Komunikaty


Obwieszczenia (Jodłowiec)

14‑12‑2018 10:19:58

Wieluń, dnia 10 grudnia 2018 r.

GPR.6733.28.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2018 r. wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi gminnej na działkach nr 200, 461, 405/1, 404, 454 obręb Jodłowiec, gmina Wieluń.

 

Z up. Burmistrza

 

(-) Magdalena Majkowska

SEKRETARZ MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

04‑12‑2018 12:24:16

GPR.6845.13.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wieluń, dnia 3 grudnia 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.121,50,650,1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716)

 

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczona do użyczenia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu

użytkowania

Lokal o powierzchni 18,92 m2 znajdujący się w budynku położonym na działce nr 574/1, obręb 20 Turów gm. Wieluń, SR1W/00036246/4

0,2030 ha

nieruchomość gruntowa

zabudowana

z przeznaczeniem pod działalność statutową Koła Gospodyń Wiejskich w Turowie

czas nieokreślony

nie dotyczy

 

                                                                                                                      Burmistrz Wielunia

                                                                                                                        (-) Paweł Okrasa

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

04‑12‑2018 12:18:31

                                 Wieluń, dnia 4 grudnia 2018 roku

 

GPR.6220.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), stosownie do art. 33 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2018 roku na wniosek Inwestora EKO-REGION I Zakład Gospodarki Odpadami Przetwórstwa Utylizacji i Recyklingu z siedzibą w Rudzie ul. Andersa 69, 98-300 Wieluń  złożony za pośrednictwem właściciela zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Gospodarki Odpadami: Przetwórstwa Utylizacji i Recyklingu”. Lokalizacja Przedsięwzięcia: Wieluń 98-300, ul. Fabryczna, działka o numerze ewidencyjnym 4/9, obręb 5.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wielunia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Organ prowadzący sprawę po analizie całej dokumentacji w tym opinii organów pomocniczych wydał w dniu 3 grudnia 2018 roku postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia
i zawiesił w tym dniu postępowanie do czasu złożenia przez Inwestora raportu.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy w tym złożonym wnioskiem oraz opiniami organów pomocniczych w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku), w godzinach urzędowania (pn.-pt. 730-1530).

 

 

              BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                                     (-) Paweł Okrasa

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

03‑12‑2018 15:03:55

                        Wieluń, dnia 30 listopada 2018 roku

 

GPR.6220.9.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 roku zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do zdobienia świec i szkła zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/23, obręb 5 w Wieluniu przy ul. Fabrycznej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jednocześnie zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ponadto informuję, że terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 05.12.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. zainteresowane strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem oraz całą dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania
(pn.- pt. 730-1530 ) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ WIELUNIA

                                                                                            (-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE Nr 185/18 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Wieluń w 2019 roku

26‑11‑2018 12:28:21
Dokumenty:
Plik pdf 185_18.pdf
26‑11‑2018 12:30:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzor oferty realizacji zadania publicznego.pdf
26‑11‑2018 12:30:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

26‑11‑2018 11:05:51
Dokumenty:
Plik pdf Informacja do UG o terminie polowania.pdf
26‑11‑2018 11:07:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obszar polowania.pdf
26‑11‑2018 11:07:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenia (Jodłowiec)

21‑11‑2018 09:01:14

Wieluń, dnia 19 listopada 2018 r.

GPR.6733.28.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WIELUNIA

        

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 października
2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi gminnej na działkach nr 200, 461, 405/1, 404, 454 obręb Jodłowiec, gmina Wieluń.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach urzędowania, w pokoju nr 41 (budynek w parku) oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

 

 

BURMISTRZ WIELUNIA

(-) Paweł Okrasa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1612 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 162
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Trzcina , w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Antosiak
email: mantosiak@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑03‑2004 11:44:04
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2018 10:25:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie