Projekty MPZP i studium


Projekt Zmiany MPZP dla wybranych terenów w obszarze miasta Wieunia- zmiana tekstowa- wyłożenie

14‑04‑2022 10:59:49
Dokumenty:
Plik pdf tekst_planu_zmiana.pdf
14‑04‑2022 11:01:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
395KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2_uzasadnienie.pdf
14‑04‑2022 11:01:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3_prognoza_srodowiskowa.pdf
14‑04‑2022 11:01:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
503KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zalacznik_do_prognozy.pdf
14‑04‑2022 11:01:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt MPZP dla wybranych terenów w obrębie Jodłowiec- wyłożenie

14‑04‑2022 10:44:49
Dokumenty:
Plik pdf projekt_uchwały.pdf
14‑04‑2022 10:59:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
382KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 2 - załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu.jpg
14‑04‑2022 10:59:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
20,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf uzasadnienie_do_uchwały.pdf
14‑04‑2022 10:59:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
14‑04‑2022 10:59:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
424KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oswiadczenie_do_prognozy.pdf
14‑04‑2022 10:59:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt MPZP dla wybranych terenów w mieście Wieluń - część B ponowne wyłożenie

11‑02‑2022 14:14:55
Dokumenty:
Plik pdf tekst planu - część B - do II wyłożenia.pdf
11‑02‑2022 14:20:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
549KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpeg 3 - Zał. 1.1 - do ponownego wyłożenia.jpeg
11‑02‑2022 14:20:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
13,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpeg 3 - Zał. 1.2 - do ponownego wyłożenia.jpeg
11‑02‑2022 14:20:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4 - obwieszczenie bip.pdf
11‑02‑2022 14:20:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2 - prognoza środowiskowa.pdf
11‑02‑2022 14:20:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
951KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3 - oświadczenie.pdf
11‑02‑2022 14:20:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
491KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

10‑01‑2022 13:57:14

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 oraz art. 8c, 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/223/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 r., w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2021 r. znak PNIK-I.4131.855.2021 zawiadamiam o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 11 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7:30 do 15:30.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą został udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części tekstowej jest tekst zaznaczony czcionką koloru niebieskiego. Pozostała treść tekstu zmiany Studium nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części graficznej są rysunki zmiany Studium, na których granice terenów i strefy objęte wyłożeniem zaznaczono kolorem niebieskim.

Pozostała treść rysunków zmiany studium nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowej zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. od godz. 13:00 do godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania na odległość dostępnych pod adresem https://panel.isesja.pl/b/mar-jyj-rwm

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2022 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

  BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Dokumenty:
Plik pdf 1 - tekst studium.pdf
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 2 - miasto zabytki.jpg
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
13,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 3 - gmina zabytki.jpg
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
12,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 4 - rysunek uwarunkowań.jpg
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
54,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 5 - rysunek kierunków miasto.jpg
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
52,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 6 - rysunek kierunków gmina.jpg
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
42,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 7 - prognoza środowiskowa.pdf
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 8 - oświadczenie do prognozy.pdf
10‑01‑2022 14:00:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
488KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt MPZP dla wybranych terenów w mieście Wieluń - część B

19‑11‑2021 12:14:22

NPP.6722.7.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia - część B - wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 8c, 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także uchwał: Nr XLIV/589/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia oraz Nr XLVIII/628/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 22 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z uzasadnieniem i prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium, a także w Systemie Informacji Przestrzennej - sip.gison.pl/wielun

Ponadto w okresie wyłożenia w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 w pokoju nr 39 w ww. siedzibie Urzędu uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. od godziny 12.30-13.30 za pomocą środków porozumiewania na odległość dostępnych pod adresem https://panel.isesja.pl/b/mar-jyj-rwm

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, lub poprzez formularz dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2021 r. a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Dokumenty:
Plik jpeg rysunek planu - zał. 1.1.jpeg
19‑11‑2021 12:16:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
7,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpeg rysunek planu - zał. 1.2_919441.jpeg
19‑11‑2021 12:16:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf tekst planu_919442.pdf
19‑11‑2021 12:16:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
514KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf uzasadnienie.pdf
19‑11‑2021 12:16:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf prognoza środowiskowa.pdf
19‑11‑2021 12:16:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
916KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie do prognozy.pdf
19‑11‑2021 12:16:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt MPZP zminay tekstowe w uchwale IX/93/11 z 21.06.2011

01‑10‑2021 13:29:29
Dokumenty:
Plik pdf 1. zmiany tekstowe - tekst planu.pdf
01‑10‑2021 13:32:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
503KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. zmiany tekstowe - uzasadnienie.pdf
01‑10‑2021 13:32:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
129KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. zmiany tekstowe - ośw. do prognozy.pdf
01‑10‑2021 13:32:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. zmiany tekstowe - prognoza.pdf
01‑10‑2021 13:32:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
696KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt MPZP dla wybranego terenu w mieście Wieluń - część A

01‑10‑2021 13:11:44
Dokumenty:
Plik pdf 1. tekst planu - część A - na publ. wyłożenie.pdf
01‑10‑2021 13:17:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
548KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. uzasadnienie - część A.pdf
01‑10‑2021 13:17:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpeg 3. Zał. 1 - cześć A.jpeg
01‑10‑2021 13:17:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. prognoza środowiskowa - część A.pdf
01‑10‑2021 13:17:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
641KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. ośw. do prognozy - część A.pdf
01‑10‑2021 13:17:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt MPZP Olewin

28‑05‑2021 07:47:04
 
NPP.6722.7.2019
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Olewin wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 8c, 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 247), a także uchwały Nr XVII/273/19 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Olewin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 31 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z uzasadnieniem i prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium, a także w Systemie Informacji Przestrzennej - sip.gison.pl/wielun

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00 za pomocą środków porozumiewania na odległość dostępnych pod adresem https://panel.isesja.pl/b/mar-jyj-rwm

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, lub poprzez formularz dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 lipca 2021 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2021 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

 

 
Dokumenty:
Plik pdf MPZP_Olewin_RYSUNEK.pdf
28‑05‑2021 07:52:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MPZP_Olewin_UCHWALA.pdf
28‑05‑2021 07:52:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf MPZP_Olewin_UZASADNIENIE.pdf
28‑05‑2021 07:52:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oswiadczenie.pdf
28‑05‑2021 07:52:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf POS_Olewin_rys.pdf
28‑05‑2021 07:52:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf POS_Olewin_tekst.pdf
28‑05‑2021 07:52:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
855KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt Studium

21‑05‑2021 12:50:45
NPP.6720.2.2019
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 oraz art. 8c, 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XI/223/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 24 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą został udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium, a także w Systemie Informacji Przestrzennej - sip.gison.pl/wielun

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowej zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00 za pomocą środków porozumiewania na odległość
dostępnych pod adresem https://panel.isesja.pl/b/mar-jyj-rwm

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.wielun.pl, lub poprzez formularz dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2021 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

                                                           BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 
Dokumenty:
Plik pdf 1 - tekst studium.pdf
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 2 - zabytki miasto.jpg
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
18,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 3 - zabytki gmina.jpg
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
23,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 7 - prognoza środowiskowa.pdf
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 8 - oświadczenie do prognozy.pdf
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
488KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4 - rysunek uwarunkowań.pdf
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5 - rysunek kierunków miasto.pdf
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 6 - rysunek kierunków gmina.pdf
21‑05‑2021 12:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
15,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Agata Deska
email: deskaa@um.wielun.pl tel.:43 8860206 fax: 43 8860223
, w dniu:  18‑08‑2015 14:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  18‑08‑2015 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2022 11:01:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie