Komunikaty


Obwieszczenie (Sieniec)

25‑07‑2017 08:17:04

Wieluń, dnia 21 lipca 2017 r.

GPR.6733.13.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej nN na działkach nr 577/5, 1191
w obrębie Sieniec oraz na działce nr 395 obręb Starzenice, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

25‑07‑2017 08:14:58

Wieluń, dnia 21 lipca 2017 r.

GPR.6733.12.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr 30/4, 443/1, 45/3, 72, 555/1, 551, 501, 102 w obrębie Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

25‑07‑2017 08:12:44

Wieluń, dnia 21 lipca 2017 r.

GPR.6733.11.2017                                                 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 913/6, 907, 860/19, 860/11 w obrębie Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Wyłożenie Planu)

17‑07‑2017 14:49:52

Wieluń, dnia 14 lipca 2017 r.

GPR.6722.14.2015

GPR.6722.12.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodrowania przestrzennego:

- dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, przy ulicach: Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej,

- dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia,

wraz ze sprządzonymi dla ich potrzeb prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także uchwały Nr XIV/161/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, przy ulicach: Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej; oraz uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach: od 25 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2,
98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekty przedmiotowych planów wraz z prognozami w ww. terminie są udostępnione
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP i studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach przedmiotowych miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 14 do godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektów planów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r., a do prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2017 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Masłowice)

17‑07‑2017 14:47:39

Wieluń, dnia 12 lipca 2017 r.

GPR.6733.8.2017                                                   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2017 r. wydano decyzję
odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WIE3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w miejscowości Małyszyn, gmina Wieluń.

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

17‑07‑2017 14:45:41

Wieluń, dnia 10 lipca 2017 r.

GPR.6733.10.2017                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 681 i 712/3 w obrębie Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Piaski)

17‑07‑2017 14:42:46

Wieluń, dnia 10 lipca 2017 r.

GPR.6733.9.2017                                                   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2017 r. wszczęto postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr 85, 43, 28 w obrębie Piaski, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nagroda Sportowa Miasta Wielunia Działając w na podstawie § 6 ust. 5 uchwały Nr XLV/542/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości Sportowej Nagrody Miasta Wielunia za osiągnięte wyniki sportowe lub prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, Burmistrz Wielunia informuje, że w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o przyznanie Nagrody za osiągnięcia w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 roku. Wnioski należy składać w urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1 na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. uchwały.

11‑07‑2017 09:10:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

05‑07‑2017 15:00:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 155 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2017 08:18:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive