Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 265 obręb 8 m. Wielunia

30‑07‑2019 16:12:29

            Wieluń, dnia 22 lipca 2019 roku

NPP.6840.5.2019

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 265, położona w obrębie 8 miasta Wielunia, przylegająca do ul. Popiełuszki i ul. Staszica,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Gminy Wieluń. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00034600/0. Działka posiada powierzchnię 0,1281 ha. Działka posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej ul. Popiełuszki i ul. Staszica. Wjazd na działkę od strony ul. Staszica. Media przebiegają  w ul. Staszica oraz w ul. Popiełuszki. Teren działki nierówny, porośnięty trawą. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą
Nr LVI/539/2018 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
działka
nr 265 obręb 8, miasta Wielunia położona jest w jednostce planistycznej 5 MŚ – zabudowa mieszkaniowa śródmiejska. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń.

Cena wywoławcza : 378 000,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100)

Wadium: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)

Termin przetargu: 27 sierpnia 2019 r. – godzina 10 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 22 sierpnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 265, obręb 8,
przy ul. Popiełuszki, Staszica w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

                                                                                             

Burmistrz Wielunia

(-) Paweł Okrasa

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

25‑07‑2019 10:47:37

  NPP.6845.10.2019                                                                                             Wieluń, dnia 25 lipca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do użyczenia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu

użytkowania

Działka położona
w Wieluniu o numerze       ewidencyjnym 520/3 obręb 7  

 

 

0,0209 ha

nieruchomość gruntowa

 niezabudowana

Umieszczenie małej formy architektury pod nazwą „Ławeczka Kierocińskiej”

czas

nieokreślony

nie dotyczy

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (31.07.2019 - 21.08.2019) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑07‑2019 14:38:36

NPP.6845.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wieluń, dnia 23 lipca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do użyczenia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu

użytkowania

działki położone w Ożarowie gm. Mokrsko

nr 728/8                                                               nr 714/1

nr 584

nr 721/10, oraz

działka położona w Wieluniu, obręb 7  nr  408

 

 

3300 m2                                          2600 m2                             3,3300 ha                              305 m2                                               1504 m2                                                                                   

nieruchomości gruntowe

zabudowane      

i niezabudowane

cele statutowe

czas

nieokreślony

nie dotyczy

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                                                                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (31.07.2019 - 21.08.2019) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑07‑2019 12:53:45

NPP.6845.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wieluń, dnia 23 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 6/18, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 6/18, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

168,96 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 61/4, obręb 2,
m. Wieluń,

SR1W/00037552/9

0,0379 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

10 lat

41,69 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

 

                                                                      BURMISTRZ WIELUNIA

                                                   (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (31.07.2019 - 21.08.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dz. nr 159, 160, obręb 9 m. Wieluń

23‑07‑2019 15:09:08

                                                                                                                          Wieluń, dnia 23 lipca 2019 roku

NPP.6840.11.2.2018

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym  159  i 160, położonych
w obrębie 9 miasta Wielunia, przylegająca do ul. 18 Stycznia i ul. Kościuszki,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Działki stanowią zwarty kompleks i są własnością Gminy Wieluń. Dla działki nr 159 Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą SR1W/00040461/8, dla działki
nr 160 Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą SR1W/00034666/0. Działka  nr 159 posiada powierzchnię 0,0203 ha. Działka nr 160 posiada powierzchnię 0,0280 ha. Łączny obszar nieruchomości 0,0483 ha. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 18 Stycznia
i ul. Kościuszki. Działki leżą na terenie uzbrojonym w media. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/538/2018 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
działki nr 159 i 160 obręb 9, miasta Wielunia położone są w jednostce planistycznej 37 U/MN – zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń.

Cena wywoławcza : 68 800,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 00/100)

Wadium: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)

Termin przetargu: 28 sierpnia 2019 r. – godzina 10 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 23 sierpnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 159 i 160, obręb 9, miasta Wielunia” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

                                                                                             

 

                                                                                  Burmistrz Wielunia

                                                                                   (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dz. nr 156, obręb 9 m. Wieluń

23‑07‑2019 14:43:37

                                                                                                                            Wieluń, dnia 23 lipca 2019 roku

NPP.6840.11.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym  156, położona w obrębie 9 miasta Wielunia, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Działka posiada powierzchnię 0,0284 ha i jest własnością Gminy Wieluń. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 18 Stycznia
 i ul. Kościuszki Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą SR1W/00040461/8. Działka leży na terenie uzbrojonym w media. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/538/2018 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia działka nr 156 obręb 9, miasta Wielunia położona
jest w jednostce planistycznej 37 U/MN – zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń.

Cena wywoławcza : 40 400,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy czterysta 00/100)

Wadium: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)

Termin przetargu: 28 sierpnia 2019 r. – godzina 11 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 23 sierpnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 156, obręb 9, miasta Wielunia” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

 

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11
w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

                                                                                             

 

                                                                                                          Burmistrz Wielunia

                                                                                                           (-) Paweł Okrasa

                       

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

22‑07‑2019 12:34:24
Dokumenty:
Plik pdf SKAN__20190719_140842.pdf
22‑07‑2019 12:35:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wzró tabeli Wieluń.docx
22‑07‑2019 12:35:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (plan)

17‑07‑2019 13:07:50
Wieluń, dnia 16 lipca 2019 r. 

NPP.6722.5.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uchwały Nr LVII/552/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, zmienionej uchwałą Nr III/31/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 24 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2019 08:32:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie