Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 265 obręb 8 m. Wielunia

30‑07‑2019 16:12:29

            Wieluń, dnia 22 lipca 2019 roku

NPP.6840.5.2019

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 265, położona w obrębie 8 miasta Wielunia, przylegająca do ul. Popiełuszki i ul. Staszica,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Gminy Wieluń. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00034600/0. Działka posiada powierzchnię 0,1281 ha. Działka posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej ul. Popiełuszki i ul. Staszica. Wjazd na działkę od strony ul. Staszica. Media przebiegają  w ul. Staszica oraz w ul. Popiełuszki. Teren działki nierówny, porośnięty trawą. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą
Nr LVI/539/2018 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
działka
nr 265 obręb 8, miasta Wielunia położona jest w jednostce planistycznej 5 MŚ – zabudowa mieszkaniowa śródmiejska. Nieruchomość jest wolna od wszelkich ograniczeń i obciążeń.

Cena wywoławcza : 378 000,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100)

Wadium: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)

Termin przetargu: 27 sierpnia 2019 r. – godzina 10 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 22 sierpnia 2019 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

PKO BP 96 1020 2212 0000 5202 0404 8732

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 265, obręb 8,
przy ul. Popiełuszki, Staszica w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie publikowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

                                                                                             

Burmistrz Wielunia

(-) Paweł Okrasa

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WIELUNIA

30‑07‑2019 13:48:57
Informuję mieszkańców gminy Wieluń, że na podstawie Zarządzenia Nr 179/2019 Wojewody Łódzkiego w związku z uczczeniem 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17 00 na terenie gminy Wieluń zostaną włączone syreny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

25‑07‑2019 10:47:37

  NPP.6845.10.2019                                                                                             Wieluń, dnia 25 lipca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do użyczenia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu

użytkowania

Działka położona
w Wieluniu o numerze       ewidencyjnym 520/3 obręb 7  

 

 

0,0209 ha

nieruchomość gruntowa

 niezabudowana

Umieszczenie małej formy architektury pod nazwą „Ławeczka Kierocińskiej”

czas

nieokreślony

nie dotyczy

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (31.07.2019 - 21.08.2019) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑07‑2019 14:38:36

NPP.6845.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wieluń, dnia 23 lipca 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do użyczenia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu

użytkowania

działki położone w Ożarowie gm. Mokrsko

nr 728/8                                                               nr 714/1

nr 584

nr 721/10, oraz

działka położona w Wieluniu, obręb 7  nr  408

 

 

3300 m2                                          2600 m2                             3,3300 ha                              305 m2                                               1504 m2                                                                                   

nieruchomości gruntowe

zabudowane      

i niezabudowane

cele statutowe

czas

nieokreślony

nie dotyczy

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                                                                                                                                         (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (31.07.2019 - 21.08.2019) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑07‑2019 13:53:38

                                    Wieluń, dnia 23 lipca 2019 roku

 

NPP.6220.9.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Na podstawie art. 113 § 1, art. 126, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z  2019 r. poz. 60, poz. 730), zawiadamiam, że
w dniu 21 czerwca 2019 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne w związku

z wnioskiem firmy Wielton S.A. z siedzibą przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W obwieszczeniu podanym do prasy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podano błędną lokalizacje planowanego przedsięwzięcia. 

W zawiązku z powyższym poprawna nazwa planowanego przedsięwzięcia wraz
z określeniem lokalizacji brzmi:

Budowa hali magazynowej części zamiennych. Przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane
w Wieluniu 98-300, na działce numer 53, obręb 18 i działce numer 32/5, obręb 2 .

 

 

           

                                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                 (-) Paweł Okrasa

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑07‑2019 12:58:32

                                    Wieluń, dnia 23 lipca 2019 roku

 

NPP.6220.8.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629), stosownie do art. 38 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że
w dniu 18 lipca 2019 roku została wydana decyzja o umorzeni postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej artykułów z tworzyw sztucznych wraz z budową infrastruktury technicznej, budowie budynku biurowo-socjalnego, budowie zadaszenia między halami produkcyjnymi nr 1 i 3, rozbudowie pomieszczeń biurowych przy hali nr 1 na działkach o numerach ewidencyjnych 151/21, 151/22, 151/29, 151/31, przy ul. Fabrycznej obręb 5 w Wieluniu.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 31.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wydaną decyzją w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ),
oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

24‑07‑2019 12:53:45

NPP.6845.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wieluń, dnia 23 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady

aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do oddania

w najem

lub dzierżawę

działka nr 6/18, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

  w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy

działka nr 6/18, obręb 5,           m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3

30 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

115,20 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego        dzierżawcy

działka nr 41, obręb 9,           m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4

44 m2

nieruchomość gruntowa

zabudowana

garaż

3 lata

168,96 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy  

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz dotychczasowego       dzierżawcy

działka nr 61/4, obręb 2,
m. Wieluń,

SR1W/00037552/9

0,0379 ha

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

ogród przydomowy

10 lat

41,69 zł netto +VAT     rocznie

w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy 

opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza

umowa  na  rzecz nowego       dzierżawcy

 

 

                                                                      BURMISTRZ WIELUNIA

                                                   (-) Paweł Okrasa

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (31.07.2019 - 21.08.2019) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 1746 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 175
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2019 08:32:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie