Komunikaty


OBWIESZCZENIE

22‑03‑2018 13:53:02

                                                                                                                    Wieluń, dnia 19 marca 2018 roku

GPR.6220.5.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), stosownie do art. 74 ust.3ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że po złożeniu przez Inwestora Orange Polska S.A. zażalenia na postanowienie Burmistrza Wielunia z dnia 11 października 2017 znak GPR.6220.5.2017 co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 89128/96353 WSR Wieluń Częstochowska 35 (stacja bazowa telefonii komórkowej przewidziana jest do realizacji w Wieluniu woj. łódzkie, przy ul. Częstochowskiej 35 na dachu budynku Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na części hotelowej) oraz po otrzymaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2017 roku znak SKO.4161/60/17 uchylającego zaskarżone postanowienie w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, Organ prowadzący postępowanie po ponownym zbadaniu całego materiału dowodowego, jego uzupełnieniu i dokładnej analizie wydał w dniu 16 marca 2018 roku decyzję o umorzeniu postępowania znak GPR.6220.5.2017.

            Ponadto informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi
i zastrzeżenia.

            W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony mogą je wnosić w terminie
od 23.03.2018 r. do 06.04.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

          

                                                                                                               BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                      (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dz. nr 62/1, obręb 2 Wieluń

22‑03‑2018 13:19:30

                                                                                                                   Wieluń, dnia 21 marca 2018 roku

GPR.6840.6.1.2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej.

 

Nieruchomość oznaczona numerem 62/1, położona w Wieluniu w obrębie 2, przy ul. Długosza,  gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa,
a Gmina Wieluń jest użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem naniesień znajdujących się na niej, stanowiących odrębny przedmiot własności. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00103108/6. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada powierzchnię 1,8439 ha oraz kształt zbliżony do kwadratu z wąskim pasem stanowiącym dojazd do drogi – ulicy Długosza (po rozebraniu budynku portierni). Obecnie obsługa komunikacyjna jest zapewniona przez drogę wewnętrzną oznaczoną numerem 62/5. Działka posiada uzbrojenie w postaci energii elektrycznej
i wodociągu. Na części nieruchomości znajduje się kanalizacja deszczowa. Teren działki jest częściowo utwardzony trylinką a w części posiada nawierzchnię betonową.

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym uchwałą
Nr XXXIV/336/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Długosza i ul. Jagiełły w Wieluniu działka gruntu nr 62/1, obręb 2, miasto Wieluń położona jest w jednostce planistycznej 5P-U, dla którego zostały ustalone następujące przeznaczenia:

- zabudowa produkcyjna, magazyny, składy, obsługa transportowa, usługi ( z wykluczeniem oświaty, zdrowia) jako podstawowe przeznaczenie terenu;

- obiekty administracyjne, socjalne związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;

- urządzenia obsługi komunikacji samochodowej ( w tym stacji paliw), jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;

- urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW,
z wyłączeniem turbin wiatrowych, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

- place manewrowe, składowe, parkingi, dojazdy, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

- zieleń, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.

Zabudowę nieruchomości stanowi:

1. budynek garażowy o powierzchni użytkowej 324,40 m² i powierzchni zabudowy 392 m²;

2. budynek garażowo - gospodarczy o powierzchni użytkowej 429,80 m² i powierzchni zabudowy 570 m²;

3. budynek socjalno - biurowy o powierzchni użytkowej 79,80 m² i powierzchni zabudowy 120 m²;

4. budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 2 108,00 m² i powierzchni zabudowy 2 319,00 m²;

5. budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 126,00 m² i powierzchni 180 m²;

6. budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 42 m²,

7. budynek ubikacji o powierzchni użytkowej 14,00 m² i powierzchni zabudowy 21,00 m², ;

8. budynek portierni o powierzchni użytkowej 27,00 m² i powierzchni zabudowy 45,00 m².

Budynek nr 4 oraz część działki  nr 62/1, obręb 2, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zabezpieczenie i utrzymanie zabytków w jak najlepszym stanie oraz korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Dodatkowo teren działki nr 62/1, obręb 2 znajduje się w Strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej historycznych układów przestrzennych „B”. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Wieluń, Kompleks 5. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości. W związku z tym z nabywcą prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się na niej naniesień budowlanych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nie skorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych.

Nieruchomość odciążona jest umową dzierżawy budynku magazynowego o powierzchni  2 100,00 m², która została zawarta do 31.12.2018 roku z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), minął 11 lipca 2017 r.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej
z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Przy dokonywaniu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stosuje się tryb postępowania określony w art. 78-81 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.

Cena wywoławcza : 1 279 755,00 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 00/100)

Wadium: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy)

Termin przetargu: 27 maja 2018 r. – godzina 10 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT, na podstawie art. 43, ust 1. pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 22 maja 2018 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

52 8980 0009 2023 0026 4415 0006

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działka nr 62/1, obręb 2, przy
 ul. Długosza w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP,
 na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości, w tym możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym oraz planem zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41) od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg z podaniem uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl a wyciąg z ogłoszenia opublikowany w codziennej prasie ogólnokrajowej.

                                                                                             

                                                                                                          Burmistrz Wielunia

                                                                                                           (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenia (Masłowice)

20‑03‑2018 10:48:29

Wieluń, dnia 12 marca 2018 r.

GPR.6733.5.2018                                                    

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej na działkach nr 659, 537, 534 obręb Masłowice, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Małyszyn)

20‑03‑2018 10:15:31

Wieluń, dnia 12 marca 2017 r.

GPR.6733.18.2017                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu znak: SKO.4120/219/17 z dnia 11 stycznia 2018 r. sporządzono nowy projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”WIE 3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 27 w obrębie Małyszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

20‑03‑2018 09:59:04

Wieluń, dnia 14 marca 2018 r.

GPR.6733.2.2018                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63mm, PN 0,5MPa na działkach nr 443/1, 442, 300, 357/6 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

20‑03‑2018 09:31:00

Wieluń, dnia 14 marca 2018 r.

GPR.6733.1.2018                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018 r. wydano decyzję
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63mm, PN 0,5MPa na działkach nr 443/1, 551, 298/1, 751/7 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

20‑03‑2018 09:22:19

Wieluń, dnia 12 marca 2018 r.

GPR.6733.6.2018                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej na działkach
nr 562/14, 562/16, 562/17, 562/12, 562/13 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obieszczenie Burmistrza Wielunia

19‑03‑2018 14:04:14

GPR.604.4.2018                                                                                               Wieluń, dn. 19.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

    W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
    Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej opłaty środowiskowej z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 art. 269 ust. 1 pkt 1).
    W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej
3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Wieluń, o podanie informacji nt.:
1)    Całkowitej powierzchni nieruchomości [wyrażonej w m2];
2)    Powierzchni zabudowy, w skład której wchodzą zabudowania wraz z powierzchnią dachu, magazyny wraz z powierzchnią dachu, parkingi, chodniki i inne wchodzące w skład nieruchomości [wyrażonej w m2];
3)    Powierzchni biologicznie czynnej tj. tereny zielone [wyrażonej w m2];
4)    Powierzchni urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych [wyrażonej w m2].
         Niniejszą informację należy przedłożyć osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń (budynek ratusza, parter, pokój nr 1), w dniach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 17.00, w formie oświadczenia w terminie
do 29 marca 2018 roku. Druki oświadczenia dostępne są na stornie http://www.bip.um.wielun.pl (zakładka Urząd Miejski, wnioski – druki) oraz w budynku ratusza - pokój nr 1.
                                                                                                             BURMISTRZ WIELUNIA
                                                                                                                  (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

15‑03‑2018 12:27:37
Dokumenty:
Plik pdf 114.pdf
15‑03‑2018 12:34:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 115.pdf
15‑03‑2018 12:34:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 140 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2018 13:56:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive