Search:
Dowody Osobiste


Wymiana dowodów osobistych

Przy złożeniu wniosku na nowy dowód osobisty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby,której wniosek dotyczy  przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
2. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
3. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - dla osób o stanie cywilnym: zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowiec, wdowa;
Pkt 2 i 3 nie dotyczy osób, których akt urodzenia bądź akt małżeństwa został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wieluniu;
4. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Regulacja prawna:

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty - Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384

Biuro dowodów osobistych mieści się w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 14 - pok. nr 1. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego (pon-pt 730-1530 Telefon - (43) 886-02-45.
Informacja dla obywateli posiadających dowód osobistych
2014-02-07 12:26:35(77 KB)More...
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wersja do wydruku

2013-06-27 10:34:04(255 KB)More...