Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie tabliczka o dofinansowanie Gaszyn boisko.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – ulotka

15‑11‑2016 14:53:30

Stan na 3 października 2016 r.

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą?

Należy podjąć decyzję w jakiej formie:

 1. chcesz pracować indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej? Będziesz osobą fizyczną.
 2. planujesz być uczestnikiem większego zespołu? Będziesz osobą prawną.

Poznaj parę definicji, które będą Cię dotyczyły.

Działalność gospodarcza określa wszelkie czynności wykonywane w sposób ciągły                  i zorganizowany, które pozwalają na zarobek. Takie czynności wymagają zarejestrowania się jako przedsiębiorca.

Przedsiębiorca jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, którą wykonuje       we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółek cywilnych.

SPÓŁKA CYWILNA /s.c./

 1. jest prowadzona przez co najmniej 2 przedsiębiorców na podstawie umowy spółki;
 2. polega na wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej aby osiągnąć wspólnycel w biznesie;
 3. w ciągu 14 dni od podpisania umowy s.c. należy ją zgłosić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (podatek od czynności cywilnoprawnych);
 4. wspólnicy spółki powinni wystąpić do właściwego urzędu statystycznego o nadanie odrębnego numeru REGON oraz urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP(na podstawie umowy).

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej – wspólnicy odpowiadają osobiście                i solidarnie za zobowiązania spółki.

Jeżeli twoja praca polega na uprawie roli, chowie i hodowli zwierząt, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie czy rybactwie, jesteś rolnikiem wynajmującym pokoje                     i świadczącym pozostałe usługi związane z pobytem turystów – nie jesteś przedsiębiorca i nie podlegasz rejestracji w gminie.

 

 

Informacje szczegółowe:

 1. BĘDĘ OSOBĄ FIZYCZNĄ

Od dnia 01.01.2012 r. działa ogólnopolska baza podmiotów gospodarczych prowadzona aktualnie przez Ministra Rozwoju.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gminy pełnią rolę „organów terenowych” CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG (jak również zmianę, wznowienie czy zgłoszenie zaprzestania działalności) możesz złożyć:

 1. osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski (urzędnik dopełni za Ciebie formalności podpisując wniosek CEIDG swoim podpisem elektronicznym)
 2. listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza
 3. online – jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Ważne

 1. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
 2. Twoim numerem identyfikacji w CEIDG jest NIP.
 3. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności musisz zgłosić się do ZUS, celem zgłoszenia odpowiedniego ubezpieczenia.
 4. Wszystkie zmiany i wykreślenie z działalności zgłaszasz w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych faktów.
 5. Jeżeli nie zatrudniasz pracowników możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (luty 28/29) do 24 miesięcy. Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy – zostanie z urzędu wszczęte postępowanie w sprawie wykreślenia wpisu.
 6. Wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy (nic nie dzieje się automatycznie).
 7. Jeżeli będziesz podatnikiem podatku VAT to przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłoś się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 8. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl .

 

PAMIĘTAJ:

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy – dowód osobisty/paszport jest więc obowiązkowy w Urzędzie.

Opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 1. Zgłoszenie dokonania wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie, wznowieniei wykreśleniez ewidencji działalności gospodarczej -zwolnione z opłat;
 2. Duplikat decyzji (z dawnej ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Wielunia) – 5 zł;
 3. Wydanie zaświadczenia o figurowaniu przedsiębiorcy w dawnej ewidencji działalności gospodarczej/ podmiotów wykreślonych/ prowadzonej przez Burmistrza Wielunia – 17 zł.
 1. BĘDĘ OSOBA PRAWNĄ
 1. Wpisu dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 2. W KRS wpisuje się m.in.:

1) spółki handlowe;

   europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

   spółki europejskie;

2) spółdzielnie;

3) spółdzielnie europejskie;

4) przedsiębiorstwa państwowe;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

6) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;

7) oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

8) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej(tj. Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.),
 2. 2) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze Sądowym(t.j. Dz. U. 2016 poz. 687 z późn. zm.).

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Wieluniu

Wydział Inwestycji i Rozwoju

pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

tel. 43 88 60 217

Informacje o funkcjonowaniu CEIDG oraz udostępnianiu danych o przedsiębiorcach dostępne są na stronie : www.ceidg.gov.pl

XX Wydział Gospodarczy -Krajowego rejestru Sądowego

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

Adres do korespondencji:

90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109

tel. 42 66 46 235-237

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
210KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

22‑07‑2016 11:31:16
Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Ursus 330
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

11‑07‑2016 09:15:36

BURMISTRZ WIELUNIA

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Wieluń, położonej
w Wieluniu, przy ul. Sadowej, obręb 15, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 239
o powierzchni 0,5427 ha.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00032482/2. Nieruchomość jest wolna
od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą XIII/139/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 listopada 2011 r. opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 7 z dnia 10 stycznia 2012 r., nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym w planie symbolem J.15 MW.

 

Cena wywoławcza działki: 908 000,00 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy złotych)

Wadium: 50 000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt tysiecy złotych)

Termin przetargu: 15 września 2016 r. – godzina 10 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT.

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 12 września 2016 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

52 8980 0009 2023 0026 4415 0006

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 239, obręb 15”

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11
w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji
  w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział
w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

 

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie podlega edycji na stronie www.bip.um.wielun.pl

 

 

              Wieluń, dnia 7 lipca 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Wieluń, położonej w Wieluniu, przy ul. Zawadzkiego, obręb 2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 61/7 o powierzchni 0,0760 ha.

30‑05‑2016 14:32:04

BURMISTRZ WIELUNIA

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Wieluń, położonej
w Wieluniu, przy ul. Zawadzkiego, obręb 2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 61/7 o powierzchni 0,0760 ha.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00037552/9. Nieruchomość jest wolna
od wszelkich długów i obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą IX/93/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011 r. opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 231, poz. 2388 z dnia 13 sierpnia 2011 r., nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczonym w planie symbolem MN 2.

 

Cena wywoławcza działki:41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych)

Wadium: 4 100,00 zł ( słownie: cztery tysiące sto złotych)

Termin przetargu: 6 lipca 2016 r. – godzina 9 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT.

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 28 czerwca 2016 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

52 8980 0009 2023 0026 4415 0006

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg – działka nr 61/7, obręb 2”

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11
w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji
  w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział
w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

 

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

 

 Wieluń, dnia 30 maja 2016 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

29‑04‑2016 15:29:05

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje, że od dnia
28 kwietnia 2016 r. administratorem cmentarza komunalnego
w Wieluniu przy ulicy Roosevelta jest pan Sławomir Nowak – usługi transportowe Sławomir Nowak.

Telefony kontaktowe do administratora:

tel.: 600 803 408

tel.: 600 803 396

Biuro administratora cmentarza komunalnego w Wieluniu
mieści się przy ul. Roosevelta, budynek przy cmentarzu komunalnym – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 9.00 do godziny 10.00. oraz przy ul. A. Struga 1 – czynne od poniedziałku do piątku  od godziny 7.30 – 8.45 oraz od 10.15 – 15.30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 136 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2018 10:25:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie