427/06 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 czerwca 2006 roku nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczonych symbolem planuB1 M,U
(P- przebudowa w pierwszej kolejności).

Wyboru formy przetargu dokonano uwzględniając brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości. Tym samym jej sprzedaż nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko właściciele lub użytkownicy wieczyści działek przyległych. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

 

 

Cena wywoławcza działki: 8 500,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset)

 • wadium: 800,00 zł (słownie złotych: osiemset)

Termin przetargu: 28 września 2017 r. – godzina 10.00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT.

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 25 września 2017 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

52 8980 0009 2023 0026 4415 0006

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 79/3, obręb 8”

 

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1,

sala nr 11, w ratuszu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu, zamierzające do niego przystąpić, powinny w terminie do dnia 25 września 2017 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pokój nr 1, pisemnego zgłoszenia. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 26 września 2017 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów,
  na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a także w  prasie o zasięgu powiatowym.

 

                                                                                              Burmistrz Wielunia

                                                                                                (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

14‑03‑2017 14:49:43
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.pdf
14‑03‑2017 14:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.pdf
14‑03‑2017 14:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

17‑01‑2017 09:53:32

BURMISTRZ WIELUNIA

ogłasza

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Wieluń,położonej
w Wieluniu, obręb 10, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 92/14 o powierzchni 0,1501 ha.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00030763/2. Nieruchomość jest wolna
od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą IX/93/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 231, poz. 2388 z dnia 13 sierpnia 2011 r., nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym w planie symbolem MN 2.

Termin I (pierwszego) ustnego przetargu nieograniczonego: 5 lipca 2016 r.

Termin II (drugiego) ustnego przetargu nieograniczonego: 29 listopada 2016 r.

 

Cena wywoławcza działki:57 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych)

 • wadium: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Termin przetargu: 21 lutego 2017 r. – godzina 13 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT.

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 17 lutego 2016 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

52 8980 0009 2023 0026 4415 0006

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 92/14, obręb 10”

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11
w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich
  6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział
w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi

od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

BURMISTRZ WIELUNIA

 

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

              Wieluń, dnia 13 stycznia 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 136 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2018 10:25:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie