Komunikaty


Obwieszczenie NPP.6845.6.2021

01‑03‑2021 13:53:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne)

03‑03‑2021 13:26:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń

02‑03‑2021 13:34:05
Dokumenty:
Plik pdf 58_21 konsultacje.pdf
02‑03‑2021 13:37:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwaly w sprawie stypendiow sportowych.pdf
02‑03‑2021 13:37:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
384KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

24‑02‑2021 09:19:58

Wieluń, dnia 24 lutego 2021 roku

 

NPP.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1363 w miejscowości Sieniec oraz na działce 145/2 w miejscowości Starzenic, gmina Wieluń o mocy do 2 MW.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 26.02.2021 r. do 12.03.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

24‑02‑2021 13:19:45

Wieluń, dnia 24 lutego 2021 r.

NPP.6733.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci NN napowietrzno-kablowej ze złączem kablowym na działkach nr 930, 820/2, 820/3 obręb Dąbrowa gmina Wieluń oraz na części działki nr 222/41 obręb 4 miasto Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

22‑02‑2021 13:45:43

Wieluń, dnia 15 lutego 2021 roku

 

NPP.6220.26.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dla sprawy administracyjnej  zainicjowanej wnioskiem MC Recykling Marcin Gurazda dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku w budowie dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów, położonego na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 30 i 115, obręb 4 położonych w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej został zgromadzony materiał dowodowy w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 23.02.2021 r. do dnia 02.03.2021 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

22‑02‑2021 12:29:11

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Urząd Miejski w Wieluniu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje trwają od 19 lutego do 5 marca 2021 roku.

Uwagi do konsultowanego dokumentu można składać:

  1. Poprzez formularz konsultacji dostępny na stronie na stronie ogłoszenia (wersja w pliku doc.),

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca br. do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, pok. nr 1.

W przypadku przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w formie rozmów z przedstawicielami organizacji, spotkanie takie może odbyć się zdalnie za pomocą elektronicznych środków przekazu na udostępnionej przez Urząd Miejski w Wieluniu platformie w dniu 9 marca 2021r., godz. 12.00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 269 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 27
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2021 12:20:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie