Zagospodarowanie przestrzenne


Metadane dotyczące obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieluń oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieluń

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY WIELUŃ

05‑05‑2020 11:42:47
System informacji przestrzennej Gminy Wieluń dostępny jest pod adresem: http://sip.gison.pl/wielun
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (plan)

20‑09‑2019 11:31:41

Wieluń, dnia 16 września 2019 r.

NPP.6722.3.2019

NPP.6722.4.2019

NPP.6722.5.2019

NPP.6722.6.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwał:

  1. Nr X/178/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu
    w obrębie Masłowice,
  2. Nr X/179/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
    w obrębach Urbanice i Małyszyn,
  3. Nr XI/217/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Wieluń, obejmującego obręb Gaszyn,
  4. Nr XI/216/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Wieluń, obejmującego obręb Turów,

których granice określono na załącznikach graficznych do uchwał.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
każdego z ww. planów.

          Zainteresowani mogą ponownie składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko.

          Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie (studium)

20‑09‑2019 09:15:08

Wieluń, dnia 16 września 2019 r.

NPP.6720.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku

 

          Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieluniu uchwały Nr XI/223/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą
Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku, której granice określono na załączniku graficznym do uchwały.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany Studium.

          Ponowne wnioski do ww. zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 1, w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października
2019 r.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

 

(-) Paweł Okrasa

 

"Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Wielunia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Janik
email: janikm@um.wielun.pl tel.:43 8860223 fax: 43 8860206
, w dniu:  18‑05‑2010 15:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 8860214
, w dniu:  18‑05‑2010 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2020 11:57:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie