Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - dz. nr 576/3, obręb Sieniec

13‑02‑2019 08:58:53

                                                                                                                         Wieluń, dnia 13 lutego 2019 r.

NPP.6845.3.2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do użyczenia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania

działka nr 576/3, obręb Sieniec

gm. Wieluń

SR1W/00055028/9

550 m²

nieruchomość gruntowa niezabudowana

plac zabaw dla dzieci

7 lat

nie dotyczy

 

                                                                                                                                

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (13.02.2019 r. – 06.03.2019 r.) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

 

Z-CA BURMISTRZA WIELUNIA                                                                                                                      (-) Joanna Skotnicka-Fiuk

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - dz. nr 576/3, obręb Sieniec

13‑02‑2019 08:36:35
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
375KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

11‑09‑2018 15:07:44

                        Wieluń, dnia 10 września 2018 roku

 

GPR.604.11.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650 ze zmianami), oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) zawiadamiam, że przystąpiono do opracowywania dokumentu pn.: „Program Ochrony środowiska dla Gminy Wieluń na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um.wielun@um.wielun.pl) w terminie od 12.09.2018 roku do dnia 03.10.2018 roku w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w pokoju nr 40 (budynek w parku),
w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730-1530).

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

04‑09‑2018 12:54:40

 

GPR.6840.3.1.2018,  GPR.6840.3.2.2018, GPR.6840.3.3.2018

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

SR1W/00023112/2

 

68

 

18 Wieluń

 

1356

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Żołnierzy Niezłomnych
w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

 

 -

 

cena wywoławcza

36 300,00 zł*

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

 

SR1W/00037552/9

 

34/1

 

2

Wieluń

 

1139

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Przejazd w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

          

-

 

cena wywoławcza

23 300,00 zł*

 

-

 

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

 

SR1W/00037552/9

 

 

34/2

 

2 Wieluń

 

1339

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Przejazd w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

 

-

 

cena wywoławcza

 27 400,00 zł*

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

 

SR1W/00103108/6

 

32/5

 

2 Wieluń

 

5387

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy
ul. Długosza w Wieluniu

zabudowa

przemysłowo-usługowa

symbol
 w planie 1P-U

 

 

-

 

cena wywoławcza

 67 100,00 zł*

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu ograniczonego

Wieluń, dnia 5 września 2018 r.

 

*Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 z. poz. 1221 ze zm.)

 

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 5.09.2018 r. do 26.09.2018 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie
do dnia 18.10.2018 roku.

 

Burmistrz Wielunia

  (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Rychłowice)

18‑04‑2018 07:45:09

Wieluń, dnia 10 kwietnia 2018 r.

GPR.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 221/2, 221/3, 378/2, 224, 52/1 obręb Rychłowice, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

22‑07‑2016 11:31:16
Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Ursus 330
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 1655 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 166
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2019 14:48:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie