Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ogłoszenie o przetargu - działka nr 79/4, obręb 8 m. Wielunia

19‑09‑2017 08:04:08

                                        Wieluń, dnia 18 września 2017 roku

GPR.6840.8.2017

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

położonej w Wieluniu przy ul. Śląskiej, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym uchwałą
Nr XLI/427/06 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 czerwca 2006 r. nieruchomość położona jest
na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczonym w planie symbolem B1 M-U
(P-przebudowa w pierwszej kolejności) i znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/0006823/6. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży oznaczona jest numerem ewidencyjnym 79/4, obręb 8 miasta Wielunia, posiada powierzchnię 0,0339 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym
o łącznej powierzchni użytkowej 318,44 m², w tym powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi 208,29 m², powierzchnia użytkowa części handlowej 110,15 m².

Nieruchomość jest nieogrodzona,  nieutwardzona i ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość przylega do drogi publicznej tj. ul. Śląska, uzbrojonej w linię energetyczną, sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów. Nieruchomość jest obciążona prawem służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu pasmem drożnym wzdłuż działki nr 79/1, o szerokości 2,5 m i powierzchni 60  m², na rzecz nieruchomości władnącej oznaczonej numerem 79/1.  W najbliższym czasie, na wymienionym powyżej obszarze, zostanie też ustanowiona służebność gruntowa, przejazdu i przechodu, na rzecz właściciela działki
nr 79/3.

Cena wywoławcza :205 580,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt )

 • wadium: 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy)

Termin przetargu:  26 października 2017 r. – godzina 12 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. ust. 1 pkt 10,
w związku z art. usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 23 października2017 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

52 8980 0009 2023 0026 4415 0006

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działki przy ul. Śląskiej
 w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30.

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.wielun.pl  oraz www.bip.um.wielun.pl a także w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym.

 

Burmistrz Wielunia

(-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 007KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

11‑09‑2017 11:00:55

                                                                                                              Wieluń, dnia 11 września 2017 roku

GPR.6220.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku wnioskiem Pana Rafała Kowala Sieniec 3, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji – zespołu trzech kurników do chowu brojlera kurzego
o łącznej obsadzie 732,24 DJP, planowanej we wsi Sieniec, gmina Wieluń na działce oznaczonej nr 1520, obręb 17 Sieniec. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Wielunia zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieluniu.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko oraz całą dokumentacją sprawy składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 12.09.2017 r do dnia 12.10.2017 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730- 1530). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wielunia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

                                                                                                                 BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

28‑08‑2017 10:10:03

                                                                                                                Wieluń, dnia 28 sierpnia 2017 roku

GPR.6220.22.2016

 

 

                                                                          OBWIESZCZENIE

                                                                   BURMISTRZA WIELUNIA

 

            Działając na podstawie art. 105 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Wielunia

                                                                zawiadamia Strony
 

o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2017 roku decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: „nr 89128/96353 WSR Wieluń Częstochowska 35”. Stacja bazowa telefonii komórkowej przewidziana była do realizacji w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35 na dachu budynku (część hotelowa) Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).

            Odwołania od niniejszej decyzji strony mogą wnosić w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 29 sierpnia 2017 roku do 12 września 2017 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.

 

  

                                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                             (-)Magdalena Majkowska

                                                                                                               SEKRETARZ MIASTA

                                                                                                               

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
412KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nioegraniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Głębokiej w Wieluniu

21‑08‑2017 08:21:04

                                                                                                                Wieluń, dnia 22 sierpnia 2017 roku

GPR.6840.7.2017

  OGŁOSZENIE

Burmistrz Wielunia

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 

położonej w Wieluniu przy ul. Głębokiej, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym uchwałą
Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonu ulic: Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, placu Jagiellońskiego, Kilińskiego, 18-go Stycznia, Popiełuszki, POW, nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, śródmiejskiej, oznaczonym w planie symbolem 04 MW-S oraz w niewielkiej części działka nr 258/2 leży na terenach oznaczonych w planie symbolem 10KD-D – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, a także w niewielkiej części działka nr 269/8 położona jest na terenie oznaczonym symbolem - 03E - rozdzielnia energetyczna. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00025751/7. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży składa się
z trzech działek, o łącznej powierzchni 0,2287 ha i stanowi zwarty kompleks działek budowlanych
z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. Komunikacja za pomocą drogi, obecnie gruntowej, oznaczonej numerem działki 270. Proces inwestycyjny w zakresie rozbudowy ww. drogi pn. „Budowa
ul. Głębokiej w Wieluniu […]” w trakcie.

 Nieruchomość składa się z następujących działek:

 • 269/8 o pow. 0,1320 ha,
 • 258/2 o pow. 0,0667 ha,
 • 257/2 o pow. 0,0300 ha.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona,  nieutwardzona i ma nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren ten jest uzbrojony w linię energetyczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz
w niedalekiej odległości miejską sieć ciepłowniczą. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów
i obciążeń.

Cena wywoławcza : 603 000,00 zł (słownie złotych: sześćset trzy tysiące)

Wadium: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy)

Termin przetargu: 26 października 2017 r. – godzina 10 00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do 23 października2017 r
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu:

 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku

52 8980 0009 2023 0026 4415 0006

 

W tytule przelewu należy wpisać „przetarg ustny nieograniczony – działki przy ul. Głębokiej
 w Wieluniu” imię, nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i jej NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Gminy Wieluń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 1, sala nr 11 w ratuszu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne – dokument tożsamości,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu) lub umowę spółki cywilnej lub aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej biorą udział w przetargu osobiście lub okazują oświadczenie współmałżonka, iż wyraża
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg podlega zwrotowi. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wieluń w związku
  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętych przetargiem.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEDiG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój nr 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30 .

Właściciel nieruchomości może odwołać ogłoszony przetarg bez uzasadnienia przyczyn.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów a wznowienie i okazanie granic następuje na koszt i staraniem nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej urzędu: www.wielun.pl oraz www.bip.um.wielun.pl oraz w codziennej prasie ogólnokrajowej.

                                                                                              Burmistrz Wielunia

                                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14 obręb 10 Wieluń

07‑08‑2017 15:06:58

GPR.6840.15.2017

 

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Wielunia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z  późn. zm.) informuje, że został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu: www.bip.um.wielun.pl, na okres 21 dni (od 08.08.2017 r. do 28.08.2017 r.), wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący następujące nieruchomości:

 • dz. nr 92/4, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/5, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/6, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/7, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/10, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/11, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/12, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/13, obręb 10 Wieluń,
 • dz. nr 92/14, obręb 10 Wieluń.

 

 

 Burmistrz Wielunia

 

               (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/10, 92/11,92/12, 92/13, 92/14, obręb 10 Wieluń

07‑08‑2017 14:56:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 151 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2017 08:19:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive