Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

22‑11‑2017 10:59:26

Urząd  Miejski w  Wieluniu Wydział Spraw Obywatelskich i  Urząd   Stanu Cywilnego przypomina  o obowiązku  wymiany  dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności.

Wnioski należy składać  osobiście w  siedzibie Urzędu  Miejskiego   w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego  14 ( pokój nr 1)  lub w formie dokumentu elektronicznego, w przypadku osób  posiadających  kwalifikowany podpis   elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem   zaufanym ePUAP.

Przy  składaniu  wniosku  w Urzędzie  należy  przynieść  ze  sobą dotychczasowy  dowód  osobisty oraz  jedną  aktualną fotografię typu dowodowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

21‑11‑2017 09:01:52

               Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz. U. z 2017poz. 624, poz. 820, poz. 1509,
poz. 1529, poz. 1595)

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

 

 1. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Reformackiej, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/2 o powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
 2. nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Reformackiej, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/2 o powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
 3. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. POW, obręb 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 39 o powierzchni 21,6 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
 4. nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. POW, obręb 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 68/12 o powierzchni 16,24 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
 5. nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej, obręb 4, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 34/9 o powierzchni 61,9 m2 z przeznaczeniem na cele garażowe;
 6. nieruchomość położoną w Wieluniu przy ul. Traugutta, obręb 7, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 179/2 o powierzchni 144 m2 z przeznaczeniem na ogród przydomowy;
 7. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. 18 Stycznia, obręb 15, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 254 o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
 8. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Krakowskie Przedmieście, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/4 o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe;
 9. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Barycz, obręb 8, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 57 o powierzchni 10 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
 10. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Roosevelta, obręb 14, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/4 o powierzchni 22,61 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
 11. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Roosevelta, obręb 14, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/4 o powierzchni 22,61 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
 12. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Roosevelta, obręb 14, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/4 o powierzchni 22,61 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
 13. część nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Roosevelta, obręb 14, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 30/4 o powierzchni 22,61 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe;
 14. nieruchomości położonych w Wieluniu przy ul. Polnej, obręb 14, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 54,3, 54/4, 54/5, 54/6 o powierzchni 0,2394 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych;
 15. nieruchomości położonych w Wieluniu przy ul. Błońskiej, obręb 5, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 81/4, 82/1, 82/4 o powierzchni 1,0588 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych;
 16. nieruchomości położonych w Sieńcu, obręb 17, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1453, 1455,1456, 1575, 1576 o powierzchni 2,555 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych;
 17. nieruchomości położonych w Kurowie, obręb 8, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 13,67,103, 347 o powierzchni 3,65 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych;
 18. nieruchomości położonej w Dąbrowie, obręb 4, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 391/1 o powierzchni 0,81 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych;

 

                                                                                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

21‑11‑2017 08:56:11

                                                                                                                Wieluń, dnia 20 listopada 2016 roku

GPR.6220.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 49, art. 105 § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 33 art.74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r.,
poz. 1405), Burmistrz Wielunia

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 17.11.2017 r. decyzji o umorzeniu na wniosek Inwestora Pana Rafała Kowala, Sieniec 3, 98-300 Wieluń postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji – zespołu trzech kurników do chowu brojlera kurzego o łącznej obsadzie 732,24 DJP, planowanej we wsi Sieniec, gmina Wieluń na działce oznaczonej nr 1520, obręb 17 Sieniec.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania
(pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

            W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony mogą je wnosić w terminie
14 dni dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 21.11.2017 r. do 05.12.2017 r.
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

                                                                                                      BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                            (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

21‑11‑2017 08:09:41

                             Wieluń, dnia 20 listopada 2017 roku

 

GPR.6220.4.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji zgazowania azotu, znajdującej się na terenie zakładu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 6C, na działce o numerze ewidencyjnym 143/9 w obrębie ewidencyjnym 5.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 21.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju
nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

          

                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                    (-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

21‑11‑2017 07:52:20

                        Wieluń, dnia 17 listopada 2017 roku

 

GPR.6220.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

 

          Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1257), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2017 roku na wniosek Tergo Power2 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie 00-124, ul. Rondo ONZ 1/10 piętro złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Kubiaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie odnawialnego źródła energii w gminie Wieluń”, zlokalizowanego w gminie Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie, na działkach
o numerach ewidencyjnych: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, obręb 1 Wieluń.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 21.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju
nr 40 (budynek w parku), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko, § 3 ust. 1 pkt 4, pkt 37, pkt 52 b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po dokonaniu uzgodnień
z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

 

 

           

                          BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Masłowice)

14‑11‑2017 07:45:06

Wieluń, dnia 9 listopada 2017 r.

GPR.6733.19.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 29 września 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii nN wraz ze złączem kablowym na działkach nr 589/3, 594, 613, obręb Masłowice, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 155 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2017 08:57:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive