Komunikaty


OBWIESZCZENIE

23‑05‑2018 07:54:44

                              Wieluń, dnia 22 maja 2018 roku

 

GPR.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

 

zawiadamiam strony postępowania 

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4531E w miejscowości Małyszyn, gmina Wieluń.

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na działkach nr:

Małyszyn, dz. Nr ewid. 137, gm. Wieluń

Masłowice, dz. Nr ewid. 720, 727/2, 727/3, 788/1, gm. Wieluń

 

            W związku z powyższym, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 23.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r. strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów, złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730 - 1530 ).

            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wielunia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                        BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                   (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

17‑05‑2018 13:36:35

                                                                                                                      Wieluń, dnia 17 maja 2018 roku

GPR.6220.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 15 maja 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Pana Rafała Kowala Sieniec 3, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji trzech kurników do chowu brojlera kurzego o łącznej obsadzie 732,24 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Sieniec, gmina Wieluń. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 581, 582/1, 582/2, obręb 0017 Sieniec.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Wielunia zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Marszałek Województwa Łódzkiego,

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieluniu,

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

            Jednocześnie zawiadamiam społeczeństwo o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem
i raportem oddziaływania na środowisko oraz całą dokumentacją sprawy składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 23.05.2018 r do dnia 22.06.2018 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730- 1530). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wielunia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                                 BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Dąbrowa)

17‑05‑2018 10:24:02

Wieluń, dnia 8 maja 2018 r.

GPR.6733.6.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2018 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej na działkach nr 562/14, 562/16, 562/17, 562/12, 562/13 obręb Dąbrowa, gmina Wieluń

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Małyszyn)

17‑05‑2018 07:56:08

Wieluń, dnia 8 maja 2018 r.

GPR.6733.18.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2018 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”WIE 3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą
na działce nr 27 w obrębie Małyszyn, gmina Wieluń.

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

15‑05‑2018 15:04:31

                                                                                                                       Wieluń, dnia 15 maja 2018 roku

GPR.6845.67.2018

 

BURMISTRZ WIELUNIA

informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Wielunia do składania ofert na dzierżawę części Placu Legionów pod prowadzenie sezonowego ogródka gastronomicznego wpłynęła jedna oferta Firmy
Handlowo-Usługowej Robert Krajewski z siedzibą Wydrzyn 58d, 98-310 Czarnożyły.

Z ww. oferentem została zawarta umowa dzierżawy w dniu 14 maja 2017 roku na okres
od dnia  14.05.2018 r. do dnia 17.09.2018 r.

 

                      BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                              (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2018 r.

14‑05‑2018 10:18:46

Urząd Miejski w Wieluniu uprzejmie informuje, że 31 maja 2018 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2018 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Wieluń - nr rachunku bankowego:

90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

z adnotacją, że jest to wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
312KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 135 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Aurelia Puchała
email: puchalaa@um.wielun.pl tel.:wlodarczykm
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 08:02:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive