Zewnętrzne


Komplet dokumentów z kontroli dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 1

2024 r.

24‑01‑2024 09:27:16

 

Lp.

Instytucja kontrolująca

 

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Czasookres kontroli

Termin kontroli

Protokół, wystąpienie itp. z kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentu/uwagi

1.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Ograniczanie ruchu samochodowego w miastach

2022-2024

8.01. – 14.03.2024 r.

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2023 r.

25‑07‑2023 13:47:33

Lp.

Instytucja kontrolująca

 

Zakres przedmiotowykontroli

 

Czasookres kontroli

Termin kontroli

Protokół, wystąpienie itp. z kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentu/uwagi

1.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Realizacja dochodów własnych

2019-2022

6.02. – 30.06.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne LLO.410.005.02.2023
z dnia 30.06.2023 r.

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/prosta/

2.

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu

Wizyta, w celu sprawdzenia zapewnienia przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

3.03.2023 r.

3.03.2023 r.

Pismo znak OZ.833.1.7.2023 z dnia 8.03.2023 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny  (OR.1710.2.2023)

3.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym

1.01.2018 r. -31.12.2022 r.

26.04. – 27.07.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne P/23/013 LLO.410.010.01.2023
z dnia 20.09.2023 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny

4.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Wydział Prewencji – realizacja planu kontroli zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego

Kontrola okresowa Straży Miejskiej w Wieluniu

1.01. -

25.04.2023 r.

26-28.04.2023 r.

1) Protokół z kontroli okresowej L.dz.E-I-096/5-3/23 z dnia 8.05.2023 r.;

2)Wystąpienie pokontrolne ZK-I.431.8.2023 z dnia 30.05.2023 r.

 

 

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/kontrole-prowadzone-przez-wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego

5.

Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego

1.01. – 31.12.2022 r.

29.08.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne SO-II.431.13.2023
z dnia 10.10.2023 r.

https://www.gov.pl/attachment/9cb3238e-4503-408a-91bd-ff1379907fcc

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2022 r.

25‑07‑2023 13:46:05

Lp.

Instytucja kontrolująca

 

Zakres przedmiotowykontroli

 

Czasookres kontroli

Termin kontroli

Protokół, wystąpienie itp. z kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentu/uwagi

1.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II O/Łódź

Kontrola płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

01/2017 – 12/2019

9.03. – 11.03, 14.03.– 16.03.2022 r.

Protokół kontroli znak sprawy:532022020048 z dnia 16.03.2022 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

2.1.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Realizacja projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń”

Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zw. z realizacją projektu

11 -14.03.2022 r.

Informacja pokontrolna nr RPOII.44.113.2022 z dnia 23.06.2022 r.

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/kontrole/kontrole-zp-rpo/kontrole-efr/item/12577-ostateczna-informacja-pokontrolna-dotycz%C4%85ca-kontroli-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych-udzielonych-w-ramach-realizacji-projektu-nr-uda-rpld-04-01-02-10-0088-18-00-przez-beneficjenta-gmin%C4%99-wielu%C5%84

2.2.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020

Realizacja projektu pn. „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu”

1.06.2020 r.– 31.08.2022 r.

28.03. - 1.04.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 16/2022 z dnia 28.10.2022 r.

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/kontrole/kontrole-zp-rpo/kontrole-efs/kontrole-dep-kofel/item/13013-informacja-o-wynikach-kontroli-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych-udzielonych-w-ramach-realizacji-projektu-nr-rpld-10-01-00-10-b006-20-realizowanego-przez-gmin%C4%99-wielu%C5%84

3.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Audyt: Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2019 rok

2019 rok

14.07. – 1.08.2022 r.

Sprawozdanie z Audytu

Nr 1001-ICA.52.25.2022.4, UNP:1001-22-086762 z dnia 1.08.2022 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

4.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Kompleksowa kontrolagospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście i Gminie Wieluń

2021r. – I półrocze 2022 r. i wybrane zagadnienia z lat wcześniejszych

12.09.-4.11.2022 r

Wystąpienie pokontrolne WK-602/6/2023 z dnia 3.02.2023 r.

https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/235/2922/m-gm-wielun-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2022-r

 

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przed wypłatą dofinansowania kontrola realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec – poprawa życia mieszkańców

19.02.2021 r. – 22.12.2022 r.

22.12.2022 r.

Protokół z kontroli 161/ABR/2022 z dnia 22.12.2022 r.

 

 

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2021 r.

14‑08‑2023 14:42:15

Lp.

Instytucja kontrolująca

 

Zakres przedmiotowykontroli

 

Czasookres kontroli

Termin kontroli

Protokół, wystąpienie itp. z kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentu/uwagi

1.1.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu

Kontrola stanu technicznego i utrzymania budynku Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1

23.03.2021 r.

23.03.2021 r.

 

Kontrola odłożona w czasie ze względu na zagrożenie epidemiczne

1.2.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu

Kontrola stanu technicznego i utrzymani budynku Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1

Stan bieżący

25.05. – 25.09.2021 r.

 

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

2.1.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Kontrola w pomieszczeniach archiwum zakładowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 14 w Wieluniu

19.03.2021 r.

19.03.2021 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych POKZ.5560.5.5.2021 z 19.03.2021 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

2.2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przestrzegania przepisów ppoż. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1

16.11.2021 r.

16.11.2021 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych POKZ.5580.43.7.2009.2021 z 16.11.2021 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

3.1.

Łódzki Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Realizacja zadań z zakresu zmiany imienia i nazwiska w USC w Wieluniu

2019-2020 rok

31.05.-30.06.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne SO-II.431.3.2021 z 23.07.2021 r.

www.gov.pl/web/uw-lodzki/kontrole-prowadzone-w-2021-roku

 

3.2.

Łódzki Urząd Wojewódzki – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Realizacja w 2019 roku programu „Posiłek w szkole i w domu”

2019 rok

20-24.09.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne RPS-IV.431.4.2021 z 16.11.2021 r.

www.gov.pl/web/uw-lodzki/kontrola-wojewody-lodzkiego-w-urzedzie-miasta-i-gminy-wielun

 

4.

Archiwum Państwowe w Łodzi

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli z dnia 25.10.2017 r.

28.10.2021 r.

Protokół kontroli Nr 14870 znak: OS.421.29.2021 z 29.10.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne OS.421.29.2021 z 30.11.2021 r.

 

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

5.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Identyfikacja dzikich wysypisk i nadzór nad usuwaniem odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych

1/2019-16.12.2021 r.

4.11.-16.12.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne LLO.411.002.09.2021 z dnia 16.12.2021 r.

www.nik.gov.pl/kontrole/I/21/002/LLO pozycja: Urząd Miejski w Wieluniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2020 r.

14‑08‑2023 14:43:38

Lp.

Instytucja kontrolująca

 

Zakres przedmiotowykontroli

 

Czasookres kontroli

Termin kontroli

Protokół, wystąpienie itp. z kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentu/uwagi

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Kontrola ograniczania spożycia napojów alkoholowych

1/2017 do dnia zakończenia kontroli

22.05.-31.08.2020 r.

LLO.410.007.03.2020

Z 4.09.2020 r.

www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/076/LLO pozycja: Urząd Miejski w Wieluniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2019 r.

14‑08‑2023 14:45:16
  1.  

Instytucja kontrolująca

 

Zakres przedmiotowykontroli

 

Czasookres kontroli

Termin kontroli

Protokół, wystąpienie itp. z kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentu/uwagi

  1.  

 

 

Łódzki Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

Ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji zbiorczej i indywidualnej w ŚDS

1.06.2019-do dnia kontroli

12-14.06.2019 r.

Protokół z kontroli ZRPS-III.431.18.2019 z 23.09.2019 r.

 

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

  1.  

Łódzki Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola uproszczona zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego Programu „Razem bezpieczniej” pn. Świadomi i bezpieczni w Gminie Wieluń

24.10.-31.12.2018 r.

10.09.2019 r.

Sprawozdanie ZK-I.431.7.2019 z 25.09.2019 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

  1.  

 

Archiwum Państwowe w Łodzi

Kontrola archiwum zakładowego USC – sposób prowadzenia ksiąg stanu cywilnego

od 2017 roku

8.10.2019 r.

Protokół kontroli OS.421.40.2019 z 9.10.2019 r.

Wystąpienie pokontrolne OS.421.40.2019 z 29.10.2019 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny

  1.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy pl. Kazimierza Wielkiego 1

28.11.2019 r.

28.11.2019 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych POKZ.5580.43.1.2019 z 28.11.2019 r.

Urząd Miejski w Wieluniu, Wydział Organizacyjny 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  31‑05‑2010 11:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  31‑05‑2010 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2024 09:28:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie