Komunikaty


Obwieszczenie (Kurów)

16‑09‑2020 09:36:19

Wieluń, dnia 10 września 2020 r.

NPP.6733.10.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 801, 834/3 obręb Kurów gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę 043 8860223.

 

 

Z-CA BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Joanna Skotnicka - Fiuk

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 62/10, 62/9, 57, 34/2 obręb 2 i nr 2 obręb 5 m. Wieluń

14‑09‑2020 13:02:56

                                                                                                                      Wieluń, dnia 10 września 2020 roku

NPP.6840.2.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej.

       Nieruchomość składa z zabudowanych działek oznaczonych numerem 62/9, 57, 32/4 położonych w obrębie 2, działki nr 2 w obrębie 5 oraz niezabudowanej działki oznaczonej numerem 62/10 położonej w obrębie 2 w Wieluniu, przy ul. Długosza, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, a Gmina Wieluń jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem naniesień znajdujących się na niej, stanowiących odrębny przedmiot własności. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00103108/6. Przez nieruchomość przebiegają dwie drogi publiczne – ul. Długosza i ul. Jagiełły.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada powierzchnię 5, 5158 ha, w tym:

- działka nr 62/10 – 2,5474 ha

- działka nr 32/4 - 0,7969 ha;

- działka nr 57 - 0,0702 ha;

- działka nr 62/9 - 0,6935 ha;

- działka nr 2 – 1,4078 ha.

Na działkach o numerach  62/9, 57, 32/4 i 2 znajduje się linia  kolejowa o długości 2 045 mb.

 Lokalizacja dwóch budynków niemieszkalnych:

- działka nr 32/4, pow. zabudowy 10 m²,  rok budowy: 1926 r.;

- działka nr 57, pow. zabudowy 11 m², rok budowy: 1941 r.

       Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu nr XXXIV/336/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy
ul. Długosza i ul. Jagiełły w Wieluniu  działki nr 62/9 i 62/10, obręb 2, m. Wieluń położone są
w jednostce planistycznej 6P-U – zabudowa przemysłowo-usługowa.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr IX/93/2011 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia:

 • działka nr 57, obręb 2, m. Wieluń znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu G.22.MN 1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie: wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej.
 • działka nr 32/4, obręb 2, m. Wieluń znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu G.18 K.K.- urządzenia obsługi komunikacji kolejowej.
 • działka nr 2, obręb 5 m. Wieluń znajduje się na terenach  oznaczonych symbolem planu
  F.5 K.K. - urządzenia obsługi komunikacji kolejowej.

Działki nr 62/9 i 62/10 położone w obrębie 2 m. Wielunia znajdują się na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Wieluń, Kompleks 5. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.) zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości. W związku z tym z nabywcą prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na niej naniesień budowlanych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), minął 27 marca 2020 r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej
z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %. Opłata roczna
z tytułu użytkowania wieczystego ww. gruntu wynosi 16 679,16 zł.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Przy dokonywaniu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stosuje się tryb postępowania określony w art. 78-81 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.

Termin pierwszego przetargu: 30 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza : 4 800 000,00 zł (słownie złotych:  cztery miliony osiemset tysięcy)

Wadium: 300 000,00 zł (słownie złotych:  trzysta tysięcy)

Termin przetargu: 18 listopada 2020 r. – godzina 10 00

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości działki nr 62/10 zostanie doliczony 23 % podatek VAT, natomiast sprzedaż działek zabudowanych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będzie zwolniona z podatku VAT. 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 12 listopada 2020 r.
 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
 PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732.

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 62/9, 62/10, 57, 32/4, obręb 2, dz. nr 2 obręb 5 w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy
 i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

       Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30, pod numerem telefonu 43 886 02 23, 43 886 02 25.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg zostanie opublikowany w codziennej prasie ogólnokrajowej.

 

                                                                                               Z-ca Burmistrza Wielunia

                                                                                               (-) Joanna Skotnicka-Fiuk

 

 

 

W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

08‑09‑2020 11:52:12

NPP.6845.6.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wieluń, dnia 8 września 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele handlowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 39, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej       Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

122,88 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 6/18, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 135/8 obręb 5,           m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

42 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

161,28 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego      dzierżawcy

działka nr 158, obręb 6,           m. Wieluń, ul. Młodzieżowa, KW9889

12 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

46,08 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 179/18, obręb 3,           m. Wieluń, ul. Bema, SR1W/00030359/7

328 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

36,08 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 460 obręb 4,           Dąbrowa,

SR1W/00042067/0

0,2000 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Cele rolne

3 lata

55,20 zł rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (11.09.2020 - 02.10.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 603 obręb Masłowice

06‑08‑2020 15:33:04

 

                                                                                                                     Wieluń, dnia 3 sierpnia 2020 roku

NPP.6840.10.2.2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

       Nieruchomość oznaczona numerem działki 603, położona przy ul. Nowej w miejscowości Masłowice,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość posiada powierzchnię 0,0888 ha i jest własnością Gminy Wieluń. Dla działki prowadzona jest  księga wieczysta SR1W/00012213/0. Działka  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Nowa. Infrastruktura podziemna w postaci wodociągu i linii elektrycznej przebiega w ciągu drogi. Nieruchomość niezabudowana porośnięta roślinnością. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieluń przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
w Wieluniu XXX/302/16 teren działki jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową zagrodową
o symbolu RM. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upłynął
3 kwietnia 2020 r. Termin pierwszego przetargu: 2 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza: 33 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące 00/100)

Wadium: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące)

Termin drugiego przetargu: 15 września 2020 r. – godzina 11 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 10 września 2020 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 603, obręb Masłowice,” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11
w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 pod numerami telefonów 43 886 02 23 lub 43 886 02 25.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 W trakcie przetargu zostały zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

 

                                                                                                                                          Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

         

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 602 obręb Masłowice

06‑08‑2020 14:12:21

                                                                                                                     Wieluń, dnia 3 sierpnia 2020 roku

NPP.6840.10.1.2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

       Nieruchomość oznaczona numerem działki 602, położona przy ul. Nowej w miejscowości Masłowice,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość posiada powierzchnię 0,0878 ha i jest własnością Gminy Wieluń. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00012212/3. Działka  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Nowa. Infrastruktura podziemna w postaci wodociągu i linii elektrycznej przebiega  w ciągu drogi. Nieruchomość niezabudowana porośnięta roślinnością. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieluń przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
w Wieluniu XXX/302/16 teren działki jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową zagrodową
o symbolu RM. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upłynął
3 kwietnia 2020 r. Termin pierwszego przetargu: 2 czerwca 2020 r.

Cena wywoławcza: 32 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100)

Wadium: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące)

Termin drugiego przetargu: 15 września 2020 r. – godzina 10 00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 10 września 2020 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 602, obręb Masłowice,” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 pod numerami telefonów 43 886 02 23 lub 43 886 02 25.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Gmina Wieluń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

W trakcie przetargu zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisów wykonawczych oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

 

                                                                      

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wieluń – Urząd Miejski
 w Wieluniu można uzyskać na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

                                                                                                                                           Burmistrz Wielunia

                                                                                                                                             (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KOMUNIKAT

02‑09‑2020 07:56:01

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 30 września 2020 roku upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2020 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

PKO BP 81 1020 2212 0000 5802 0404 8708

z adnotacją ” wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 1924 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 193
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2020 16:04:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie