Komunikaty


Obwieszczenie (Kurów)

12‑12‑2019 12:11:09

Wieluń, dnia 5 grudnia 2019 r.

NPP.6733.16.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN na działce nr 640, 614/1, 1004/1 obręb Kurów, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi
i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Masłowice)

12‑12‑2019 11:51:41

Wieluń, dnia 5 grudnia 2019 r.

NPP.6733.15.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej
15 kV – linii kablowej średniego napięcia (SN) 15 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV- dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV w ramach projektu pn. „ Budowa linii kablowej SN 15 kV relacji: Stanowisko Słupowe SN nr 36 Gromadzice gm. Czarnożyły do Stanowisko słupowe SN nr 43 Masłowice gm. Wieluń” na działkach nr 718, 719 obręb Masłowice, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi
i zastrzeżenia.

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Małyszyn)

12‑12‑2019 11:38:13

Wieluń, dnia 5 grudnia 2019 r.

NPP.6733.14.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN i złącza kablowego na działce nr 136/4, 145, 148 obręb Małyszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi
i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu będzie czynny w godz. 7.30-15.30

11‑12‑2019 13:19:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc KOMUNIKAT
11‑12‑2019 13:01:16

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu17 grudnia 2019 roku (wtorek) Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu będzie czynnyw godz. 7.30-15.30

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

04‑12‑2019 10:40:06

                                                                                                                    Wieluń, dnia 5 grudnia 2019 roku

NPP.6220.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

           

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z  2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133), art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 10 MW w Wieluniu na działce o numerze ewidencyjnym 218/83, obręb 4 miasto Wieluń.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję, że można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko,
§ 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po dokonaniu uzgodnień z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu,

- Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

 

                                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

04‑12‑2019 10:11:27

                                 Wieluń, dnia 5 grudnia 2019 roku

 

NPP.6220.6.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, poz. 1501) zawiadamiam, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 typów silosów magazynowych i jednej płyty fundamentowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/23, obręb 5 w Wieluniu na terenie zakładu „Korona” przy ul. Fabrycznej 10
w Wieluniu,
został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ponadto informuję, że terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania
(pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagii zastrzeżenia.

 

           

 

BURMISTRZ WIELUNA

                                                                                       (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

03‑12‑2019 08:47:24

                             Wieluń, dnia 19 listopada 2019 roku

 

NPP.6220.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz.1133), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 1712) zawiadamiam, że w dniu 28 października 2019 roku została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltanicznej „Wieluń IV” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Kurów, gmina Wieluń, powiat Wieluński, województwo łódzkie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działce nr 912, obręb ewidencyjny Kurów, Gmina Wieluń.
Inwestor: Energy Solar 24 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek
w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 22.11.2019 r. do 06.12.2019 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1797 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 180
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2019 12:12:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie