Komunikaty


Obwieszczenie

08‑07‑2020 12:52:47

                                      Wieluń, dnia 6 lipca 2020 roku

 

NPP.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Gospodarki Odpadami: Przetwórstwa, Utylizacji i Recyklingu”. Lokalizacja Przedsięwzięcia: Wieluń 98-300, ul. Fabryczna, działka o numerze ewidencyjnym 4/9, obręb 5 został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie i uzgodnienia organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

 

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 10.07.2020 r. do dnia 17.07.2020 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

                                                                                                       BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                              (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

02‑07‑2020 13:09:50

                                                                                                                         Wieluń, dnia 1 lipca 2020 roku

NPP.6220.15.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2020 r. wpłynął raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej artykułów z tworzyw sztucznych wraz z budową infrastruktury technicznej, budową budynków socjalno-biurowych na działkach o nr 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/6 przy ul. Fabrycznej w Wieluniu.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku zostało zawieszone postępowanie do czasu złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, że raport został złożony postępowanie zostało w dniu 1 lipca 2020 roku podjęte a raport przekazany do organów biorących udział  w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii dokonania uzgodnienia tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Poznaniu.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko oraz całą dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Wieluniu w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530) i złożenia uwag oraz wniosków
w terminie od dnia 10 lipca 2020 roku do dnia 10 sierpnia 2020 roku.

 

 

 

                                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

26‑06‑2020 13:36:26

                               Wieluń, dnia 23 czerwca 2020 roku

 

NPP.6220.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża skał wapienno-krzemionkowych i kruszywa naturalnego „MASŁOWICE” IX” na gruntach wsi Masłowice, gmina Wieluń, w obrębie działek ewidencyjnych nr 886, 867 został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 26.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (budynek w parku)
w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

           

 

                                                                                                       BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                              (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑06‑2020 13:53:26

                               Wieluń, dnia 23 czerwca 2020 roku

 

NPP.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 256), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na dachu nieruchomości na działce nr 552/1, ob. 0007, ul. Mikołaja Kopernika 14 Wieluń, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie,  został zgromadzony cały materiał dowodowy

 

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed zakończeniem postępowania administracyjnego  w ww. sprawie.

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 26.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

                                                                                            BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑06‑2020 13:15:57

NPP.6845.5.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wieluń, dnia 23 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

168,86 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

30 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 6/18 obręb 5,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego      dzierżawcy

działka nr 462/4, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Paderewskiego, SR1W/00008808/7

50 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

5,50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 8, obręb 7,           m.Wieluń, ul. Traugutta, SR1W/00095154/3

597 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

65,67 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 179/12, obręb 3,           m. Wieluń, ul. Traugutta, SR1W/00030359/7

158 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

17,38 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                     BURMISTRZWIELUNIA

                                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (26.06.2020 - 17.07.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieluń - Ankieta

23‑06‑2020 11:22:08

Gmina Wieluń przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Otrzymane dane będą stanowiły bazę do stworzenia dokumentu, który będzie w kompleksowy sposób diagnozował sytuację Gminy w zakresie zużycia paliw i energii, emisji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieluń - Ankieta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 2496/2, 2496/6, 2496/11, 2496/12 obręb Wierzchlas

23‑06‑2020 09:12:31

NPP.6840.6.1.2020, NPP.6840.6.2.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powierz-chnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

 Numer              działki

Obręb

SR1W/00074101/4

2496/3

obręb Wierzchlas

208

zabudowana nieruchomość gruntowa

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

cena wywoławcza

54 000,00 zł

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

przetarg ustny nieograniczony

SR1W/00074101/4

2496/6

obręb Wierzchlas

5971

niezabudowana nieruchomość gruntowa

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

cena wywoławcza
96 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości 23 %

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

przetarg ustny nieograniczony

SR1W/00084822/7

2496/11

obręb Wierzchlas

585

udział ½ części zabudowanej nieruchomości gruntowej

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

15 000,00 zł

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela

SR1W/00084822/7

2496/12

obręb Wierzchlas

296

udział ½ części niezabudowanej nieruchomości gruntowej

16RMU - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowo -zagrodowej

-

5 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości 23 %

-

cena płatna w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela

Wieluń, dnia  23 czerwca 2020 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 26.06.2020 r. do 17.07. 2020  r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu a także  na stronach internetowych urzędu www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości
w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Widoradz)

18‑06‑2020 09:58:28

Wieluń, dnia 16 czerwca 2020 r.

NPP.6733.5.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2020 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 194, 239 obręb Widoradz, gmina Wieluń.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 trwa nabór na rachmistrza spisowego, jesteś zainteresowany? Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Więcej informacji pod nr tel.: 43/8860235

15‑06‑2020 22:32:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1897 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 190
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2020 12:56:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie