Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

03‑10‑2019 10:28:46

                         Wieluń, dnia 2 października 2019 roku

 

GPR.6220.9.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 1712) zawiadamiam, że w dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej części zamiennych, które ma zostać zlokalizowane w Wieluniu 98-300, na działce o numerze ewidencyjnym 53 obręb 18 i 32/5 obręb 2, został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Ponadto informuję, że terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 09.10.2019 r. do dnia 16.10.2019 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się
z wydanym postanowieniem oraz całą dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek
w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

           

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiagnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Wieluń

26‑09‑2019 10:08:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan)

25‑09‑2019 07:46:10
Wieluń, dnia 24 września 2019 r. 

NPP.6722.6.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospdoorwania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uchwały Nr LVII/550/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 2 października 2019 r. do 24 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie jest udostępniony
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8 listopada 2019 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑09‑2019 14:38:25

                                                                                                                 Wieluń, dnia 23 września 2019 roku

NPP.6220.12.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Burmistrz Wielunia zawiadamia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z pełną infrastruktur na działce o numerze ewidencyjnym 346, obręb 5 Gaszyn, gm. Wieluń.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję, że można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko,
§ 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po dokonaniu uzgodnień z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu,

- Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

 

 

 

                                                                                                       BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑09‑2019 14:05:41

                                                                                                                 Wieluń, dnia 24 września 2019 roku

NPP. 6845.11.2019

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017, z  2018 r., poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, 1589, 1716)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej

Powierzchnia  nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Termin składania podań

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 1

położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 2 położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r..

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 3

położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r..

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 4 położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 5

położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r..

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r..

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 6 położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r..

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r..

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 7

położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr  484, obręb 8

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00080641/6

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 8

położone w strefie 1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33, obręb 13,

m. Wielunia, ul. Szpitalna SR1W/00012728/3

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 9

położone w strefie 2.1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r..

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33, obręb 13,

m. Wielunia, ul. Szpitalna SR1W/00012728/3

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 10

położone w strefie 2.1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33, obręb 13,

m. Wielunia, ul. Szpitalna SR1W/00012728/3

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 11

położone w strefie 2.1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33, obręb 13,

m. Wielunia, ul. Szpitalna SR1W/00012728/3

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 12

położone w strefie 2.1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 33, obręb 13,

m. Wielunia, ul. Szpitalna SR1W/00012728/3

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 13

położone w strefie 2.1

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259, obręb 13

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00043060/8

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 14

położone w strefie 2.2

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259, obręb 13

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00043060/8

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 15

położone w strefie 2.2

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259, obręb 13

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00043060/8

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 16

położone w strefie 2.2

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259, obręb 13

 m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00043060/8

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 17

położone w strefie 2.2

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259, obręb 13

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00043060/8

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 18

położone w strefie 2.2

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259, obręb 13

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00043060/8

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 19

położone w strefie 2.2

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

działka nr 259, obręb 13

m. Wielunia, ul. 3 Maja SR1W/00043060/8

10,5 m 2

stanowisko handlowe nr 20

położone w strefie 2.2

cele handlowe

5 dni w okresie

od 30.10.2019 r.

do 3.11.2019 r.

262,50 zł netto + VAT

do dnia

28 października 2019 r.

2 - 4 października 2019 r.

umowa na

rzecz nowego dzierżawcy

 

Wnioski o zawarcie umowy dzierżawy terenu przeznaczonego pod okolicznościową działalność handlową należy składać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu (Pl. Kazimierza Wielkiego 1 pokój nr 1)
w okresie 2 – 4 października 2019 r. od godziny 7.30 – 15.30. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Wnioski o zawarcie umowy dzierżawy terenu przeznaczonego pod okolicznościową działalność handlową należy składać według ściśle określonego wzoru – stosowne formularze dostępne są
w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (PL. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 40). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że wnioskodawca zapoznał się z treścią:

  • zarządzenia Burmistrza Wielunia Nr 157/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy na dzierżawę terenu przeznaczonego pod stoiska handlowe oraz ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu wykorzystywanego na okolicznościową działalność handlową;
  • wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z dnia 24 września 2019 r.

oraz przyjmuję bez zastrzeżeń zasady rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy na dzierżawę terenu przeznaczonego pod stanowiska handlowe określone we wskazanych dokumentach.

 

Każdemu z wnioskodawców przysługuje prawo do złożenia jednego wniosku o zawarcie dzierżawy terenu przeznaczonego pod okolicznościową działalność handlową, którego przedmiotem może być tylko jedno stanowisko handlowe. Z lokalizacją poszczególnych stanowisk handlowych można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (PL. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 40).

Przydział poszczególnych stanowisk handlowych osób, które nie mają miejsca z roku 2018 nastąpi zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wieluniu

Brak przydziału poszczególnych stanowisk handlowych będzie skutkować przydzieleniem dla niego pierwszego wolnego stanowiska z wykazu wolnych nieruchomości do wydzierżawienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BURMISTRZ WIELUNIA                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (25.09.2019 -16.10.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan)

18‑09‑2019 09:05:16

Wieluń, dnia 16 września 2019 r.

NPP.6722.3.2019

NPP.6722.4.2019

NPP.6722.5.2019

NPP.6722.6.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwał:

  1. Nr X/178/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu
    w obrębie Masłowice,
  2. Nr X/179/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
    w obrębach Urbanice i Małyszyn,
  3. Nr XI/217/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Wieluń, obejmującego obręb Gaszyn,
  4. Nr XI/216/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Wieluń, obejmującego obręb Turów,

których granice określono na załącznikach graficznych do uchwał.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko każdego z ww. planów.

          Zainteresowani mogą ponownie składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko.

          Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (studium)

18‑09‑2019 08:49:22

Wieluń, dnia 16 września 2019 r.

NPP.6720.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku

 

          Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XI/223/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, której granice określono na załączniku graficznym do uchwały.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany Studium.

          Ponowne wnioski do ww. zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie i decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju

17‑09‑2019 12:48:47
Dokumenty:
Plik pdf 20190917_122953.pdf
17‑09‑2019 12:52:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_122852.pdf
17‑09‑2019 12:52:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

17‑09‑2019 12:07:16
Dokumenty:
Plik pdf 20190917_120411.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_120243.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 20190917_120226.pdf
17‑09‑2019 12:10:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 1767 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 177
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2019 09:54:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie