Zezwolenia na alkohol


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

12‑09‑2011 14:43:00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • udzielenie zezwolenia,
 • wygaśnięcie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania.

 

Wymagane dokumenty:

 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia,
 • tytuł prawny do lokalu będącego punktem sprzedaży,
 • zgoda właściciela, zarządcy lub administratora nieruchomości, jeżeli lokal usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca


Informacja o opłatach:

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata wnoszona jest proporcjonalnie (licząc od dnia wydania do końca roku kalendarzowego) i musi być dokonana najpóźniej w dniu odbioru zezwolenia.

Opłata roczna naliczana jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku o/ Wieluń

Nr 90 8980 0009 2023 0026 4415 0001

 

Tryb odwoławczy:

 • zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 7 dni,
 • odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

- nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

- wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

- przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

- popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

- orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Zezwolenie wygasa w przypadku:

- likwidacji punktu sprzedaży,

- upływu terminu ważności zezwolenia,

- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

- niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Informacje dodatkowe:

 • wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • zezwolenie wydaje się na okres pięcioletni, po upływie którego przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie kolejnego zezwolenia,
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia organowi zezwalającemu zmian dotyczących stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Wieluń

(Dziennik Województwa Łódzkiego Nr 170, poz. 1738),

 • Uchwała Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 kwietnia 2005 r.(Dziennik Województwa Łódzkiego Nr 47, poz. 419),
 • ustawa kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  29‑12‑2010 15:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
MARIUSZ WŁODARCZYK
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:43 88 60 214
, w dniu:  29‑12‑2010 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2017 11:09:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie