Komunikaty


Komunikat z załącznikami

26‑09‑2018 08:59:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

20‑09‑2018 10:30:58
Dokumenty:
Plik pdf Czyste_powietrze_ulotka.pdf
20‑09‑2018 10:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
767KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGOSZENIE O NABORZE.pdf
20‑09‑2018 10:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Susza-pomoc klęskowa
19‑09‑2018 12:11:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenia (Kurów)

19‑09‑2018 08:52:48

Wieluń, dnia 14 września 2018 r.

GPR.6733.24.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 września 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka linii kablowo-napowietrznej oświetlenia drogowego od istniejącej linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 640, 707/1 obręb Kurów, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (Gaszyn)

19‑09‑2018 08:09:32

Wieluń, dnia 14 września 2018 r.

GPR.6733.25.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 września 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku szkoły o część szkolno-przedszkolną na działce nr 720/2 obręb Gaszyn, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia (Widoradz Olewin)

19‑09‑2018 08:02:31

Wieluń, dnia 14 września 2018 r.

GPR.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego na działkach nr 238/3, 239 obręb Widoradz, gmina Wieluń i na działce nr 806 obręb Olewin, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
417KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE

12‑09‑2018 12:58:01

                              Wieluń, dnia 10 września 2018 roku

 

GPR.6220.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650,  ze zmianami), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 84, art. 85  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089), zawiadamiam, że w dniu 5 września 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na działkach nr 416/1, 416/2, 416/3, 417/1, obręb 5 Gaszyn gm. Wieluń

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 12.09.2018 r. do dnia 26.09.2018 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wydaną decyzją w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ), oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

          

                                       BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                   (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

11‑09‑2018 15:07:44

                        Wieluń, dnia 10 września 2018 roku

 

GPR.604.11.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650 ze zmianami), oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) zawiadamiam, że przystąpiono do opracowywania dokumentu pn.: „Program Ochrony środowiska dla Gminy Wieluń na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um.wielun@um.wielun.pl) w terminie od 12.09.2018 roku do dnia 03.10.2018 roku w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, w pokoju nr 40 (budynek w parku),
w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730-1530).

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                             (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny)

11‑09‑2018 12:27:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 138 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2018 09:01:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive