Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (Kadłub)

14‑11‑2018 10:43:17

Wieluń, dnia 9 listopada 2018 r.

GPR.6733.27.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

      

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowej poddasza na pomieszczenia dla potrzeb szkoły z oddziałami przedszkolnymi na działce nr 200 obręb Kadłub, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie (plan)

31‑10‑2018 12:31:37

Wieluń, dnia 29 października 2018 r.

GPR.6722.10.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/255/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/339/17 z dnia 15 lutego 2017 r. oraz uchwały Nr LVI/538/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego – PNIK-I.4131.627.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. do tej uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 8 listopada 2018 r. do 29 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 41, w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą w ww. terminie są udostępnione
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielunia – bip.um.wielun.pl/ Zagospodarowanie przestrzenne/ Projekty MPZP
i studium.

 

W związku z treścią rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego – PNIKI.4131.627.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. przedmiotem wyłożenia są ustalenia zaznaczone w tekście planu czcionką koloru niebieskiego. Pozostała treść tekstu planu oraz rysunek planu nie są przedmiotem niniejszego wyłożenia.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 101, od godz. 9.30 do godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko, wyłącznie w zakresie odnoszącym się do terenów wymienionych w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Łódzkiego – PNIK-I.4131.627.2018

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wielunia, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@um.wielun.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 grudnia 2018 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wielunia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 141 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2018 10:27:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive