Komunikaty


Obwieszczenie

25‑06‑2020 13:15:57

NPP.6845.5.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wieluń, dnia 23 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

168,86 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

30 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 6/18 obręb 5,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego      dzierżawcy

działka nr 462/4, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego, SR1W/00008808/7

50 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

5,50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 8, obręb 7,           m.Wieluń, ul. Traugutta, SR1W/00095154/3

597 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

65,67 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 179/12, obręb 3,           m. Wieluń, ul. Traugutta, SR1W/00030359/7

158 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

17,38 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                     BURMISTRZWIELUNIA

                                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (26.06.2020 - 17.07.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieluń - Ankieta

23‑06‑2020 11:22:08

Gmina Wieluń przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Otrzymane dane będą stanowiły bazę do stworzenia dokumentu, który będzie w kompleksowy sposób diagnozował sytuację Gminy w zakresie zużycia paliw i energii, emisji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieluń - Ankieta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 2496/2, 2496/6, 2496/11, 2496/12 obręb Wierzchlas

23‑06‑2020 09:12:31

NPP.6840.6.1.2020, NPP.6840.6.2.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powierz-chnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

 Numer              działki

Obręb

SR1W/00074101/4

2496/3

obręb Wierzchlas

208

zabudowana nieruchomość gruntowa

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

cena wywoławcza

54 000,00 zł

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

przetarg ustny nieograniczony

SR1W/00074101/4

2496/6

obręb Wierzchlas

5971

niezabudowana nieruchomość gruntowa

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

cena wywoławcza
96 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości 23 %

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

przetarg ustny nieograniczony

SR1W/00084822/7

2496/11

obręb Wierzchlas

585

udział ½ części zabudowanej nieruchomości gruntowej

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

15 000,00 zł

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela

SR1W/00084822/7

2496/12

obręb Wierzchlas

296

udział ½ części niezabudowanej nieruchomości gruntowej

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

5 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości 23 %

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela

Wieluń, dnia  23 czerwca 2020 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 26.06.2020 r. do 17.07. 2020  r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu a także  na stronach internetowych urzędu www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości
w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Widoradz)

18‑06‑2020 09:58:28

Wieluń, dnia 16 czerwca 2020 r.

NPP.6733.5.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 194, 239 obręb Widoradz, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 trwa nabór na rachmistrza spisowego, jesteś zainteresowany? Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Więcej informacji pod nr tel.: 43/8860235

15‑06‑2020 22:32:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP

10‑06‑2020 08:26:02
Wieluń, dnia 10 czerwca 2020 r. 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia,
przy ulicach: Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej
wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także uchwały Nr XIV/161/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, przy ulicach: Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej, zawiadamiam o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 19 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w holu budynku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Przedmiotem obecnego (trzeciego) wyłożenia w zakresie części tekstowej jest tekst projektu planu zaznaczony czcionką koloru fioletowego. Pozostała treść tekstu planu nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Przedmiotem obecnego (trzeciego) wyłożenia w zakresie części graficznej jest rysunek planu, na którym części objęte wyłożeniem stanowią fragmenty obszaru i elementy zaznaczone kolorem fioletowym. Pozostała treść rysunku planu nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

02‑06‑2020 11:46:35

                                 Wieluń, dnia 2 czerwca 2020 roku

 

NPP.6220.8.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo o cenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 4 maja 2020 roku na wniosek Inwestora FAM Sp. z o.o. Zakład Wieluń ul. Ciepłownicza 27, 98-300 Wieluń złożony z pośrednictwem pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy przerobowych instalacji cynkowania ogniowego zlokalizowanej w FAM Sp. z o.o. Zakład Wieluń ul. Ciepłownicza 27 na działkach o numerach ewidencyjnych: 218/32, 218/67, 218/68, 218/75, 218/77, 218/79 obręb 0004 Wieluń.

            Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się  do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 05.06.2020 roku do dnia 06.07.2020 roku

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wielunia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                      (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2020 13:11:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie