Komunikaty


Obwieszczenie Małyszyn

18‑06‑2021 09:20:38

Wieluń, dnia 11 czerwca 2021 r.

NPP.6733.6.2021

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Wielunia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej ze złączem na działkach nr 145, 147, 148 obręb Małyszyn gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑06‑2021 13:46:16

Wieluń, dnia 15 czerwca 2021 roku

NPP.6220.7.2020

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

           

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2021 roku zostało wszczęte ponownie postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci ORANGE na dachu nieruchomości przy
ul. Kopernika 14, na działce nr 552/1 obręb 7 w Wieluniu.

Ponowne wszczęcie postępowania podyktowane jest decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  znak: SKO.4161.51.20 jak również Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – Wydział II, Sygn. akt II SA/ŁD 734/20    i wytycznymi zawartymi w tych dokumentach.

W zawiązku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem i całą dokumentacja sprawy oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

17‑06‑2021 13:15:47

NPP.6840.3.2021, NPP.6840.6.1.2020, NPP.6840.2.2021, NPP.6840.1.2021, NPP.6840.6.2021, NPP.6840.8.2021, NPP.6840.9.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm) Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Pow.
w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodaro-wania

Termin zagospo-rowania nierucho-mości

Cena

nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie zbycia

 

 Numer  działki

Obręb

 

SR1W/00038106/5

281/2

obręb 7

m. Wieluń

gmina Wieluń

1641

zabudowana nieruchomość gruntowa sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

zabudowa usługowa

-

168 000,00 zł * 1

-

cena płatna
w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo
na rzecz użytkownika wieczystego

 

SR1W/00074101/4

2496/3

obręb Wierzchlas

gmina Wierzchlas

208

zabudowana nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-zagrodowa
 i zagrodowa

-

47 000,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem

umowy

-

bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

SR1W/00116875/7

125/6

obręb 8

m. Wieluń

gmina Wieluń

316

niezabudowana nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa

śródmiejska

-

92 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości
 23 %

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

SR1W/00040089/6

149/5

obręb 8

m. Wieluń

gmina Wieluń

492

niezabudowana nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

-

124 000,00 zł

plus podatek VAT w wysokości
 23 %

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

przetarg nieograniczony

 

SR1W/00034494/3

750

obręb Ruda

gmina Wieluń

22500

nieruchomość rolna

tereny rolne

-

51 000,00 zł

sprzedaż zwolniona  z  podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

przetarg nieograniczony

 

SR1W/00036081/9

4

obręb 6

m. Wieluń

gmina Wieluń

38429

ogrody działkowe

zieleń urządzona w postaci ogrodów działkowych

-

248 000,00 zł

z 98 % bonifikatą

tj. 4 960,00 zł

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

bezprzetargowo

 

SR1W/00034226/4

14

obręb 16

m. Wieluń

gmina Wieluń

25191

ogrody działkowe

zieleń urządzona w postaci ogrodów działkowych

-

163 000,00 zł
 z 98 % bonifikatą

tj. 3 260,00 zł

 

 

-

bezprzetargowo

 

SW1D/00036944/2

 

 

185/32

Łagiewniki,
ul. Wrocławska

gmina Łagiewniki

województwo dolnośląskie

3846

udział 1/6
cz. zabudowanej nieruchomości gruntowej

zabudowa mieszkaniowa

-

13 550,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

*

 

SW1D/00036936/3

 

51,61

udział  1/6
cz. lokalu mieszkalnego

 

SW1D/00038947/7

185/77

Łagiewniki,

gmina Łagiewniki

województwo dolnośląskie

237

udział 1/6 cz. nieruchomości gruntowej stanowiącej ogród działkowy

sady i ogrody przydomowe

-

173,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

*

 

SW1D/00036945/9

185/21

Łagiewniki,
 ul. Wrocławska

gmina Łagiewniki

województwo dolnośląskie

39

udział 1/6 cz.
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem

zabudowa mieszkaniowa

-

245,00 zł

sprzedaż zwolniona  z podatku VAT

 

-

cena płatna
w całości przed zawarciem umowy

 

-

*

 

Wieluń, dnia 17 czerwca 2021 r.     

 

   * - sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie:

a) bezprzetargowym, jeśli jeden ze współwłaścicieli do końca okresu wywieszenia wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Gminy Wieluń lub jeśli współwłaściciele wystąpią o nabycie udziału łącznie;

b) przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, którzy w okresie, o którym mowa w lit. a, złożą wniosek o nabycie udziału Gminy Wieluń;

c) przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy o nabycie udziału w okresie, o którym mowa w lit. a, nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.

 

 * 1 – Gmina Wieluń wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku VAT.

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 18.06.2021 r. do 12.07.2021  r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz na stronach internetowych urzędu www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Burmistrz Wielunia

(-)Paweł Okrasa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.15.2020

10‑06‑2021 13:04:36

Wieluń, dnia 10 czerwca 2021 roku

 

NPP.6220.15.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej napełniania pojemników szklanych zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/23 w  Wieluniu przy ul. Fabrycznej 10, województwo łódzkie został zgromadzony cały materiał dowodowy w tym opinie organów pomocniczych tj. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.  

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 18.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy w wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730 – 1530) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6845.9.2021

08‑06‑2021 12:54:05

NPP.6845.9.2021

Wieluń, dnia 8 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

20 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

cele garażowe

3 lata

76,80 zł netto +VAT rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 9/41, obręb 9, m. Wieluń,
ul. 18 Stodolniana, SR1W/00013746/2

421 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

46,31 zł netto +VAT rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

                                                                                                                                                                                                                                         

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (11.06.2021 - 02.07.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.10.2021

08‑06‑2021 12:52:16

Wieluń, dnia 7 czerwca 2021 roku

 

NPP.6220.10.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 284, poz. 784), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Inwestora FVEP 14 Spółka z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „FVE Kurów ” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Kurów, na działkach o numerze ewid. 578, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.9.2021

08‑06‑2021 12:48:41

Wieluń, dnia 7 czerwca 2021 roku

 

NPP.6220.9.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 284, poz. 784), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Inwestora FVEP 14 Spółka z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „FVE Kurów 2” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Kurów, na działkach o numerach ewid. 576/1, 576/2, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokale mieszkalne i garaż)

09‑06‑2021 13:14:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie NPP.6220.8.2021

01‑06‑2021 15:25:55

Wieluń, dnia 2 czerwca 2021 roku

 

NPP.6220.8.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 284, poz. 784), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 28 maja 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Inwestora Gminy Wieluń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących powierzchni magazynowych oraz infrastruktury wewnętrznej na działce o nr ewid. 62/1 obr. 2 Wieluń - miasto, w gminie Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 324 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2021 09:21:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie