Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Małyszyn)

20‑03‑2020 09:32:26

Wieluń, dnia 12 marca 2020 r.

NPP.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN i złącza kablowego na działce nr 124, 145 obręb Małyszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi
i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zamknięcie Punktu Konsultacyjnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

17‑03‑2020 09:15:00

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w Polsce Urząd Miejski w Wieluniu, informuje o zamknięciu Punktu Konsultacyjnego
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze mieszczącego się w siedzibie Urzędu, ratusz pok. 7 z dniem 13.03.2020 r. do odwołania. Możliwy jest kontakt telefoniczny
i mailowy z pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanym programem.

Tel. kontaktowy: 43 886 02 17, email: kaczmarskap@um.wielun.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 62/3, 62/10, 62/9,57,32/4 obręb 2, 2,obręb 5 Wieluń

13‑03‑2020 15:09:40

NPP.6840.1.2020, NPP.6840.2.2020, NPP.6840.1.2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

Powie-rzchnia nieru-chomości
 w m²

Przeznaczenie

 nieruchomości
i sposób

jej zagospodarowania

Opis

nieruchomości

Termin zagospoda-rowania nierucho-mości

Cena

 nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o formie

 zbycia

Numer              działki

Obręb

 

SR1W/000103108/6

 

62/10

2

Wieluń

 

25474

zabudowa przemysłowo-usługowa,

symbol w planie zagospodarowania przestrzennego
6 P-U

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Długosza
 w Wieluniu

 

 

          -

cena wywoławcza 1 457 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/000103108/6

62/3

2

Wieluń

14311

zabudowa przemysłowo-usługowa,

symbol w planie zagospodarowania przestrzennego
6 P-U

zabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Długosza
 w Wieluniu

 

 

-

cena wywoławcza 623 000,00 zł *

 

 

-

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

SR1W/000103108/6

 

62/9

2

Wieluń

6935

zabudowa przemysłowo-usługowa,
symbol w planie zagospodarowania przestrzennego
6 P-U

zabudowana nieruchomość gruntowa położona
 przy ul. Długosza

 w Wieluniu

 

 

-

 

 

 

cena wywoławcza

4 400 000,00 zł *

 

 

-

 

 

 

 

cena płatna
 w całości przed zawarciem umowy

 

 

-

 

 

 

 

zbycie nieruchomości
 w trybie przetargu nieograniczonego

57

702

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, symbol w planie zagospodarowania przestrzennego G.22 MN1

32/4

7969

urządzenia obsługi komunikacji kolejowej, symbol
 w planie zagospodarowania przestrzennego G.18.KK

2

5

Wieluń

14078

urządzenia obsługi komunikacji kolejowej, symbol w planie zagospodarowania przestrzennego G.18.KK

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (od 14.02.2020 r. do 06.03.2020 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl oraz www.wielun.pl.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie do dnia 27 marca 2020 roku.

* zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106)

                                Burmistrz Wielunia

                                                                                                  (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne)

11‑03‑2020 15:10:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opieka nad dzieckiem do lat 3

10‑03‑2020 08:40:11
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

03‑03‑2020 14:07:01

NPP.6845.3.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wieluń, dnia 28 lutego 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 56)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

168,96 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,.50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego        dzierżawcy

działka nr 63/2, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00008509/1

43,36 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

166,50 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 39, obręb 9,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00001884/4

21,6 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 4/2, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej, SR1W/00029851/6

32 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

82,94 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

46 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

176,64 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

45,40 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

174,34 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 135/8, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5

44,50 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

cele garażowe

3 lata

170,88 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 646, obręb 7,           m. Wieluń, ul. Tuwima, SR1W/00005214/5

131 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

3 lata

14,41 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 282, obręb 15,           m. Wieluń, ul. Częstochowska, SR1W/00030507/0

9,37 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ustawienie reklamy

3 lata

414,65 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 170, obręb 8,           m. Wieluń, ul. Warszawskiej, SR1W/00011869/6

9,37 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ustawienie reklamy

3 lata

414,65 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działki nr 60/2, 62/12 62/13, obręb 2, m. Wieluń,, SR1W/00103108/6

1,23 m2

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

umieszczenie w ziemi wewnętrznej linii kablowej

3 lata

250 zł netto +VAT     miesięcznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

                                                                                                                                                                             BURMISTRZ  WIELUNIA

        (-) Paweł Okrasa                                                                                                                      

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (06.03.2020 - 27.03.2020) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1852 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 186
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2020 10:57:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie